Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty

Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka. -Edgar Allan Poe


Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Je­den marzy o nieśmier­telności, dru­gi o emeryturze. -Jan Czarny


je­den-marzy-o nieśmier­telnoś-dru­gi-o emeryturze
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Mi­liony marzą o nieśmier­telności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zro­bić w deszczo­we nie­dziel­ne popołudnie. -Susan Ert


mi­liony-marzą-o nieśmier­telnoś-równocześnie-nie wiedząc-co ze sobą-zro­bić-w deszczo­we-nie­dziel­ne-popołudnie
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Mi­mo, że od­po­wie­dział


mi­mo-że od­po­wie­dział-na-ra­zie-nie-muszę-poukładać-życie-to w twoich-uszach-zab­rzmiało-to jak-chyba-so­bie-kpisz
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Na łące spo­ro się dzieje - to sce­na fre­netyczne­go spek­taklu i po­le bit­wy za­razem. Lecz wszys­tko służy jed­ne­mu ce­lowi: nieśmier­telności. Owa­dy, które zas­po­kajają tam swo­je zachcian­ki, nie wiedzą że w is­to­cie spełniają uk­rytą wolę kwiatów, te zaś nie poj­mują, że dają owa­dom - swoim niewol­ni­kom - nie tyl­ko zajęcie ale i życie. Tak więc na łące egoizm jed­nos­tki służy szczęściu ogółu. -Leena Krohn


Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Ząb cza­su, je­dyny ząb, które­mu nie zag­raża próchnica. -Kazimierz Chyła


ząb-cza­su-­dyny-ząb-które­mu-nie zag­raża-próchnica
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica. -Krzysztof Chyła


ząb-czasu-jedyny-ząb-któremu-nie-zagraża-próchnica
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: - Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje?  -gieenka


 na dowód-mo­jej-miłoś-możesz-zab­rać-mo­-ser­- ha­haha-dob­rejak-mam-zab­rać-coś-co już-daw­no-nie istnieje 
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Kiedy Ty wra­casz późno po im­pre­zie do do­mu przy­jaciela, gdy on przyszedł wczes­niej i te­raz się prze­budził... Gdy­by był tyl­ko ko­legą po­pat­rzył by się i da­lej byłby zły za tą wspólną wódkę co ja zgu­biłeś na im­pre­zie... Praw­dzi­wy przy­jaciel słysząc krop­le deszczu za­pyta Cię


Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Nieśmier­telne są tyl­ko rzeczy martwe. -Tadeusz Kotarbiński


Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Mo­ja nieśmier­telność jest krótka ale pewna  -Rafał Wojaczek


mo­ja-nieśmier­telność-jest krótka-ale-pewna 
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Nieśmier­telne na świecie mogą być je­dynie wiara i marzenia. -św. Tomasz z Akwinu


nieśmier­telne-na świecie-mogą-być-­dynie-wiara-i marzenia
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Miłość jest pier­wszą wśród nieśmier­telnych rzeczy. -Alighieri Dante


miłość-jest pier­wszą-wśród-nieśmier­telnych-rzeczy
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Nieśmier­telny jest Czas ma ty­le lat co świat Sta­ruszek żwawy Krys­ty­na Sz. 22.01.2015r. -krysta


nieśmier­telny-jest-czas- ty­-lat-co świat-sta­ruszek-żwawy-krys­ty­na-sz-22012015r
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Nieśmier­telność jest bar­dzo łat­wa do osiągnięcia. Wys­tar­czy nie umierać. -Woody Allen


nieśmier­telność-jest bar­dzo-łat­wa-do osiągnięcia-wys­tar­czy nie umierać
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: (...) łat­wiej chy­ba zbu­dować so­bie nieśmier­telność niż po­rozu­mieć się z dru­gim człowiekiem. -Marek Hłasko


łat­wiej-chy­ba-zbu­dować-so­bie-nieśmier­telność-ż-po­rozu­mieć ę-z dru­gim-człowiekiem
Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Mam w Efe­zie pańskiego Heraklita!  -Konstanty Ildefons Gałczyński


Ra­zie Zab­rakłoby Nieśmier­telności Cytaty: Bo­gowie są nieśmier­telny­mi ludźmi, ludzie - śmier­telny­mi bogami. -Heraklit z Efezu


bo­gowie-są nieśmier­telny­mi-ludźmi-ludzie- śmier­telny­mi-bogami