Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty

Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Przy­naj­mniej w dzie­dzi­nie uczuć nie na­leży za­dowa­lać się popłuczynami. -Francis Scott Fitzgerald


przy­naj­mniej-w dzie­dzi­nie-uczuć-nie na­ży-za­dowa­ć ę-popłuczynami
Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Chłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowie. -Claude Crebillon


chłód-zmysłów-nie przeszkadza-by­naj­mniej-roz­pa­ć ę-głowie
Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Na­leży być pew­nym przy­naj­mniej swoich wątpliwości. -Henryk Jagodziński


na­ży-być-pew­nym-przy­naj­mniej-swoich-wątpliwoś
Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: W Czar­cim Prądzie nie ma la­dacznic, a przy­naj­mniej ta­kich, które się za nie uważają, choć nig­dy nie bra­kowało tu ko­biet ok­reślających się, jeśli ktoś upiera się przy dokład­nej od­po­wie­dzi, ja­ko in­tensyw­nie zamężne. Jed­ne­go męża mają na tym stat­ku, który przy­bywa do brze­gu co pół ro­ku, dru­giego na in­nym, zja­wiającym się por­cie na miesiąc, co dziewięć miesięcy. -Neil Gaiman


Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Nie kieruj się w życiu pot­rzebą za­dowo­lenia wszys­tkich dookoła Ciebie. Gdy na­wet Ci się uda - nie będziesz szczęśli­wy. Życie jest zbyt krótkie by za­dowa­lać in­nych. To ty jes­teś naj­ważniej­szą osobą w swoim życiu i tak niech zostanie. -Paulina_Ksiezniczka1997


Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Wiesz, co jest tu­taj pot­rzeb­ne nau­czy­cielo­wi fi­lozo­fii? Trze­ba kłamać. Z jak naj­większą szyb­kością zarzu­cać młodych słowa­mi bez znacze­nia, za­myślać się, gdy się nie zna od­po­wie­dzi, pap­lać bzdu­ry i przy­pisy­wać je daw­nym stoikom. -R » Anne Rice » Pandora


Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a 


Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Wolę sta­ran­nie roz­ważać szczęśliwą przeszłość, niż za­dowa­lać się tą gówniana teraźniejszością. -Lolita Pille


wolę-sta­ran­nie-roz­ważać-szczęśliwą-przeszłość-ż-za­dowa­ć ę-tą gówniana-teraźniejszośą
Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: to co najbliższe przyj­dzie ostatnie reszta bez reszty leży jak brud pod dywanem jak klucz, który pa­suje tam zostawić można za­lać się w trupa al­bo za­mienić w diament a oczy wciąż tak sa­mo mają przechlapane  -Rodia


Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Sta­now­czo za­mie­rzam, gdy przyj­dzie na mnie czas, wy­zionąć ducha przy jak naj­mniej­szej po­mocy ze stro­ny me­dyków, a póki co - hu­laj mo­ja niegodzi­wa duszo. -Albert Einstein


sta­now­czo-za­mie­rzam-gdy-przyj­dzie-na mnie-czas-wy­zionąć-ducha-przy-jak naj­mniej­szej-po­mocy-ze stro­ny-me­dyków-a póki
Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Pro­mień światła roz­szcze­pia się jeszcze na coś zu­pełnie in­ne­go niż bar­wy. A przy­naj­mniej jest on zdol­ny do ta­kiego uducho­wienia, w którym dusza roz­szcze­pia się na właści­we so­bie bar­wy. Ko­muż nie przyj­dzie na myśl spoj­rze­nie kochanków?  -Novalis


Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka. -Chluby_kwiat_mowi_Drumphe


miłość-a przy­naj­mniej- praw­dzi­wa-jest jak jak ka­kao- mu­-być-gorąca-ale-cza­sem-by­wa-gorzka
Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia. -Heinrich von Kleist


Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !  -Jacob


Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Kiedy ko­bieta chodzi wściekła, nie py­taj, dlacze­go. Naj­wy­raźniej nas­tał Dzień Gniewu. Na­leży uk­ryć się w schro­nie i pocze­kać, aż przej­dzie nawałnica. -jatoja


kiedy-ko­bieta-chodzi-wściekła-nie py­taj-dlacze­go-naj­wy­raźniej nas­ł-dzień-gniewu-na­ży uk­ryć ę-w schro­nie
Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Sek­ret szczęścia, a przy­naj­mniej spo­koju, leży w tym, żeby wyeli­mino­wać ro­man­tyczną miłość z życia, bo to ona spra­wia, że człowiek cier­pi. Tak żyje się spo­koj­niej i le­piej się ba­wi, za­pew­niam cię. -Mario Vargas Llosa


Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Nie is­tnieją stre­fy za­pom­nienia. Przy­naj­mniej je­den człowiek zaw­sze ut­rzy­ma się przy życiu i zda relację. -Hannah Arendt


nie-is­tnieją-stre­fy-za­pom­nienia-przy­naj­mniej ­den-człowiek-zaw­sze-ut­rzy­ ę-przy-życiu-i zda-relację
Przy­naj­mniej W dzie­dzi­nie Uczuć Nie na­leży Za­dowa­lać się Cytaty: Naj­bezpie­czniej jest pla­giato­wać kłam­stwo - je­go twórca nie upom­ni się przy­naj­mniej o włas­ne pra­wa autorskie. -aforystokrata


naj­bezpie­czniej-jest pla­giato­wać-kłam­stwo- ­go-twórca-nie upom­ ę-przy­naj­mniej-o włas­ne-pra­wa-autorskie