Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty

Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie. Zu­pełnie przez przypadek. -smother


Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Poetą zos­ta­je się przez przy­padek . -Ma ły


poetą-zos­­ ę-przez-przy­padek
Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: To z grzy­weczką i cza­peczką gim­nazja­lis­ta się zo­wie Jak to się zacho­wuje, ten się nie do­wie Co do gim­nazjum nie chadzał I z sza­now­nym to­warzys­twem się nie s chadzał Swo­jej dziew­czy­ny nie zdradzał I przez przy­padek in­nej nie ma­cał Na jed­nej ze swoich al­ko­holo­wych li­bac­ji Po której doszło do bo­gatej ko­lac­ji Była wyt­knęła mu że nie ma rac­ji Na ko­niec i tak wylądo­wali w ubikacji  -OOK


Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Przy­padek łączy nie przez przypadek... -sprajtka


przy­padek-łączy-nie przez-przypadek
Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Przy­padek to słowo poz­ba­wione sen­su; nie ma nicze­go, co nie miałoby swoich przyczyn. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Całko­wity przy­padek o ile istnieje Poz­wo­lił dziś poczuć ciepło Twe­go ciała Kil­ka słów tyl­ko chciałem po­wie­dzieć Ba­nal­nych o szczęściu które­go Ci życzę Nie dałaś mi skończyć, zacząć nawet Wtu­liłaś się tyl­ko w mo­je ramiona ... -nofuture


Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu. -Karl Kraus


przez­nacze­nie-od­da­-ko­bietę-pier­wsze­mu-przy­padek - naj­lep­sze­mu-wybór - pier­wsze­mu-lepszemu
Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Jeśli two­je spoj­rze­nie nat­knie się na mnie To zwykły przy­padek, przy­sięgam Ci że nie widziałam go jak nadciąga  -AnDree


jeśli-two­-spoj­rze­nie-nat­knie ę-na mnie-to-zwykły-przy­padek-przy­ęgam-ci że nie widziałam-go jak nadciąga 
Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Przy­padek - to kryp­to­nim Bo­ga, jeżeli Bóg nie chce się ujawnić. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Tra­cimy przy­jaciół, gdy od­kry­wają oni w nas ta­len­ty, które dotąd przy­pisy­wali tyl­ko sobie. -Zdzisław Kałędkiewicz


tra­cimy-przy­jaciół-gdy-od­kry­wają-oni-w nas-­len­ty-które-dotąd-przy­pisy­wali-tyl­ko-sobie
Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Poz­wa­lasz ko­muś przez ja­kiś czas się czymś cie­szyć, a wkrótce zaczy­na to trak­to­wać jak swe przy­rodzo­ne prawo. -Glenn Cook


poz­wa­lasz-ko­muś-przez-ja­kiś-czas ę-czymś-cie­szyć-a wkrótce-zaczy­na-to trak­to­wać-jak swe-przy­rodzo­ne-prawo
Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Głupiec uważa przy­padek za szczęście. -Jan Kurczab


głupiec-uważa-przy­padek-za szczęście
Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Oso­ba ot­warta poz­na­je ludzi, in­te­ligen­tna poz­na­je się na ludziach. Z cyk­lu po­wieści


oso­ba-ot­warta-poz­na­-ludzi-in­te­ligen­tna-poz­na­ ę-na ludziach-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Nie ko­nie­czność, ale przy­padek ma w so­bie czar. Jeśli miłość ma być miłością nieza­pom­nianą, od pier­wszej chwi­li muszą się ku niej zla­tywać przy­pad­ki jak pta­ki na ra­miona święte­go Fran­ciszka z Asyżu. -Milan Kundera


Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Przy­padek to miano, którym ok­reśla­my zasługi innych. -Jacques Deval


przy­padek-to miano-którym ok­reś­my-zasługi-innych
Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Przy­padek często by­wa ar­chi­tek­tem rzeczywistości. -Ryder


przy­padek-często-by­wa-ar­chi­tek­tem-rzeczywistoś
Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Dwaj naj­więksi ty­rani ziemi: przy­padek i czas. -Johann Gottfried Herder


Przez przy­padek Poz­na­wali się Co­raz Cytaty: Przy­padek rządzi po­nad połową naszych działań, a my kieru­jemy resztą. -Niccolò Machiavelli


przy­padek-rządzi-po­nad-połową-naszych-działań-a my kieru­jemy-resztą