Przyszłość Jest ule­piona Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Przyszłość jest ule­piona z tej sa­mej gli­ny, co teraźniejszość. -Simone Weil
przyszłość-jest ule­piona-z tej ­mej-gli­ny-co teraźniejszość
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Jeśli zdradzić ludziom, co kry­je przyszłość, przyszłość przes­ta­nie kryć. -Terry Pratchett
jeśli-zdradzić-ludziom-co kry­-przyszłość-przyszłość-przes­­nie-kryć
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Sku­piona buzia ma­gia codzien­nych spotkań... mod­litwa dziecka. -Seneka 18
sku­piona-buzia-­gia-codzien­nych-spotkań-mod­litwa-dziecka
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Przyszłość jest zaw­sze trochę chwiej­na. Do­wol­ny dro­biazg, jak upa­dek płata śniegu al­bo upuszcze­nie niewłaści­wego rodza­ju łyżeczki, może pchnąć przyszłość na całkiem inną ścieżkę. Al­bo nie. -Terry Pratchett
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty:
sa­mi-so­bie-tworzy­my-przyszłość-i ­mi-so­bie-tą przyszłość-jes­teśmy-w sta­nie-odeb­rać-~pa­weł-rychlica 
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. -Jan Paweł II
oto-dekalog-dziesięć-słów-od-tych-słów-zależy-przyszłość-człowieka-i-społeczeństw-przyszłość-narodu-państwa-europy-świata
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Ser­ce mo­je zachorowało Na arytmię Zaszcze­pioną przez Ciebie I wrażli­wość Twoją A łzy sa­me spływają Do wewnątrz Za­kamarków mo­jej duszy. -Angel Des Penseurs
ser­-mo­-zachorowało-na-arytmię-zaszcze­pioną-przez-ciebie-i-wrażli­wość-twoją-a-łzy-­me-spływają-do-wewnątrz-za­kamarków-mo­jej
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Nie bo­li mnie to, że to wszys­tko już minęło, ale fakt, że byłam tak zaśle­piona i bez­gra­nicznie Ci ufałam . -chrupcia
nie-bo­li-mnie-to-że to wszys­tko-już-minęło-ale-fakt-że byłam-tak-zaś­piona-i bez­gra­nicznie-ci ufałam
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Od historii wolę przyszłość, bo tylko patrzący w przyszłość przechodzą do historii. -Marcin Gnat
od-historii-wolę-przyszłość-bo-tylko-patrzący-w-przyszłość-przechodzą-do-historii
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Każdy wiek ule­ga miłości. -Aleksander Puszkin
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Woj­na z ko­bieta­mi jest dla mężczyz­ny zaw­sze niebez­pie­czna, bo może on w niej po­nieść po­rażkę ule­gając al­bo klęskę nie ro­biąc tego. -aforystokrata
woj­na-z ko­bieta­mi-jest dla-mężczyz­ny-zaw­sze-niebez­pie­czna-bo może-on w niej-po­nieść-po­rażkę-ule­gając-al­bo-klęskę
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: szpilki no­gi u ko­biety - ule­gają jej intuicji  -wdech
szpilki-no­gi-u ko­biety- ule­gają-jej-intuicji 
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Bab­cia Wea­ther­wax nie lu­biła zaglądać w przyszłość, ale te­raz czuła, że przyszłość ga­pi się na nią. I Bab­ci wca­le się nie po­dobała jej mina. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Po­pat­rz, jak szyb­ko wszys­tko ule­ga zapomnieniu!  -Marek Aureliusz
po­pat­rz-jak szyb­ko-wszys­tko-ule­ga-zapomnieniu 
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Szczęście się nie kończy, ono ule­ga zmianom. -Lolita Pille
szczęście ę-nie kończy-ono-ule­ga-zmianom
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Człowiek łat­wo ule­ga złudze­niu, że to świat ob­ra­ca się wokół niego, ale wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo, żeby zro­zumieć, że wca­le tak nie jest. -Jodi Picoult
człowiek-łat­wo-ule­ga-złudze­niu-że to świat-ob­ra­ca ę-wokół-niego-ale-wys­tar­czy-spoj­rzeć-w niebo-żeby-zro­zumieć
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy. -Blaise Pascal
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: otu­la wnętrze ule­ga ciepłym dłonią wie­dzie w komnaty  -Cykam
otu­-wnętrze-ule­ga-ciepłym-dłonią-wie­dzie-w komnaty 
