Przy Okaz­ji Cytaty

Przy Okaz­ji Cytaty: Mok­ry zim­ny nos Bez­gra­niczne oddanie Mój przy­jaciel pies Z okaz­ji Dnia Psa :)  -miramija


mok­ry-zim­ny-nos-bez­gra­niczne-oddanie-mój-przy­jaciel-pies-z-okaz­ji-dnia-psa- 
Przy Okaz­ji Cytaty: Życie to sa­mot­ność, prze­rywa­na tyl­ko przez bogów, szydzących z nas za po­mocą przy­jaźni i okaz­jo­nal­ne­go chędożenia. -George Moore


Życie-to ­­ność-prze­rywa­na-tyl­ko-przez-bogów-szydzących-z nas-za po­mocą-przy­jaź-i okaz­jo­nal­ne­go-chędożenia
Przy Okaz­ji Cytaty: Od cza­su, kiedy za­pom­niałam o To­bie, to czuję Cię na po­duszce obok...Choć nig­dy nie miałeś okaz­ji przy­tulić ją i zasnąć w jej ra­mionach....Wciąż znam na pa­mięć Two­je usta. -Breath


Przy Okaz­ji Cytaty: zasłony po­ranek łamią sen­nym amo­kiem jeszcze ciało ciepłem no­cy es­tro­gen unosi dzień dobry ra­miona­mi się oplata de­likat­nym po­całun­kiem wi­tać się tak codziennie duszę przy okaz­ji pieszcząc o świ­cie gwiaz­dy uświadczyć  -Xmen


Przy Okaz­ji Cytaty: aga­ta zain­te­reso­wała się twarzą ma­my. przy tej okaz­ji do­wie­działa się, że plam­ka na po­liczku to ' piep­rzyk '.2 ty­god­nie później na obie­dzie u teściów zauważyła na ta­lerzu czarną kuleczkę. - ma­mo, co to ? - pieprz aga­ta spoj­rzała na mamę i prze­rażona szu­kała pieprzyka. - o nie ! od­padł ci ? - spytała  -lovely-girl


Przy Okaz­ji Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady. -Jadwiga Rutkowska


praw­dzi­wa-miłość-to ­dyna-okaz­ja-do zdrady
Przy Okaz­ji Cytaty: Kil­ka krop­li spa­dających z dachu Uderzających w blachę, obudziło nagle Przy­pomi­nając, ile ma­my spraw na karku A ile możemy zro­bić leżąc bezwładnie Głowa pęka od bólu, kon­sekwen­cje zdarzeń Wczo­raj­sza noc, naj­gorętsza z ostatnich Nies­pożyte ilości wódki i na­gie panie Go­towe na wszys­tko! I jak tu się nie zabawić? Syn­drom dnia wczo­raj­sze­go, ob­ja­wiony dzisiaj Pot­worne bo­leści i cu­dow­ny smak wody Obiecując so­bie, że już więcej ze­ro picia To przy naj­bliższej okaz­ji i tak nie odmówisz sobie. -Bruno


Przy Okaz­ji Cytaty: Prob­le­my stwarzają tyl­ko okaz­je do szu­kania rozwiązań!  -Olivia Goldsmith


prob­­my-stwarzają-tyl­ko-okaz­-do szu­kania-rozwiązań 
Przy Okaz­ji Cytaty: Mądry człowiek nie cze­ka na okaz­je - sam je stwarza. -Francis Bacon


mądry-człowiek-nie cze­ka-na okaz­- sam- stwarza
Przy Okaz­ji Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński


Przy Okaz­ji Cytaty: Ja­ko chi­rurg zo­pero­wałeś przeszłość. Czułam się wówczas jak­byś po­siekał mi duszę. Zas­kocze­nie było tak wiel­kie, że nie czułam bólu. Je­dynie lek­kie muśnięcia ostrza. Dzi­siaj do­wie­działam się, że przy okaz­ji wyrzu­ciłeś je­go. Znie­czu­lający


Przy Okaz­ji Cytaty: Trze­ba tworzyć okaz­je. Nic bez nich nie powstaje. -daniello


trze­ba-tworzyć-okaz­-nic bez-nich-nie powstaje
Przy Okaz­ji Cytaty: Każdy z nas jest jedyny i niezastąpiony jak unikatowy okaz w muzeum. -Ernesto Cardenal


każdy-z-nas-jest-jedyny-i-niezastąpiony-jak-unikatowy-okaz-w-muzeum
Przy Okaz­ji Cytaty: Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie. -Terry Pratchett


kłopot-z życiem-po­lega-na tym-że nie  okaz­ji-go przećwiczyć-i od ra­zu-ro­bi ę-to na poważnie
Przy Okaz­ji Cytaty: Życie jest krótkie i okaz­je, które prze­puści­my, nie powrócą. -Milan Kundera


Życie-jest krótkie-i okaz­-które-prze­puś­my-nie powrócą
Przy Okaz­ji Cytaty: Jeśli pokonasz wroga, okaż mu litość, jesteś przecież silniejszy od niego. -Ali Ibn Abi Talib


jeśli-pokonasz-wroga-okaż-mu-litość-jesteś-przecież-silniejszy-od-niego
Przy Okaz­ji Cytaty: Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. -Autor nieznany


naucz ę-słuchać-okaz­ja-cza­sami-pu­ka-bar­dzo-cicho
Przy Okaz­ji Cytaty: Wiele okaz­ji do śmie­chu tra­ci ten, kto nie pot­ra­fi śmiać się z sa­mego siebie. -Isadora Duncan


wiele-okaz­ji-do śmie­chu-tra­-ten-kto-nie pot­ra­fi-śmiać ę-z ­mego-siebie