Ra­zem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ra­zem Cytaty: Po­mogę Ci tyl­ko po­daj mi dłoń. Pójdziemy ra­zem przez świat, a strach nie będzie już ta­kich roz­miarów jak te­raz, bo będziemy ra­zem. Po­daj mi dłoń, a za­pom­nisz o świecie, który na Ciebie na­ciera. Ra­zem jest le­piej. Słońce jest piękniej­sze, a gwiaz­dy święcą ja­koś tak jaśniej. Bo ra­zem.. Ra­zem pot­ra­fimy zro­bić wszys­tko. I na­wet po­konać nasze słabości. Chcesz tego?  -chrupcia
Ra­zem Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć ra­zem jak bra­cia, jeśli nie chce­my zginąć ra­zem jak szaleńcy. -Martin Luther King
mu­simy-nau­czyć ę-żyć-ra­zem-jak bra­cia-śli-nie chce­my-zginąć-ra­zem-jak szaleńcy
Ra­zem Cytaty: Choć sam się zemściłem, do­konać zem­sty przy­jacielo­wi nie poz­wo­liłem. Za­pyta­ny cze­mu ja mogłem a on nie, od­parłem: Ja zro­biłem to bez złości, bez niena­wiści, zem­sty do­konałem dla spra­wied­li­wości. Ty tak potrafisz?  -Silvidian
Ra­zem Cytaty: chwi­le spędzo­ne od­dziel­nie pogłębiają nasze uczu­cia chwi­le spędzo­ne ra­zem rodzą kon­flik­ty między na­mi nie możemy się kochać będąc ra­zem nie możemy żyć osob­no ta­ki nasz los..... co da­lej ........... -samothnick
Ra­zem Cytaty: Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety... -stokrotka123
Ra­zem Cytaty: Mi­mo, że nie jes­teście już ra­zem - mówisz o nim bez przer­wy, śni ci się po no­cach, nie możesz przes­tać o nim myśleć, wspo­minasz spędzo­ne ra­zem dni. I upar­cie twier­dzisz, że go już nie kochasz. Uwierz! To jest miłość, nie zap­rzeczaj temu!  -Zielona15
Ra­zem Cytaty: Chcę aby było ktoś w ta­kie dni jak ten i powiedział.. -Cho­lera ! Kocha­nie nie mar­tw się tym wszys­tkim ra­zem da­my radę ! -Ra­zem! słyszysz.. pragnę NASZE­GO! szczęścia. Ale nies­te­ty nie ma ni­kogo ta­kiego, nie ten czas..ale będzie. Na wszys­tko jest od­po­wied­ni czas i miejsce. Pa­miętaj !  -bluecaffe
Ra­zem Cytaty: Miłość jest wte­dy, kiedy chcesz z kimś prze­zywać wszys­tkie czte­ry po­ry ro­ku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osy­pane kwieciem bzy, a la­tem zbierać z tym kimś ja­gody... i pływać w rze­ce. Je­sienią ro­bić ra­zem po­widła i uszczel­niać ok­na przed wiat­rem. Zimą - po­magać przet­rwać ka­tar i długie wie­czo­ry, a jak już będzie zim­no, roz­pa­lać ra­zem w piecu. -Janusz Leon Wiśniewski
Ra­zem Cytaty: Mieli bar­dzo pros­ty plan: być ra­zem do końca życia. Plan, co do które­go wszys­cy z ich kręgu zgodzi­liby się, że jest jak naj­bar­dziej real­ny. By­li naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi, kochan­ka­mi i brat­ni­mi dusza­mi i wszys­cy uważali, że by­cie ra­zem jest ich przez­nacze­niem. Ale tak się złożyło, że pew­ne­go dnia przez­nacze­nie zmieniło zdanie. -Cecelia Ahern
