Równa­nie Miłości Cisza Cytaty

Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: i zro­biło się cicho tyl­ko nasze serca ga­lopo­wały jak szalone pędząc na swo­je spotkanie cisza pogłebiła się kiedy nasze usta spot­kały się w pocałunku two­je dłonie z czułością otoczyły mnie ciepłem miłości czując całym sobą bezwstydność two­jego ciała zrozumiałem stałem się przezroczystością spełniając równa­nie miłości cisza trwała jeszcze długo aż ga­lop naszych serc ucichł za ho­ryzon­tem spełnienia *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Równa­nia są dla mnie ważniej­sze, gdyż po­lity­ka jest czymś is­totnym tyl­ko dzi­siaj, a równa­nia są wieczne. -Albert Einstein


równa­nia-są dla-mnie-ważniej­sze-gdyż-po­lity­ka-jest czymś-is­totnym-tyl­ko-dzi­siaj-a równa­nia-są wieczne
Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli. -Halina Poświatowska


cisza-przy­jacielu-roz­dziela-bar­dziej-ż-przes­trzeń-cisza przy­jacielu-nie przy­nosi-słów-cisza-za­bija-na­wet-myśli
Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Mówi się, że cisza jest prze­ciwieństwem hałasu. Niep­rawda.Cisza jest tyl­ko bra­kiem hałasu. Cisza byłaby straszli­wym har­mi­derem w porówna­niu z nagłą, cichą im­plozją bezdźwięczności, która tra­fiła magów z siłą wy­buchu dmuchawca. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Syg­nał ocze­kiwa­nia, do­bija, irytuje Kiedy ktoś, nie od­biera, po chwi­li czu­jesz niepokój Cisza w słuchaw­ce spo­koju nie gwarantuje Nieobec­ność w do­mu, śmierć, jest kil­ka powodów Nie od­dzwa­nia, ze­ro połączeń nieodebranych Zra­niona oso­bowość? Ko­lej­ne pytania.. Dep­resja? Może nies­mak, po roz­mo­wach nocami Tyl­ko cisza, cisza, która do prze­myśleń skłania Je­den te­lefon, ton głosu choć na chwilę By­leby usłyszeć ukochaną osobę Nie nag­ram się, zadzwo­nię, cze­kanie nie jest miłe Cisza za­bija, proszę od­po­wiedz choć słowem. -Bruno


Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Cisza bo­li. Kiedy cze­kasz nie możesz jej znieść. Kiedy prag­niesz jeszcze bar­dziej cię do­bija. Kiedy nie wiesz co ro­bić od­bi­ja się echem w two­jej głowie. Cisza jest niekiedy ta­ka niezręczna prawda?  -Lanni


Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Złoto równa narody. -Teogonis


Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Fa­la miłości. Fa­la radości. Odpływam w nicości. Nie ma namiętności. Słońcem kochana, Księżycem wołana, ciszą zalana:


Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Zak­reśle­nie gra­nic równa się już ich przekraczaniu. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Miłość równa się poświęceniu i zatraceniu sobie. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Jest prawie niemożliwością znaleźć równą mi kobietę. -Zofia Loren


jest-prawie-niemożliwośą-znaleźć-równą-mi-kobietę
Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Dialog półinteligentów równa się monologowi ćwierćinteligenta. -Stanisław Jerzy Lec


dialog-półinteligentów-równa-ę-monologowi-ćwierćinteligenta
Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Zakreślenie granic równa się już ich przekraczaniu. -Fryderyk Hegel


zakreślenie-granic-równa-ę-już-ich-przekraczaniu
Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Życie równa wszystkich ludzi; śmierć tylko wybitnych. -George Bernard Shaw


Życie-równa-wszystkich-ludzi-śmierć-tylko-wybitnych
Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Śmierć równa żywych, ale nag­robki różnią umarłych. -Jan Włodak


Śmierć-równa-żywych-ale-nag­robki-różą-umarłych
Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Sumienie sprawuje władzę z równą surowością jak autorytety zewnętrzne. -Erich Fromm


sumienie-sprawuje-władzę-z-równą-surowośą-jak-autorytety-zewnętrzne
Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu. -Jeanette Winterson


Równa­nie Miłości Cisza Cytaty: Cza­sem różni­ca poglądów równa się su­mie wy­pite­go alkoholu. -Henryk Jagodziński


cza­sem-róż­ca-poglądów-równa ę-su­mie-wy­pite­go-alkoholu