Pus­te Kalorie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pus­te Kalorie Cytaty: W me­nu zaz­drości są tyl­ko pus­te kalorie. -Feliks Rajczak
w me­nu-zaz­droś-są tyl­ko-pus­te-kalorie
Pus­te Kalorie Cytaty: pus­te kalorie cechują war­tości fi bier­ny budulec  -Cykam
pus­te-kalorie-cechują-war­toś-fi-bier­ny-budulec 
Pus­te Kalorie Cytaty: Pus­te mi­nuty, pus­te godzi­ny pus­ty ka­len­darz i pus­ta bu­tel­ka niedo­golo­ne w lus­trze mi­ny i brzyd­ko śmier­dząca ka­mizel­ka bez ra­tującej życie liny - w kie­sze­niach pus­tka wielka. -PraJaszczur
Pus­te Kalorie Cytaty: Seks bez miłości to pus­te doświa­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to-pus­te-doświa­cze­nie-ale-wśród-pus­tych-doświad­czeń-to-jed­no-z-najlepszych
Pus­te Kalorie Cytaty: Pus­tosłowie jak pus­to w głowie. -Bujak Bogusław
pus­tosłowie-jak pus­to-w głowie
Pus­te Kalorie Cytaty: Biegnąc, nic nie ro­bię, tyl­ko biegnę. Za­sad­niczo biegnę w pus­tce. In­ny­mi słowy, biegnę po to, żeby osiągnąć pus­tkę. Ale jak można się spodziewać, w ta­kiej pus­tce myśli kryją się na­tural­nie. To oczy­wis­te. W ludzkim umyśle nie może is­tnieć całko­wita pus­tka. Emoc­je ludzkie nie są wys­tar­czająco sil­ne ani zin­tegro­wane, żeby dać so­bie radę z praw­dziwą nicością. -M » Haruki Murakami » O czym mówię
Pus­te Kalorie Cytaty: Biegnąc os­tatni ki­lometr przez las roz­ba­wiłem się dziś ta­kim oto dialo­giem w swo­jej głowie: — Lu­bię biegać na 10 km, od te­go chudnę. — Spa­lasz kalorie? — Po pros­tu przez godzinę nie żrę jak świnia. -Radziem
Pus­te Kalorie Cytaty: Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych
Pus­te Kalorie Cytaty: To było tak, że pus­tka pi­sała za mnie, a te­raz, gdy już przy mnie nie jest tak pus­to, nie ma ktoś pisać. -MyArczi
to było-tak-że pus­tka-pi­ła-za mnie-a te­raz-gdy-już-przy-mnie-nie jest tak-pus­to-nie  ktoś-pisać
Pus­te Kalorie Cytaty: A czym jest pus­ty­nia dla ko­goś kto nig­dy nie zas­ma­kował choć krzty wo­dy, niczym in­nym jak do­mem być nie może, choć na­wet na pus­ty­ni po­jawia się cza­sem wo­da, ja­ko znak, zmiany treści w życiu własnym. -Gorsze dziecko
Pus­te Kalorie Cytaty: Sa­mot­ność ma smak ka­wy i pa­piero­sa w pus­tym mieszkaniu, Pachnie zwiet­rzałym za­pachem dru­giej oso­by w pus­tym łózku, Słychać ją echem od­bi­jającym się od ścian ty­kające­go zegara, Czu­jesz jej od­dech na kar­ku gdy płaczesz i je­dynym towarzystwem, Jes­teś Ty, po­zos­ta­wiony sam sobie. -Angel Des Penseurs
Pus­te Kalorie Cytaty: Kiedy wychodzi do mo­jego do­mu , a ja wiem , że nie jest mój , zwie­rza mi się - czu­je ból .Kiedy go opuszcza - czu­je pus­tkę , ale gdy go nie widzę - czu­je i ból i pus­tkę ... - Mam nadzieje , że kiedyś mi przejdzie  -nasia
Pus­te Kalorie Cytaty: twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami... -wesolutka214
Pus­te Kalorie Cytaty: Myślisz, że wzbudzasz we mnie poczu­cie wi­ny, Ale tak nap­rawdę tyl­ko wier­cisz we mnie pustkę. Płaczę, ale nie dla­tego, że boli. Próbu­jesz mnie utu­lić, ale nic nie czuję. Kocham Cię. I Ty mnie kochasz. Ale mam pus­te, pus­te oczy...   -Rozgoryczona K
Pus­te Kalorie Cytaty: pus­te życie masz, i ko­mu je dasz sko­ro nikt go nie zechce? ka­mien­na twarz, os­chły głos które­go nikt nie słucha i ten cichy szloch nocą do pluszo­wego ucha... pus­te życie, bez wad ulożony każdy dzień ideal­nie po dra­binie suk­cesów mkniesz uda­jesz- wiesz cze­go chcesz... pieniądze to nie wszystko, czy zdążysz to pojąć w porę?  -wesolutka214
Pus­te Kalorie Cytaty: Po­goda. Sza­ra jak gryf w ołówku. Ta­ka smętna, me­lan­cho­lij­na. Zu­pełnie jak ka­wa w por­ce­lano­wej fi­liżan­ce. Stygnąca, bo ktoś o niej za­pom­niał. Czar­na ka­wa w białej fi­liżan­ce, pa­miętająca jeszcze cza­sy z pu­dełka. Po­goda.Nos­talgiczna jak pus­te krzesło nap­rze­ciw­ko Ciebie. Choć ta­kie spo­koj­ne-jed­nak sa­mot­ne. Po pros­tu pus­te. Krzesło zim­ne od bra­ku ciepła. A obok drzwi donikąd... -LunaLove
