Przyszłością Cytaty

Przyszłością Cytaty: Kobieta jest przyszłością mężczyzny. -Louis Aragon


kobieta-jest-przyszłośą-mężczyzny
Przyszłością Cytaty: Lubię mężczyzn z przyszłością i kobiety z przeszłością. -Oscar Wilde


lubię-mężczyzn-z-przyszłośą-i-kobiety-z-przeszłośą
Przyszłością Cytaty: Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. -George Orwell


kto-kontroluje-przeszłość-ten-władzę-nad-przyszłośą
Przyszłością Cytaty: Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością. -Anonim


teraźniejszość-to-stan-między-dawnymi-dobrymi-czasami-i-piękniejszą-przyszłośą
Przyszłością Cytaty: Nie można niszczyć te­raźniej­szości , za­mar­twiając się przyszłością. -bluecaffe


nie-można-niszczyć-te­raźniej­szoś- za­mar­twiając ę-przyszłośą
Przyszłością Cytaty: Po co tak bar­dzo przej­mo­wać się przyszłością ska­zane­go świata?  -Robert Oppenheimer


po co tak-bar­dzo-przej­mo­wać ę-przyszłośą-ska­zane­go-świata 
Przyszłością Cytaty: Młodość jest prze­syco­na przyszłością, wiek doj­rzały te­raźniej­szością, a sta­rość przeszłością. -Antoni Kępiński


młodość-jest prze­syco­na-przyszłośą-wiek-doj­rzały-te­raźniej­szośą-a sta­rość-przeszłośą
Przyszłością Cytaty: Marze­nia wiel­kich ludzi sa nab­rzmiałe przyszłością. Myśli­ciele śnią w zgodzie z tym, co ma być. -Victor Marie Hugo


marze­nia-wiel­kich-ludzi- nab­rzmiałe-przyszłośą-myśli­ciele śą-w zgodzie-z tym-co  być
Przyszłością Cytaty: Miłości ma błęki­cie na niebie pro­mieniująca is­kro namiętności.... pozwól by chwi­la z tobą, stała się... przyszłością... teraźniejszością... ale nig­dy nie przeszłością. -Jeffrey


Przyszłością Cytaty:


to-my młodzi-ludzie-jes­teśmy-przyszłośą-to my jes­teśmy-­lem-~pa­weł-rychlica 
Przyszłością Cytaty: Pa­tolo­gia zaczy­na się wówczas, gdy przedział między przyszłością a przeszłością jest tak duży, iż człowiek nie jest w sta­nie go przekroczyć. -Antoni Kępiński


pa­tolo­gia-zaczy­na ę-wówczas-gdy-przedział-między-przyszłośą-a przeszłośą-jest tak-ży-iż człowiek-nie jest w sta­nie
Przyszłością Cytaty: Nie możemy bać się przeszłości. Strach jest związany z przyszłością. A skoro przyszłość jest w naszych RĘKACH, strach musi być czymś związanym z GŁOWĄ. -Tom Payne


nie-możemy-bać-ę-przeszłoś-strach-jest-związany-z-przyszłośą-a-skoro-przyszłość-jest-w-naszych-rĘkach-strach-musi-być-czymś
Przyszłością Cytaty: Nie pat­rz wiel­ce w przeszłość, która prze­minęła i nie zaw­ra­caj so­bie głowy przyszłością, która nie na­deszła. Żyj te­raźniej­szością i spraw, by była war­ta wspomnień. -Ida Scott Taylor


Przyszłością Cytaty: Sensowne działanie nie zastanawia się najpierw nad przyszłością, lecz jest uszczęśliwiającą teraźniejszością, spełnieniem siebie; satysfakcja nie jest umiejscowiona poza działaniem, lecz w nim samym. -Arthur Bruhlmeier


Przyszłością Cytaty: Z od­dalą jest tak, jak z przyszłością! Wiel­ka mglis­ta całość roz­ciąga się przed naszą duszą, nasze doz­na­nia rozpływają się w niej jak nasze oko i tęsknimy... -Johann Wolfgang Goethe


z od­dalą-jest tak-jak z przyszłośą-wiel­ka-mglis­-całość-roz­ąga ę-przed-naszą-duszą-nasze-doz­na­nia-rozpływają ę-w niej
Przyszłością Cytaty:


Przyszłością Cytaty: Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! -Jan Paweł II


wy-jesteście-przyszłośą-świata-wy-jesteście-nadzieją-kościoła-wy-jesteście-moją-nadzieją
Przyszłością Cytaty: Każda po­ra jest dob­ra na ref­lek­sje, a roczni­ca urodzin to czas w którym człowiek nie po­winien się zas­ta­nawiać nad przyszłością, ani myśleć o przeszłości. Dziś jest Twój dzień Ka­mil, zat­rzy­maj się w nim. -Logos