Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty

Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Ezop


praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Po­wie­dział mi - rzekł Mie­szek - przysłowie niedźwiedzie: Że praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Adam Mickiewicz


po­wie­dział-mi - rzekł-mie­szek- przysłowie-niedźwiedzie-Że-praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata


częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin


za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Przy­jaciół i niep­rzy­jaciół trze­ba sądzić jed­na­kową miarą. -Menander


przy­jaciół-i niep­rzy­jaciół-trze­ba-sądzić-jed­na­kową-miarą
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Strzeż mnie, Boże, od przy­jaciół, a od niep­rzy­jaciół ob­ro­nię się sam. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Człowieka poz­nasz nie po tym, ja­kich ma przy­jaciół, lecz ja­kich wrogów. -Papillondenuit


człowieka-poz­nasz-nie po tym-ja­kich- przy­jaciół-lecz-ja­kich-wrogów
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Nie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego, że miłość od nas odeszła, lecz dla­tego, że od­rzu­ciliśmy przy­jaciół, gdy ona przyszła... -Seneka 18


nie-sta­jemy ę-­­-dla­tego-że miłość-od nas-odeszła-lecz-dla­tego-że od­rzu­ciliśmy-przy­jaciół-gdy-ona-przyszła
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Tych praw­dzi­wych Przy­jaciół, poz­naję się wte­dy, gdy się jest nap­rawdę


tych-praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­naję ę-wte­dy-gdy ę-jest nap­rawdę-w czar­nej-dupie 
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: War­tym poz­na­nia jest ten człowiek, które­go im bliżej poz­na­jemy, tym bar­dziej od­kry­wamy jak wciąż go jeszcze mało znamy. -aforystokrata


war­tym-poz­na­nia-jest ten-człowiek-które­go-im bliżej-poz­na­jemy-tym-bar­dziej-od­kry­wamy-jak wciąż-go jeszcze-ło-znamy
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Ko­bieta piękna przy­pomi­na władców: nie ma przy­jaciół, za to moc pochlebców. -Magdalena Samozwaniec


ko­bieta-piękna-przy­pomi­na-władców-nie  przy­jaciół-za to moc-pochlebców
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Ocze­kiwać oz­nak wdzięczności, to tra­cić przy­jaciół i stwarzać przy­jem­ność wrogom. -Czesław Banach


ocze­kiwać-oz­nak-wdzięcznoś-to tra­ć-przy­jaciół-i stwarzać-przy­jem­ność-wrogom
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Mam wspa­niałych przy­jaciół, którzy przy­noszą mi szczęście. Nieza­leżenie od te­go co ro­bię i gdzie jestem. -Aleksandra_Czarna


mam-wspa­niałych-przy­jaciół-którzy-przy­noszą-mi szczęście-nieza­żenie-od te­go-co ro­bię-i gdzie-jestem
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Tra­cimy przy­jaciół, gdy od­kry­wają oni w nas ta­len­ty, które dotąd przy­pisy­wali tyl­ko sobie. -Zdzisław Kałędkiewicz


tra­cimy-przy­jaciół-gdy-od­kry­wają-oni-w nas-­len­ty-które-dotąd-przy­pisy­wali-tyl­ko-sobie
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty:


przy­jaźń-między-ludzka-nie is­tniejegdyż-naj­częściej-oso­by-które-uważamy-za przy­jaciół-nas-za­wodzą-~pa­weł-rychlica 
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: gdy noc pta­ki uciszy zos­taną wspom­nienia przy płomieniach zniczy al­bo niepamięć wszak bez przy­jaciół i rodziny dla świata jes­tem nikim  -mac790


gdy-noc-pta­ki-uciszy-zos­taną-wspom­nienia-przy-płomieniach-zniczy-al­bo-niepamięć-wszak-bez-przy­jaciół-i rodziny-dla-świata-jes­tem
Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Mało jest ludzi, którzy by by­li przy­jaciółmi twej oso­by; więcej jest przy­jaciół twej for­tu­ny. Ty też nie życz przy­jaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stra­cić nie chcesz. -Baltazar Gracián


Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu