Przy Po­mocy Cytaty

Przy Po­mocy Cytaty: Seks po dziewięćdziesiątce jest jak gra w bi­lard przy po­mocy sznurka. -Camille Paglia


seks-po dziewięćdziesiątce-jest jak gra-w bi­lard-przy-po­mocy-sznurka
Przy Po­mocy Cytaty: Często szu­ka się sen­su życia przy po­mocy bez­sensow­nych metod. -Karol Kord


często-szu­ka ę-sen­su-życia-przy-po­mocy-bez­sensow­nych-metod
Przy Po­mocy Cytaty: Chciałabym ci pomóc, ale boję się że za­miast po­mocy przy­niosę ci jeszcze większe cierpienie. -NightHuntress


chciałabym- pomóc-ale-boję ę-że za­miast-po­mocy-przy­niosę- jeszcze-większe-cierpienie
Przy Po­mocy Cytaty: My nie ty­le pot­rze­buje­my po­mocy przy­jaciół co wiary, że taką po­moc możemy uzyskać. -Epikur


my nie ty­-pot­rze­buje­my-po­mocy-przy­jaciół-co wiary-że taką-po­moc-możemy-uzyskać
Przy Po­mocy Cytaty: Po­gar­da jest właści­wa ludziom słabym i nik­czem­nym, którzy usiłują od­wrócić uwagę od drob­nych świństw, przy których po­mocy przedzierają się przez życie. -Stanisław Dygat


po­gar­da-jest właś­wa-ludziom-słabym-i nik­czem­nym-którzy-usiłują-od­wróć-uwagę-od drob­nych-świństw-przy-których-po­mocy
Przy Po­mocy Cytaty: Sta­now­czo za­mie­rzam, gdy przyj­dzie na mnie czas, wy­zionąć ducha przy jak naj­mniej­szej po­mocy ze stro­ny me­dyków, a póki co - hu­laj mo­ja niegodzi­wa duszo. -Albert Einstein


sta­now­czo-za­mie­rzam-gdy-przyj­dzie-na mnie-czas-wy­zionąć-ducha-przy-jak naj­mniej­szej-po­mocy-ze stro­ny-me­dyków-a póki
Przy Po­mocy Cytaty: Duch ludzki nies­trudzo­ny jest w glo­sowa­niu życia przy po­mocy mitów, w 


duch-ludzki-nies­trudzo­ny-jest w glo­sowa­niu-życia-przy-po­mocy-mitów-w usen­so­wianiu-rzeczy­wis­toś-słowo ­mo-po­zos­­wione
Przy Po­mocy Cytaty: są sterowani do te­go na baterie wład­ni bez mocy  -Cykam


są sterowani-do-te­go-na baterie-wład­-bez-mocy 
Przy Po­mocy Cytaty: Mądry człowiek poszu­kuje po­mocy pomagając. -Terry Goodkind


mądry-człowiek-poszu­kuje-po­mocy-pomagając
Przy Po­mocy Cytaty: Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach. -Anonim


przeciwko-mocy-śmierci-nie-ziół-w-ogrodach
Przy Po­mocy Cytaty: Is­tnieją dwie po­kojo­we for­my prze­mocy: pra­wo i przyzwoitość. -Johann Wolfgang Goethe


is­tnieją-dwie-po­kojo­we-for­my-prze­mocy-pra­wo-i przyzwoitość
Przy Po­mocy Cytaty: Z prze­mocy nig­dy nie wy­nika nic dobrego. -Martin Luther King


z prze­mocy-nig­dy-nie wy­nika-nic-dobrego
Przy Po­mocy Cytaty: Wielka jest śmierć. Jesteśmy w jej mocy z uśmiechem na ustach. -Rainer Maria Rilke


wielka-jest-śmierć-jesteśmy-w-jej-mocy-z-uśmiechem-na-ustach
Przy Po­mocy Cytaty: Każdy akt prze­mocy, na­wet ko­nie­czny, jest nieprzyjemny. -Arystoteles


każdy-akt-prze­mocy-na­wet-ko­nie­czny-jest nieprzyjemny
Przy Po­mocy Cytaty: Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka. -Sofokles


moc-wiele-jest-mocy-lecz-nie-większej-nad-człowieka
Przy Po­mocy Cytaty: Przes­tańmy na­reszcie kręcić się wokół siebie, a po­myślmy o niesieniu po­mocy innym. -Stefan Wyszyński


przes­ńmy-na­reszcie-kręć ę-wokół-siebie-a po­myślmy-o niesieniu-po­mocy-innym
Przy Po­mocy Cytaty: Tylko schodzenie w dół leży w zasięgu naszej mocy. Ruch ku górze jest urojeniem. -Simone Weil


tylko-schodzenie-w-dół-ży-w-zasięgu-naszej-mocy-ruch-ku-górze-jest-urojeniem
Przy Po­mocy Cytaty: Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi. -Janusz Leon Wiśniewski


na­wet-żeli-po­cie­chy-udziela-niebo-to po­mocy-ocze­kuje ę-od ludzi