Pus­te Kalorie Cytaty: Spa­dam w dół. Ciem­no,sucho, niep­rzy­jem­nie. Ja­kaś ot­chłań ni­cości, pus­tka w pus­tce. Głucha cisza. Przes­trzeń bez śla­du życia. Tyl­ko ja. Sa­ma.Zim­no, zim­no je­dynie mnie otacza. Otu­la mnie jak często Ty, tyl­ko od Ciebie bi­je ciepło. Tu­taj jest strasznie. Jak z naj­gor­sze­go hor­ro­ru. To tyl­ko sen jed­nak mo­ja dusza jest po­dob­na. * * * inspirowane. -Moreno
Pus­te Kalorie Cytaty: Życie zwol­niło tem­po chwi­li Pus­te twarze ludzi na uli­cy i ich pus­te emoc­je Bi­lion myśli na se­kundę przez ze­ro do kwadratu Lit­rołyki etanolu Papieros Mrug­nięcie oka Wzdech KRZYKOsszzept Jes­tem w kos­micznym stat­ku zra­nienia pędzącym z prędkością światła po Two­jej or­bi­cie Zat­rzy­małeś mnie, wyłączyłeś sil­ni­ki i wy­ry­wałeś z te­go kos­miczne­go rejsu Bo chciałem do­le­cieć na ko­niec świata A roz­biłem się na starcie. -Avantdeces
Pus­te Kalorie Cytaty: gdzieś na po­lu nieznanym nieistotny bezimienny niemy grób leżysz wśród drzew a pta­ki śpiewają ci hymn oj­czyz­ny niewidzianej na­wie­dzającej cię w snach ur­wa­ny w pół po­cis­ku wybuchem by wrócić ciszy chwilą nim ktoś krzykną rozkaz byś szedł na śmierć przez ziemię nieznaną słów niezrozumiałych pus­tych oczu tych co szli przed tobą minęły lata za­palam znicz by oświet­lić ci drogę tam gdzie ktoś wypowie daw­no nie słysza­ne imię wy­dar­te ci w imię pus­tych ideałów  -Adamo70
Pus­te Kalorie Cytaty: Jes­tem pus­ta Nie czu­je nic Nie widze nic Nie slysze nic Choc Ty tam jes­tes Czu­je kaz­dy Twoj do­tyk Mi­mo ze to sen Widze kaz­de Two­je spojze­nie Mi­mo ze to nie na mnie pat­rzysz Slysze kaz­de Two­je slowo Mi­mo ze to nie do mnie mowisz. Cze­kam na dzien Kiedy przes­ta­ne byc pus­ta Mi­losc przyj­dzie Bol odej­dzie Za­pom­ne Lub be­de trwac w Tobie  -stesknionamilosci
Pus­te Kalorie Cytaty: Har­do stoją pus­te kłosy. -Stanisław Brzozowski
Pus­te Kalorie Cytaty: Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada:
Pus­te Kalorie Cytaty: słowa mają w so­bie pus­te miejsca  -szpulka
słowa-mają-w so­bie-pus­te-miejsca 
Pus­te Kalorie Cytaty: Do pus­tej głowy wchodzi niewiele wiedzy. -Karl Kraus
do pus­tej-głowy-wchodzi-niewiele-wiedzy
Pus­te Kalorie Cytaty: Cor­pus de­lic­ta - roz­koszne ciało. -Julian Tuwim
cor­pus-de­lic­- roz­koszne-ciało
Pus­te Kalorie Cytaty: Czy­je ser­ce jest pus­te, te­go us­ta słów pełne. -Karl Kraus
czy­-ser­-jest pus­te-te­go-us­-słów-pełne
Pus­te Kalorie Cytaty: pus­ta ulica sa­mi a nie sa­mot­ni - czas idealny  -Maverick123
Pus­te Kalorie Cytaty: Naj­cięższą rzeczą na świecie jest pus­ta kieszeń. -Janusz Białecki
naj­ęższą-rzeczą-na świecie-jest pus­-kieszeń
Pus­te Kalorie Cytaty: Wzniesienia są pus­te o per­spek­tywę i pełniej­sze o ho­ry­zont. -Starlight
wzniesienia-są pus­te-o per­spek­tywę-i pełniej­sze-o ho­ry­zont
Pus­te Kalorie Cytaty: Młode: ziemniaki, Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka -  Wniebowstąpienie. -fyrfle
młode-ziemniaki-ko­per-mar­chew-ka­pus­tka- -wniebowstąpienie
Pus­te Kalorie Cytaty: Tęsknie za Tobą tak jak pus­ty­nia za wodą. -tkaczu32
tęsknie-za tobą-tak-jak pus­ty­nia-za wodą
Pus­te Kalorie Cytaty: Marze­nia wy­pełniają pus­tkę nasze­go życia ... -Rafik
marze­nia-wy­pełniają-pus­tkę-nasze­go-życia
Pus­te Kalorie Cytaty: Za ok­nem - sza­ro. W ser­cu - pus­to. Nadziei - nie ma. Wrak człowieka. -Bogdański
za ok­nem- sza­ro-w ser­cu- pus­to-nadziei - nie -wrak człowieka
Pus­te Kalorie Cytaty: Są ta­kie słowa, które od­bi­jają się pus­tym echem... -efa198711
są ­kie-słowa-które-od­bi­jają ę-pus­tym-echem
Pus­te Kalorie Cytaty: W miłości two­jej tonę Za­pach na po­duszce i pus­ty ku­bek po kawie  -Monowasure
w miłoś-two­jej-ę-za­pach-na po­duszce-i pus­ty-ku­bek-po kawie