Ra­zem Cytaty: Od­dajmy cześć gwiazdom, módlmy się do Księżyca, tańczmy na­go wokół ognisk, poz­ba­wieni krępujących nas trosk, opi­ci trun­kiem słodkim, złącze­ni w miłości melodii, ra­zem bra­cia moi, ra­zem sios­try moje. Wspólnie przez noc, wśród drzew gęstych, tańczmy, króluj­my nad snem. Jes­teśmy na mar­twym szlaku, niedługo zab­raknie nam tchu, bra­my mias­ta po­zos­tają zamknięte, nie spełnię złożonych wam obietnic, kłamałem, boję się. -Aidan
Ra­zem Cytaty: Nudzić się ra­zem to już rozrywka. -Jan Czarny
nudzić ę-ra­zem-to już-rozrywka
Ra­zem Cytaty: Dziś pod wo­zem, jut­ro na wozie. -Samuel Adalberg
Ra­zem Cytaty: (po­noć erotyk) Wzbudzić uwagę czy choćby spoj­rze­nie Twoje to marze­nie wielu. Poczuć tęsknotę, poczuć ra­dość od Ciebie to za każdym ra­zem mo­jego spełnienie. Kiedy człowiek kocha jest w sta­nie wszystko. Kiedy pragnie i kiedy doj­dzie - doz­na­je pełni. Wy­raz twarzy mówi sam za siebie. On zastępu­je wszys­tkie słowa, który­mi i tak nie sposób te­go wyrazić. Za­kocha­ny by­wa najczulszym, najzna­mienit­szym kochankiem. Za­kocha­ny w Tobie za każdym ra­zem do­tykam Nieba. mo­jej Miłości - Żonie  -falco2
Ra­zem Cytaty: Kiedy będziesz …  W za­sięgu Mych ra­mion Oczy Twe Mnie zacza­rują Urzekną, omamią Ręce splotą się ra­zem Sta­niesz się Wyśnionym ob­ra­zem Uwol­nisz zmysły me  Dzi­kie, ukryte Nieod­gadnione, niewyżyte Świat wte­dy …  Za­pom­ni O naszym istnieniu A my uto­niemy W miłości płomieniu Sta­niemy się Wte­dy jednością Uni­kalną Podwójną radością Stru­mienie Z duszy wytrysną Gwiaz­dy z podwójną Siłą rozbłysną A myśli zaśpiewają, Za­tańczą, zagrają I niewysłowionej eufo­rii Uniesień zaz­nają …  -Maverick123
Ra­zem Cytaty: Zem­sta to klęska oso­bis­ta człowieka. -David Pierce
zem­sta-to klęska-oso­bis­-człowieka
Ra­zem Cytaty: Pięknie być słowa­mi, które szeptasz, wie­czo­rami puszczając je wolno. Miłością, której nig­dy nie zdeptasz, choć ci wy­rosła górą zbyt stromą. Pięknie jest być ob­ra­zem w pa­mięci, gdy już znużony przy­mykasz oczy. Ob­ra­zem, który już cię nie męczy, choć ból za­dawał i oczy moczył. Dob­rze stać się światłem z ciem­ności, wspom­nieniem ciepłym za­miast koszmaru. Nie za­pom­niałeś o tej miłości... Lecz wyz­wo­liłeś się spod jej czaru... -Alfa Centauri
Ra­zem Cytaty: Nie mogą się po­mieścić ra­zem głód i sytość. -John Steinbeck
nie-mogą ę-po­mieść-ra­zem-głód-i sytość
Ra­zem Cytaty: Zi­ma rysuje szro­nem; li­co natury mro­zem tulone  -to_tylko_łzy
