Ra­dości Cytaty

Ra­dości Cytaty: Rodzisz się z płaczem, od­chodzisz zos­ta­wiając in­nych w płaczu. Rodzisz się ku ra­dości blis­kich, umierasz ku ra­dości wro­gom. Będąc dziec­kiem szcze­rość do bólu jest Twoją cechą prze­wod­nią, będąc doj­rzałym kłamiesz jak najęty. Będąc dziec­kiem jest się w cen­trum uwa­gi, będąc star­szym często pot­rze­bujesz uwa­gi innych. -Elizabetta


Ra­dości Cytaty: Oczekiwanie Ty­le ra­dości sprawia Sa­ma tęsknota  -Taiyono Kudarashi


oczekiwanie-ty­-ra­doś-sprawia-sa­-tęsknota 
Ra­dości Cytaty: Nie byłoby ra­dości bez smutku. -Kornel Makuszyński


Ra­dości Cytaty: Ra­dości i smut­ki ludzkie mi­jają jak fa­le morza. -Pindar


ra­doś-i smut­ki-ludzkie-mi­jają-jak fa­-morza
Ra­dości Cytaty: Nauka dos­tar­cza i ra­dości, i pociechy. -Pliniusz Młodszy


Ra­dości Cytaty: Im więcej po­siada­my ra­dości, tym dos­ko­nal­si jesteśmy. -Baruch Spinoza


im więcej-po­siada­my-ra­doś-tym-­ko­nal­-jesteśmy
Ra­dości Cytaty: Człowiek jest jak ta czap­la: ma no­gi w błocie, a ra­dości niewiele. -Janina Ipohorska


człowiek-jest jak  czap­- no­gi-w błocie-a ra­doś-niewiele
Ra­dości Cytaty: Bo­gac­two w ra­dości nie za­leży od sa­kiew­ki, lecz od serca. -Jeremias Gotthelf


bo­gac­two-w ra­doś-nie za­ży-od ­kiew­ki-lecz-od serca
Ra­dości Cytaty: Nic nie da­je ty­le ra­dości jak od­wza­jem­niony uśmiech. -Who


nic-nie da­-ty­-ra­doś-jak od­wza­jem­niony-uśmiech
Ra­dości Cytaty: Nie ma ra­dości, która za­tapia oraz smut­ku, który zakotwicza. -MyArczi


nie- ra­doś-która-za­tapia-oraz-smut­ku-który-zakotwicza
Ra­dości Cytaty: Łzy oz­naką smut­ku i cier­pienia, uśmiech - ra­dości i zadowolenia. -Bujak Bogusław


Łzy-oz­naką-smut­ku-i cier­pienia-uśmiech- ra­doś-i zadowolenia
Ra­dości Cytaty: Dob­rze jest nie zdradzać uczuć ra­dości wy­razem twarzy. -Horacy


dob­rze-jest nie zdradzać-uczuć-ra­doś-wy­razem-twarzy
Ra­dości Cytaty: Szczęście w nieszczęściu Żni­wo ra­dości i łez I znów uśmiech lśni Krys­ty­na Sz.  22.02.2015r. -krysta


szczęście-w nieszczęściu-Ż­wo-ra­doś-i łez-i-znów-uśmiech-lś-krys­ty­na-sz- 22022015r
Ra­dości Cytaty: Cza­sem war­to poświęcić siebie, by po­tem przyglądać się ro­dości nieznajomego. -MyslacaWierszem


cza­sem-war­to-poświęć-siebie-by po­tem-przyglądać ę-ro­doś-nieznajomego
Ra­dości Cytaty: Tańczące is­kier­ki ra­dości, wy­wołujące ten naj­szczer­szy uśmiech dziecka. -sprawdzsam


tańczą-is­kier­ki-ra­doś-wy­wołują-ten-naj­szczer­szy-uśmiech-dziecka
Ra­dości Cytaty: Sed­no ra­dości życia, je­go piękna, tkwi w tym, że życie może nas zaskakiwać. -Frank Herbert


sed­no-ra­doś-życia-­go-piękna-tkwi-w tym-że życie-może-nas-zaskakiwać
Ra­dości Cytaty: Dziec­ko, ba­wiąc się, doz­na­je po raz pier­wszy w życiu ra­dości twórcy i władcy. -Antoni Kępiński


dziec­ko-ba­wiąc-ę-doz­na­-po raz-pier­wszy-w życiu-ra­doś-twórcy-i władcy
Ra­dości Cytaty: Raz w niebie ra­dości, na smut­ku znów dnie - wie tyl­ko, kto kocha, co szczęściem się zwie. -Johann Wolfgang Goethe


raz-w niebie-ra­doś-na smut­ku-znów-dnie- wie-tyl­ko-kto-kocha-co szczęściem ę-zwie