Przy­jaciół Cytaty

Przy­jaciół Cytaty: Przy­jaciół i niep­rzy­jaciół trze­ba sądzić jed­na­kową miarą. -Menander


przy­jaciół-i niep­rzy­jaciół-trze­ba-sądzić-jed­na­kową-miarą
Przy­jaciół Cytaty: Strzeż mnie, Boże, od przy­jaciół, a od niep­rzy­jaciół ob­ro­nię się sam. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Przy­jaciół Cytaty: Ko­bieta piękna przy­pomi­na władców: nie ma przy­jaciół, za to moc pochlebców. -Magdalena Samozwaniec


ko­bieta-piękna-przy­pomi­na-władców-nie  przy­jaciół-za to moc-pochlebców
Przy­jaciół Cytaty: Ocze­kiwać oz­nak wdzięczności, to tra­cić przy­jaciół i stwarzać przy­jem­ność wrogom. -Czesław Banach


ocze­kiwać-oz­nak-wdzięcznoś-to tra­ć-przy­jaciół-i stwarzać-przy­jem­ność-wrogom
Przy­jaciół Cytaty: Mam wspa­niałych przy­jaciół, którzy przy­noszą mi szczęście. Nieza­leżenie od te­go co ro­bię i gdzie jestem. -Aleksandra_Czarna


mam-wspa­niałych-przy­jaciół-którzy-przy­noszą-mi szczęście-nieza­żenie-od te­go-co ro­bię-i gdzie-jestem
Przy­jaciół Cytaty: Tra­cimy przy­jaciół, gdy od­kry­wają oni w nas ta­len­ty, które dotąd przy­pisy­wali tyl­ko sobie. -Zdzisław Kałędkiewicz


tra­cimy-przy­jaciół-gdy-od­kry­wają-oni-w nas-­len­ty-które-dotąd-przy­pisy­wali-tyl­ko-sobie
Przy­jaciół Cytaty:


przy­jaźń-między-ludzka-nie is­tniejegdyż-naj­częściej-oso­by-które-uważamy-za przy­jaciół-nas-za­wodzą-~pa­weł-rychlica 
Przy­jaciół Cytaty: gdy noc pta­ki uciszy zos­taną wspom­nienia przy płomieniach zniczy al­bo niepamięć wszak bez przy­jaciół i rodziny dla świata jes­tem nikim  -mac790


gdy-noc-pta­ki-uciszy-zos­taną-wspom­nienia-przy-płomieniach-zniczy-al­bo-niepamięć-wszak-bez-przy­jaciół-i rodziny-dla-świata-jes­tem
Przy­jaciół Cytaty: Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata


częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
Przy­jaciół Cytaty: Mało jest ludzi, którzy by by­li przy­jaciółmi twej oso­by; więcej jest przy­jaciół twej for­tu­ny. Ty też nie życz przy­jaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stra­cić nie chcesz. -Baltazar Gracián


Przy­jaciół Cytaty: Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu


Przy­jaciół Cytaty: Uległość stwarza przy­jaciół, mówienie praw­dy nienawiść. -Terencjusz


uległość-stwarza-przy­jaciół-mówienie-praw­dy-nienawiść
Przy­jaciół Cytaty: Strzeż się przy­jaciół, którzy kochają two­je błędy. -Frank Oehl


strzeż ę-przy­jaciół-którzy-kochają-two­-błędy
Przy­jaciół Cytaty: Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Ezop


praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
Przy­jaciół Cytaty: Ludzie mogą mieć przy­jaciół, mężowie sta­nu nie. -Charles de Gaulle


ludzie-mogą-mieć-przy­jaciół-mężowie-sta­nu-nie
Przy­jaciół Cytaty: Wszędzie można mieć przy­jaciół. Za­leży to tyl­ko od człowieka. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


Przy­jaciół Cytaty: Nie lu­bię go, ale jak będziesz z nim szczęśli­wa to ok... - I za to kocha się przy­jaciół. An­nM ;*  -AnDree


nie-lu­bię-go-ale-jak będziesz-z nim-szczęśli­wa-to ok-i za to kocha ę-przy­jaciół-an­nm- 
Przy­jaciół Cytaty: Nie szu­kaj nig­dzie przy­jaciół. Oni zaw­sze mają ty­le do załatwienia. -Jarosław Iwaszkiewicz


nie-szu­kaj-nig­dzie-przy­jaciół-oni zaw­sze-mają-ty­-do załatwienia