Ra­ju Spot­ka­my Cytaty

Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Wyszedłem dziś z do­mu do lasu Po drodze spot­kałem całujące się kłosy zbóż A ich Amo­rem był wiatr Spot­kałem i zająca, samotnika Biegnące­go przed siebie, szu­kające­go miłości Spot­kałem też ludzi w samochodzie Czy było tam uczucie I spoj­rzałem w swo­je ser­ce, a w nim tęsknota Za Tobą Wróciła  -braciszek0


Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis


jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Nie pla­nowałem te­go, by tam­to spot­ka­nie było os­tatnie, a ja pot­rze­buję os­tatnich spot­kań w pla­nach. Trze­ba zap­la­nować ton mil­cze­nia, wzruszyć ra­miona­mi i wy­mienić ze dwa zda­nia na lepsze. -MyArczi


Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Spot­ka­li się po ro­ku tam gdzie poz­na­li ob­cy so­bie, chłodem się przy­wita­li przy­pad­ko­we spot­ka­nie a ile emocji dla niej wil­gotne oczy,a dla niego ,a dla niego nic  -Cailleach


spot­ka­li ę-po ro­ku-tam-gdzie-poz­na­li-ob­cy-so­bie-chłodem ę-przy­wita­li-przy­pad­ko­we-spot­ka­nie-a-ile-emocji-dla-niej
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny. -Józef Stanisław Tischner


Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Nie każda da­ma spot­ka swe­go pana. -Bujak Bogusław


Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Pa­ni spot­kała pana... Zos­tała wydymana  -Kojak


pa­-spot­kała-pana-zos­ła-wydymana 
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: I na spot­ka­nie z sobą można się spóźnić  -Leszek Kumor


i na spot­ka­nie-z sobą-można ę-spóźć 
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Bądź go­towy na spot­ka­nie bra­ku gotowości. -Piotr Szreniawski


bądź-go­towy-na spot­ka­nie-bra­ku-gotowoś
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: smar­ka­ty z po­ciągającą w Ka­tarze się spot­ka­li, na to co myślą in­ni obo­je kichali  -tusiak


smar­ka­ty-z po­ągającą-w ka­tarze ę-spot­ka­li-na to co myślą-in­-obo­-kichali 
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Naj­lep­sze rzeczy w życiu spot­kały mnie w snach. -Moon G


naj­lep­sze-rzeczy-w życiu-spot­kały-mnie-w snach
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Świat jest mały, os­ta­tecznie wszys­cy kiedyś spot­ka­my się w łóżku. -Brigitte Bardot


Świat-jest ły-os­­tecznie-wszys­cy-kiedyś-spot­ka­my ę-w łóżku
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Szczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając. -Chemicals


szczęście-jest łat­wiej-spot­kać-ż-zna­źć- szukając
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka. -Who


być-­­nym- naj­gor­sza-rzecz-ja­ka-może-spot­kać-człowieka
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Do­piero w później­szym wieku do­wiadu­jemy się, co nas spot­kało w młodości. -Johann Wolfgang Goethe


do­piero-w później­szym-wieku-do­wiadu­jemy-ę-co nas-spot­kało-w młodoś
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Spot­kać ludzi, którzy czują to sa­mo co my i tak sa­mo od­bierają świat - to naj­większe sczęście na Ziemi... -Jan Nepomucen Kamiński


spot­kać-ludzi-którzy-czują-to ­mo-co my i tak-­mo-od­bierają-świat- to naj­większe-sczęście-na ziemi
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty:


naj­gor­sze-w życiu-co może-człowieka-spot­kać-to brak-miłoś-~pa­weł-rychlica 
Ra­ju Spot­ka­my Cytaty: Wśród pas­terzy można spot­kać i takich, na wi­dok których, całe sta­do baranieje. -nicola-57


wśród-­terzy-można-spot­kać-i takich-na-wi­dok-których-całe-sta­do-baranieje