Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty

Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Sta­rość, nie miłość przychodzi sama... -qches


sta­rość-nie miłość-przychodzi-sama
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Kiedy przychodzi sta­rość, zwycza­je stają się tyranią. -Gustaw Flaubert


kiedy-przychodzi-sta­rość-zwycza­-stają ę-tyranią
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie?  -Tadeusz Konwicki


Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Do­my starzeją się zdrad­li­wie, sta­rość lęgnie się w nich pokątnie, a po­tem niepos­trzeżenie anek­tu­je ko­lej­ne połacie, sta­rość domów wy­myka się spod kon­tro­li, przes­ta­je być widzial­na dla do­mow­ników, za to po­dej­mo­wani goście czują ją już u pro­gu w smrodzie stęchlizny. -Wojciech Kuczok


Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością  -kappa1990


Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Nie­szcze­rość przychodzi łat­wo, ale spra­wy ser­ca trud­no wy­razić słowami. -Terry Goodkind


nie­szcze­rość-przychodzi-łat­wo-ale-spra­wy-ser­ca-trud­no-wy­razić-słowami
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Analizuję wie­czor­ne rozmyślania Księżyc mnie wita Już Słońce wzeszło ko­lej­ny dzień nastaje ro­sa na trawie Dzień nie ta­ki zły dob­re chwi­le ukazał dość narzekania Młodość to ra­dość bez po­wodu większego prag­nie się wznosić Doj­rzałość piękna po­kor­na wo­bec życia cecha nabyta Sta­rość przychodzi po­godzo­na z życiem ko­pal­nia wiedzy  -Elizabetta


Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Człowiek na sta­rość dziecinnieje. -Sofokles


człowiek-na sta­rość-dziecinnieje
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza. -Sylva Carmen


młodość-sądzi-sta­rość-rozgrzesza
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Sta­rość za­miast jut­ra po­siada wczoraj. -Alfred Aleksander Konar


Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Gdzie pros­to­ta i szcze­rość, tam kwit­nie przy­jaźń i radość. -Aldona Różanek


gdzie-pros­to­-i szcze­rość-tam-kwit­nie-przy­jaźń-i radość
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Młodość mu­si się wyszu­mieć, sta­rość - wygderać. -Jacek Urbański


młodość-mu­ ę-wyszu­mieć-sta­rość- wygderać
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Młodość jest głupia, sta­rość nie mędrsza czasami. -Molier


młodość-jest głupia-sta­rość-nie mędrsza-czasami
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko... -Wojciech Kuczok


sta­rość-po­lega-na tym-że ę-wszędzie- da­leko-za daleko
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Czym sko­rup­ka na­siąknie za młodu, tym na sta­rość trąci. -Ezop


czym-sko­rup­ka-na­ąknie-za młodu-tym-na sta­rość-trą
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała. -Antoni Kępiński


ludzie-starzy-zwyk­li-mówić-że sta­rość-pa­nu-bo­gu ę-nie udała
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Sta­rość po­siada te sa­me ape­tyty, co młodość, tyl­ko nie te sa­me zęby. -Magdalena Samozwaniec


sta­rość-po­siada-te ­me-ape­tyty-co młodość-tyl­ko-nie te ­me-zęby
Przychodzi sta­rość I gdzie Cytaty: Na sta­rość jest młodość pot­rzeb­niej­sza niż za młodu. -Hugo Dionizy Steinhaus


na sta­rość-jest młodość-pot­rzeb­niej­sza-ż-za młodu