Py­taj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Py­taj Cytaty: nie pytaj nie py­taj o miłość nie py­taj jak to jest do niej wra­cać co noc bez wyt­chnienia gdy nikt nie pamięta za­pachu jej perfum nie py­taj o wspom­nienia ser­ca drgnienie oka blask nie py­taj mnie o świt i zmie­rzchu czerwień nie py­taj mnie jak umarła  -Adamo70
Py­taj Cytaty: Z sa­tyrycznym erotyzmem Na taj­niaka taj­niak mruga. -Julian Tuwim
z ­tyrycznym-erotyzmem-na-taj­niaka-taj­niak-mruga
Py­taj Cytaty: Prze­syce­nie wiedzą po­budza niekiedy moją wrażli­wość na od­czu­wanie szczęścia. (czy­taj: po 12 godzi­nach męki, rozświet­liłem swoją ciem­notę; lub też czy­taj: zrzu­ciłem z barków ciężar niewie­dzy, al­bo czy­taj: nie czuję się już zes­tre­sowa­ny tym, że nic nie wiem). -MarcoPolo
Py­taj Cytaty: Idę pros­to, przed siebie Czuję jak­bym była w niebie Lecz coś mi tu­taj nie pasuje Cze­goś mi tu­taj brakuje. Już wiem! Bra­kuje mi Ciebie... -ZaszokowanA
idę-pros­to-przed-siebie-czuję-jak­bym-była-w niebie-lecz-coś-mi ­taj-nie pasuje-cze­goś-mi ­taj-brakuje-już-wiem-bra­kuje
Py­taj Cytaty: Cóż, wiodło cię zno­wu na morze? – można by za­dać py­tanie. Nie wiem, co na nie od­po­wie­dzieć. Py­taj­cie tak sa­mo muchy, dlacze­go brzęczy i la­ta. Py­taj­cie tak sa­mo zwie­rza, dlacze­go kąsa i dra­pie. Py­taj­cie ry­by i pta­ka. I og­nia, dlacze­go płonie. I wo­dy, dlacze­go płynie. Ta­ka na­tura jest rzeczy. Żeg­larza ciągnie na morze. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe
Py­taj Cytaty: uciekam tu­taj nie ma dla mnie miejsca tu­taj nie wschodzi dla mnie słońce uciekam pośród kro­pel deszczu w dżdżys­ty dzień prze­de mną długa droga uciekam w tej chwili bez butów i odzienia uciekam tu­taj już dla mnie nic nie ma tyl­ko pustka ciem­na cisza spra­ne bar­wy skur­wiałego życia  -dooorotis
Py­taj Cytaty: O nic nie py­taj... Kiedy od­biorę so­bie życie to o nic nie py­taj, tyl­ko zrozum... -patka5463
o nic-nie py­taj-kiedy od­biorę-so­bie-życie-to o nic-nie py­taj-tyl­ko-zrozum
Py­taj Cytaty: Tu­taj ma­gia uno­si się w po­wiet­rzu, może czu­le objąć lub zag­ro­zić. Tu­taj wróżki knują in­try­gi lub tańczą na skałach, a cza­row­ni­ce rzu­cają dob­re lub złe zaklęcia. -Nora Roberts
Py­taj Cytaty: Ukołysz swą cieka­wość i przeczy­taj mnie od początku. Ta opo­wieść nie da­je ci spokoju. O po­ran­ku dam ci znać, o wschodzie słońca, gdy twe oczy po­malo­wane są błękitem naszych spraw, które zos­tały gdzieś zagubione. Nie kłopo­taj mnie. Upa­jasz mój ból. To nas unosi. /The Wolves/  -dooorotis
Py­taj Cytaty: żeby tak w oczy pat­rzeć: kto to widział? żeby pod deszczem ta­ki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzy­mać: kto to słyszał? a prze­cież jut­ro tu­taj się spot­ka­my znów - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, no, na­wet jeśli trochę pa­da, to niech pa­da - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, nas chy­ba tu­taj zacza­rować mu­siał deszcz. -Konstanty Ildefons Gałczyński
Py­taj Cytaty: Nie py­taj o to, co jut­ro przyniesie. -Horacy
nie-py­taj-o to-co jut­ro-przyniesie
Py­taj Cytaty: Korzys­taj z właści­wej chwili. -Pittakos
korzys­taj-z właś­wej-chwili
Py­taj Cytaty: To co oczy­wis­te, przeczy­taj jeszcze raz. -Piotr Szreniawski
to co oczy­wis­te-przeczy­taj-jeszcze-raz
Py­taj Cytaty: Wi­taj w cho­rym świecie zdro­wych ludzi. -respirer
wi­taj-w cho­rym-świecie-zdro­wych-ludzi
Py­taj Cytaty: Przeczy­taj, osądź. Nie pochwa­lisz? Spalę... -Ignacy Krasicki
Py­taj Cytaty: Tyl­ko nieliczni mają tu­taj coś mądre­go do powiedzenia. -Elizabetta
tyl­ko-nieliczni-mają-­taj-coś-mądre­go-do powiedzenia
Py­taj Cytaty: Korzys­taj z dnia. jut­ro jeszcze nie jest dniem 
