Przy­jacielem Cytaty

Przy­jacielem Cytaty: Nie można być przy­jacielem dla ko­gokol­wiek, nie będąc przy­jacielem dla siebie. -Eleonora Roosevelt


nie-można-być-przy­jacielem-dla-ko­gokol­wiek-nie będąc-przy­jacielem-dla-siebie
Przy­jacielem Cytaty:


znałem-go bar­dzo-dob­rze-był-moim-przy­jacielem-ale-nie-nie wiem-cze­mu ę-za­bił-sko­ro-był-przy­jacielem-to cze­mu-nie pomógł 
Przy­jacielem Cytaty: I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę. -Anna Frankowska


Przy­jacielem Cytaty: Nie ma piękniej­sze­go doświad­cze­nia niż fi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkim dniu przy szklan­ce wo­dy i papierosie. -Charlotka


nie- piękniej­sze­go-doświad­cze­nia-ż-fi­lozo­ficzna-roz­mo­wa-z przy­jacielem-po ężkim-dniu-przy-szklan­-wo­dy-i papierosie
Przy­jacielem Cytaty: Przy­jaciel, które­go tra­cisz, nig­dy nie był twoim przy­jacielem. Był uzur­pa­torem przyjaźni. -Kuba Wojewódzki


przy­jaciel-które­go-tra­cisz-nig­dy-nie był-twoim-przy­jacielem-był uzur­pa­torem-przyjaź
Przy­jacielem Cytaty: Umiej być przy­jacielem, znaj­dziesz przyjaciela. -Ignacy Krasicki


umiej-być-przy­jacielem-znaj­dziesz-przyjaciela
Przy­jacielem Cytaty: Stać się przy­jacielem ukocha­nej przed­tem ko­biety jest to poczci­wy sposób za­pom­nienia o niej; miłość bo­wiem, za­mieniając się w przy­jaźń, przes­ta­je być miłością. -Julie de Lespinasse


Przy­jacielem Cytaty: Przy­jacielu mój, nie jes­teś moim przy­jacielem, lecz cóż ro­bić, byś to pojął? Mo­ja dro­ga nie jest twoją drogą, choć wędru­jemy nią ra­zem - ra­mię w ramię. -G » Khalil Gibran » Szaleniec


przy­jacielu-mój-nie jes­teś-moim-przy­jacielem-lecz-cóż-ro­bić-byś-to pojął-mo­ja-dro­ga-nie jest twoją-drogą-choć-wędru­jemy
Przy­jacielem Cytaty: Jeśli jes­teś moim przy­jacielem to dlacze­go mnie okłamu­jesz ?  -Chemicals


jeśli-jes­teś-moim-przy­jacielem-to dlacze­go-mnie-okłamu­jesz- 
Przy­jacielem Cytaty: Moim naj­lep­szym przy­jacielem była, jest i będzie mo­ja ma­ma... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


moim-naj­lep­szym-przy­jacielem-była-jest i będzie-mo­ja-­-~ mrs-vercetti 
Przy­jacielem Cytaty: Był przy­jacielem, który zmieni się we wro­ga, aby po­zos­tać przyjacielem. -Anne Bishop


był-przy­jacielem-który-zmieni ę-we wro­ga-aby po­zos­ć-przyjacielem
Przy­jacielem Cytaty: Tak,byłeś moim przy­jacielem do mo­men­tu,w którym poczułam two­je war­gi na moich ustach. -Lanni


takbyłeś-moim-przy­jacielem-do mo­men­w-którym poczułam-two­-war­gi-na moich-ustach
Przy­jacielem Cytaty: Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia. -Heinrich von Kleist


Przy­jacielem Cytaty: przy­jacielem ten, który machnięciem dłoni pot­ra­fi roz­wiać wszys­tkie smutki  -wenaa01


przy­jacielem-ten-który-machnięciem-dłoni-pot­ra­fi-roz­wiać-wszys­tkie-smutki 
Przy­jacielem Cytaty: ` Cza­sem łat­wiej roz­ma­wia się z obcą osobą, niż z przy­jacielem . -zezulec


` cza­sem-łat­wiej-roz­­wia ę-z obcą-osobą-ż-z przy­jacielem
Przy­jacielem Cytaty: Moim naj­lep­szym przy­jacielem była śmierć... Dopóki jej nie zabiłem. -karaczan19


moim-naj­lep­szym-przy­jacielem-była-śmierć-dopóki jej-nie zabiłem
Przy­jacielem Cytaty: Czas jest przy­jacielem zna­komi­tego przed­siębior­stwa, a wro­giem miernego. -Warren Buffett


czas-jest przy­jacielem-zna­komi­tego-przed­ębior­stwa-a wro­giem-miernego
Przy­jacielem Cytaty: Wiesz jak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wić przy­jaciela na próbę, bo przes­ta­jesz mu ufać? Wte­dy oka­zuje się czy jest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneś Go przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźń czy jest zgno­jonym ścier­wem, do które­go nie war­to się zbliżać. -każdyponadkażdym