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Kiedy byłam małą dziew­czynką pot­ra­fiłam ule­pić z plas­te­liny pra­wie każdy kształt i niemalże cały świat. Sadzałam na dachu do­mu ko­nie, myśląc, że pot­ra­fią la­tać. Lep­kie dłonie wy­cierałam w różowy swe­terek, który nieg­dyś był nim nap­rawdę. Plas­te­linę zza paz­nokci wydłuby­wałam wy­kałaczką, którą wcześniej rzeźbiłam twarz uśmie­chniętej ko­biety. Dziś ule­piłabym rzeczy­wis­tość i je­dynie niebo byłoby bliżej ziemi. Na wszel­ki wy­padek, gdy­bym mu­siała uciekać przed la­tający­mi końmi. -Memfis
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: (...) Je­den mo­ment, de­cydujący o całej reszcie. al­bo uda im się poskładać na no­wo i ura­tują szczęśliwą przyszłość, al­bo już na zaw­sze od­dalą się, by przez resztę życia tęsknić i żałować. Al­bo, albo. JE­DEN MO­MENT, JED­NA SZANSA. Przyszłość pod zna­kiem zapytania. (...)  -lazurowa
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Dziś doszło do te­go, że jeśli ktoś nie ule­ga każdej po­kusie, to mówi się o nim, że ma sil­ny charakter. -Marcel Achard
dziś-doszło-do te­go-że śli-ktoś-nie ule­ga-każdej-po­kusie-to mówi ę-o nim-że  sil­ny-charakter
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Przyszłość dziec­ka war­ta jest każde­go poświęcenia. -PoznajPrawdę
przyszłość-dziec­ka-war­-jest każde­go-poświęcenia
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Teraźniejszość obciążona jest przeszłością i brzemienna w przyszłość. -Gottfried Wilhelm Leibniz
teraźniejszość-obciążona-jest-przeszłośą-i-brzemienna-w-przyszłość
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy ule­pieni z tej sa­mej gli­ny. Niektórzy jed­nak zos­ta­li le­piej wypaleni. -Kazimierz Chyła
wszys­cy-jes­teśmy-ule­pieni-z tej ­mej-gli­ny-niektórzy jed­nak-zos­­li-­piej-wypaleni
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością. -Simone Weil
teraźniejszość-jest-czymś-co-nas-wiąże-przyszłość-tworzymy-sobie-w-wyobraź-tylko-przeszłość-jest-czystą-rzeczywistośą
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Przyszłość ludzkości jest w oddechach dzieci spieszących do szkoły. -Krzysztof Manikowski
przyszłość-ludzkoś-jest-w-oddechach-dzieci-spieszących-do-szkoły
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Starzy ludzie są niezwykle niebezpieczni. Przyszłość jest im obojętna. -Anonim
starzy-ludzie-są-niezwykle-niebezpieczni-przyszłość-jest-im-obojętna
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. -Andre Maleaux
przyszłość-jest-prezentem-jaki-robi-nam-przeszłość
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Przyszłość literatury jest w aforyzmie. Nie można go sfilmować. -Anonim
przyszłość-literatury-jest-w-aforyzmie-nie-można-go-sfilmować
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Drui­dzi pat­rzy­li na tu­rystę z mi­nami re­zer­wo­wany­mi zwyk­le dla wściekłych owiec al­bo nagłej ule­wy żab. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny
drui­dzi-pat­rzy­li-na ­rystę-z mi­nami-re­zer­wo­wany­mi-zwyk­-dla-wściekłych-owiec-al­bo-nagłej-ule­wy-żab
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Ateis­ta jest bez­bron­ny wo­bec wierzące­go, na­tomiast wierzący nie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­ty. Ateis­ta mu­si udo­wad­niać, co jest zajęciem sa­mo w so­bie trud­nym, ule­gającym niepew­ności, na­tomiast wierzący ma tyl­ko piękne, czys­te, swo­je: ja wierzę, i nic do dodania. -Sławomir Mrożek
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Czas jest bramą, przez którą przyszłość odchodzi w przeszłość. -Leonardo da Vinci
czas-jest-bramą-przez-którą-przyszłość-odchodzi-w-przeszłość
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem. -Blaise Pascal
przeszłość-i-teraźniejszość-są-naszymi-środkami-tylko-przyszłość-jest-celem
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Przyszłość jest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmy. -Karol May
przyszłość-jest jak książka-której do­tychczas-nie czytaliśmy
Przyszłość Jest ule­piona Cytaty: Te­raźniej­szość ob­ciążona jest przeszłością i brze­mien­na w przyszłość. -Gottfried Wilhelm Leibniz
te­raźniej­szość-ob­ążona-jest przeszłośą-i brze­mien­na-w przyszłość