Przyz­na­nie się Cytaty

Przyz­na­nie się Cytaty: Praw­dzi­wa miłość nie umiera. By­wa, że nad­chodzi czas, kiedy czu­je się, że każdy po­winien pójść w swoją stronę. Przyz­na­nie się do te­go, przyz­wo­lenie na to i do­kona­nie te­go - to też jest miłość. -Weronika Marczuk-Pazura


Przyz­na­nie się Cytaty: Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz... -opuszczona


pier­wszy-cios-bo­li-naj­bar­dziej-później przyz­wycza­jasz ę-do bólu-a kiedy-przyz­wycza­jenie-mi­ja-odchodzisz
Przyz­na­nie się Cytaty: W ob­liczu ob­licza własnego... Nie przyz­naję się do niego. -Kojak


w ob­liczu-ob­licza-własnego-nie-przyz­naję ę-do niego
Przyz­na­nie się Cytaty: Nikt nie przyz­na­je się chętnie do siebie ta­kiego, ja­kim go widzą in­ni ludzie. -Maria Dąbrowska


nikt-nie przyz­na­ ę-chętnie-do siebie-­kiego-ja­kim-go widzą-in­-ludzie
Przyz­na­nie się Cytaty: Wys­tar­czy tyl­ko przyz­wyczaić się do pra­cy i już bez niej nie można żyć. -Louis Pasteur


wys­tar­czy-tyl­ko-przyz­wyczaić ę-do pra­cy-i już-bez-niej-nie można-żyć
Przyz­na­nie się Cytaty: Wie­cznie chlu­biący się swoim ro­zumem mężczyz­na nie przyz­na się nig­dy do te­go, że do­konał niefor­tunne­go wy­boru. Wo­li już cier­pieć w skrytości. -Alfred Aleksander Konar


Przyz­na­nie się Cytaty: Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się. -Ignacy Piotr Legatowicz


Przyz­na­nie się Cytaty: Nie przyz­wycza­jać się, lecz w tym, co zna­ne, od­najdy­wać no­we – oto dro­ga wzbo­gacająca codzienność. -Maria Szyszkowska


nie-przyz­wycza­jać-ę-lecz-w tym-co zna­ne-od­najdy­wać-no­we- oto-dro­ga-wzbo­gacająca-codzienność
Przyz­na­nie się Cytaty: jeśli kto­kol­wiek wstydzi się swych uczuć sam przyz­na­je się do ich absurdu. -thrillofit


śli-kto­kol­wiek-wstydzi ę-swych-uczuć-sam-przyz­na­ ę-do ich-absurdu
Przyz­na­nie się Cytaty: Gra­nice przyz­woitości naj­częściej przek­racza się we dwoje. -Jan Stanisław Lipiński


gra­nice-przyz­woitoś-naj­częściej-przek­racza ę-we dwoje
Przyz­na­nie się Cytaty: Do każde­go bólu można się przyz­wyczaić, jeśli jest to ból ciągły... -opuszczona


do każde­go-bólu-można ę-przyz­wyczaić-śli-jest to ból-ągły
Przyz­na­nie się Cytaty: Po­pełniać błędy to rzecz ludzka, ale się do nich przyz­nać trze­ba odwagi. -starry night


po­pełniać-błędy-to rzecz-ludzka-ale ę-do nich-przyz­nać-trze­ba-odwagi
Przyz­na­nie się Cytaty: A ja wciąż się uczę i jes­tem głupia! przyz­naję to szczerze... Z mądrości in­nych, ktoś zro­bi użytek - A mo­jej głupo­ty nikt mi nie odbierze!  -Niusza


a ja wciąż ę-uczę-i jes­tem-głupia-przyz­naję-to szczerze-z-mądroś-in­nych-ktoś-zro­bi-użytek-a-mo­jej-głupo­ty-nikt
Przyz­na­nie się Cytaty: Jeżeli biolo­giczny rodzic, po spot­ka­niu od­da­nego dziec­ka nie przyz­na­je się do niego, to tak jak­by od­rzu­cił go dru­gi raz. Żad­ne pra­wo te­go nie zmieni. -Emilia Szumiło


jeżeli-biolo­giczny-rodzic-po spot­ka­niu-od­da­nego-dziec­ka-nie przyz­na­ ę-do niego-to tak-jak­by-od­rzu­ł-go dru­gi-raz
Przyz­na­nie się Cytaty: Nie żyj z przyz­wycza­jenia, lecz z pasji. -Lilliana


nie-żyj-z przyz­wycza­jenia-lecz-z pasji
Przyz­na­nie się Cytaty: Człowiek przyz­wycza­ja się do wszys­tkiego, jeżeli tyl­ko osiągnie właści­wy sto­pień uległości. -Carl Gustav Jung


człowiek-przyz­wycza­ja ę-do wszys­tkiego-żeli-tyl­ko-osiągnie-właś­wy-sto­pień-uległoś
Przyz­na­nie się Cytaty: Jeżeli oczy mogą przyz­wyczaić się do ciem­ności, to dlacze­go ro­zum płata nam figle?  -MyslacaWierszem


jeżeli-oczy-mogą-przyz­wyczaić ę-do ciem­noś-to dlacze­go-ro­zum-płata-nam-figle 
Przyz­na­nie się Cytaty: Szyb­ko przyz­wycza­jam się do ludzi, to mo­ja wada.. Bo później sa­ma będę mu­siała po­radzić so­bie z ich odejściem. -PróbujPatrzećKolorowo


szyb­ko-przyz­wycza­jam ę-do ludzi-to-mo­ja-wada-bo-później-­-będę-mu­siała-po­radzić-so­bie-z ich-odejściem