korzys­taj-z dnia-jut­ro-jeszcze-nie jest dniem 
Py­taj Cytaty: Korzys­taj z każde­go dnia nie oglądając się na przeszłość. -Horacy
korzys­taj-z każde­go-dnia-nie oglądając ę-na przeszłość
Py­taj Cytaty: Tyl­ko tu­taj, na cy­tatach, dos­ta­niesz fiszkę za życiową tra­gedię ;)   -Starlight
tyl­ko-­taj-na cy­tatach-­­niesz-fiszkę-za życiową-tra­gedię- 
Py­taj Cytaty: Jes­tem go­towy, nie py­taj mnie dlaczego. Błądzę wciąż we mgle. -CЯuelCOMA
jes­tem-go­towy-nie-py­taj-mnie-dlaczego-błądzę-wciąż-we mgle
Py­taj Cytaty: Przyjdź i po­wiedz mi, że tam Ci lepiej.. Wte­dy mnie będzie dob­rze tu­taj.. P. [*]... -Lanni
przyjdź-i po­wiedz-mi-że tam-ci lepiej-wte­dy-mnie-będzie-dob­rze-­taj-p
Py­taj Cytaty: Jes­tem ta­ka zmęczo­na, leżąc tu­taj i nic nie ro­biąc przez cały dzień. -M » Ian McEwan » Betonowy ogród
Py­taj Cytaty: Człowiek wędru­je po świecie w poszu­kiwa­niu te­go, cze­go mu trze­ba i wra­ca do do­mu, by tu­taj to znaleźć. -George Moore
człowiek-wędru­-po świecie-w poszu­kiwa­niu-te­go-cze­go-mu trze­ba-i wra­ca-do do­mu-by ­taj-to znaleźć
Py­taj Cytaty:
bez-bra­ku-szczęścia-cze­kając-w potrzebie-nie-widzi-swej-drogi-tu­taj-u siebie 
Py­taj Cytaty: Wy­korzys­taj swój czas na ro­bienie rzeczy wyjątko­wych... i dziel się tym z innymi. -paulo86
wy­korzys­taj-swój-czas-na ro­bienie-rzeczy-wyjątko­wych-i dziel ę-tym-z innymi
Py­taj Cytaty: Kiedy podróżujesz, py­taj o ra­dy in­nych podróżujących, a nie człowieka, które­go ka­lec­two przy­kuło do jed­ne­go miejsca. -Rumi
kiedy-podróżujesz-py­taj-o ra­dy-in­nych-podróżujących-a nie człowieka-które­go-ka­lec­two-przy­kuło-do jed­ne­go-miejsca
Py­taj Cytaty: Wi­taj, Ce­zarze, poz­dra­wiają cię idący na śmierć. Ave, Im­pe­rator, mo­ritu­ri te sa­lutant. (łac.)  -Swetoniusz
wi­taj-ce­zarze-poz­dra­wiają-ę-idący-na śmierć-ave-im­pe­rator-mo­ritu­ri-te ­lutant-łac 
Py­taj Cytaty: Do­piero wpat­rując się w kwitnący krzew jaśmi­nu, w pełni ro­zumiemy, co znaczą słowa
do­piero-wpat­rując ę-w kwitnący-krzew-jaśmi­nu-w peł-ro­zumiemy-co znaczą-słowa-chwy­taj-dzień
Py­taj Cytaty: Za­mykam oczy czuję ciepło na licu wiosen­ny dotyk Jeszcze jej tu­taj nie ma  lecz po­woli się zbliża  -to_tylko_łzy
za­mykam-oczy-czuję-ciepło-na licu-wiosen­ny-dotyk-jeszcze-jej-­taj-nie  -lecz-po­woli ę-zbliża 
Py­taj Cytaty: Pełno tu­taj sztucznych ludzi. Chu­dych, bla­dych ma­nekinów bez rumieńców. -dooorotis
pełno-­taj-sztucznych-ludzi-chu­dych-bla­dych-­nekinów-bez-rumieńców
Py­taj Cytaty: Ile to się może zmienić w ciągu za­led­wie dziesięciu dni. W rodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swoją samodzielność. Zim­no mi tu­taj, jak nigdy. -constella
ile-to ę-może-zmienić-w ągu-za­led­wie-dziesięciu-dni-w-rodzin­nym-ciep­-roz­­piam-swoją-samodzielność-zim­no-mi ­taj-jak nigdy
Py­taj Cytaty: Nie radź się tego, któryć jest na zdradzie, a taj się przed tym, któryć zazdrości. -Salomon
nie-radź-ę-tego-któryć-jest-na-zdradzie-a-taj-ę-przed-tym-któryć-zazdroś
Py­taj Cytaty: Życie to wszechświat gier. Tu­taj można tyl­ko grać al­bo nic nie ro­bić... Nies­te­ty nie ma trze­ciej opcji. Wy­bieraj mądrze... ------------------------------------- Mo­noto­nia śmieje się... -karaczan19
Py­taj Cytaty: Szczęście to rzad­ki to­war na świecie. Nie od­trącaj go. Chwy­taj każdą mi­nutę, ja­ka ci się tra­fi, i nie oglądaj się za siebie. -Dean Ray Koontz
szczęście-to rzad­ki-to­war-na świecie-nie od­trącaj-go-chwy­taj każdą-mi­nutę-ja­ka- ę-tra­fi-i nie oglądaj ę-za siebie
Py­taj Cytaty: Oso­by używające więcej niż 3 wyk­rzyk­ników lub py­taj­ników to oso­by z za­burze­niami włas­nej osobowości. -Terry Pratchett
oso­by-używają-więcej-ż-3 wyk­rzyk­ników-lub-py­taj­ników-to oso­by-z za­burze­niami-włas­nej-osobowoś