zi­-rysuje-szro­nem-li­co-natury-mro­zem-tulone 
Ra­zem Cytaty: Kry­tyka to zem­sta umysłów jałowych nad twórczymi. -Maryla Wolska
kry­tyka-to zem­sta-umysłów-jałowych-nad-twórczymi
Ra­zem Cytaty: Jest Ci źle? Przy­jeżdżaj, ra­zem wy­mow­nie pomilczymy. -NightHuntress
jest-ci ź-przy­żdżaj-ra­zem-wy­mow­nie-pomilczymy
Ra­zem Cytaty: Zem­sta naj­le­piej sma­kuje ze szczyptą cierpliwości. -Logos
zem­sta-naj­­piej-sma­kuje-ze szczyptą-cierpliwoś
Ra­zem Cytaty: Imię sprawiedliwości gorzejące łzy Zem­sta to nie to samo  -bez.odwagi
imię-sprawiedliwoś-gorzeją-łzy-zem­sta-to nie to samo 
Ra­zem Cytaty: Na­wet gwiaz­dy płaczą ra­zem z tym, kto płacze w nocy. -Talmud
na­wet-gwiaz­dy-płaczą-ra­zem-z tym-kto-płacze-w nocy
Ra­zem Cytaty: otóż blis­ko nas to jeszcze nie my całkiem ra­zem daleko  -Cykam
otóż-blis­ko-nas-to-jeszcze-nie my całkiem-ra­zem-daleko 
Ra­zem Cytaty: Wierzę, że każde by­cie ra­zem jest cza­sem zyskanym... -Autor nieznany
wierzę-że każde-by­cie-ra­zem-jest cza­sem-zyskanym
Ra­zem Cytaty:
ra­zem-przez-wie­czność-bon­nie-i cly­de-to nasze-przestępstwo- ~ ostr
Ra­zem Cytaty: Al­ko­hol re­duku­je udrękę py­tań związa­nych z ob­ra­zem sa­mego siebie. -Antoni Kępiński
al­ko­hol-re­duku­-udrękę-py­ń-związa­nych-z ob­ra­zem-­mego-siebie
Ra­zem Cytaty: Kru­ki trzy­mają się ra­zem, orzeł szy­buje sam. -Atto Melani
kru­ki-trzy­mają ę-ra­zem-orzeł-szy­buje-sam
Ra­zem Cytaty: Go­rycz po­rażki i słodycz zem­sty od­bi­jają się przez całe życie. -Alfa Centauri
go­rycz-po­rażki-i słodycz-zem­sty-od­bi­jają ę-przez-całe-życie
Ra­zem Cytaty: zaczy­nali ra­zem od zera dziś ona jest górą a on zwykłą kurą. -bystry.76
zaczy­nali-ra­zem-od zera-dziś-ona-jest górą-a-on zwykłą-kurą
Ra­zem Cytaty: Przy­tula­ny szept Za każdym ra­zem nową Nies­podzianką jest K.A.Sz. 07.02.2016r. -Cris
przy­tula­ny-szept-za-każdym-ra­zem-nową-nies­podzianką-jest-kasz-07022016r
Ra­zem Cytaty: Niena­wiść i zem­sta nie mogą być rodzi­ciel­ka­mi miłości. -Mieczysław Jastrun
niena­wiść-i zem­sta-nie mogą-być-rodzi­ciel­ka­mi-miłoś
Ra­zem Cytaty: często się mijali ta­ki mieli okres do nicze­go więcej ra­zem nie doszli. -bystry.76
często ę-mijali-­ki-mieli-okres-do-nicze­go-więcej-ra­zem-nie doszli
Ra­zem Cytaty: Jeśli ma­my być ra­zem szczęśli­wi, mu­simy skończyć kurs wy­bacza­nia i zapominania. -John Drescher
jeśli-­my-być-ra­zem-szczęśli­wi-mu­simy-skończyć-kurs-wy­bacza­nia-i zapominania
Ra­zem Cytaty: Na­jefek­towniej­szą zem­stą ludzi wyjątko­wych jest przebaczenie  -Adolf Nowaczyński
na­jefek­towniej­szą-zem­stą-ludzi-wyjątko­wych-jest przebaczenie