Ra­zie Cytaty

Ra­zie Cytaty: Kiedy Ty wra­casz późno po im­pre­zie do do­mu przy­jaciela, gdy on przyszedł wczes­niej i te­raz się prze­budził... Gdy­by był tyl­ko ko­legą po­pat­rzył by się i da­lej byłby zły za tą wspólną wódkę co ja zgu­biłeś na im­pre­zie... Praw­dzi­wy przy­jaciel słysząc krop­le deszczu za­pyta Cię


Ra­zie Cytaty: Mam w Efe­zie pańskiego Heraklita!  -Konstanty Ildefons Gałczyński


Ra­zie Cytaty: Na ra­zie wal­czę o siebie. Jeśli chcesz możesz mi pomóc. -opuszczona


na ra­zie-wal­czę-o siebie-jeśli chcesz-możesz-mi pomóc
Ra­zie Cytaty: Nor­malność? Wy­marzo­na re­guła, która na ra­zie składa się z wyjątków. -Bolesław Paszkowski


nor­malność-wy­marzo­na-re­guła-która-na ra­zie-składa ę-z wyjątków
Ra­zie Cytaty: Jed­ni wy­zywają dru­gich od głupców i na od­wrót. W ta­kim ra­zie... Kto jest mądry?  -Mistyfikacja


jed­-wy­zywają-dru­gich-od głupców-i na od­wrót-w ­kim-ra­zie-kto jest mądry 
Ra­zie Cytaty: Kocha­nek w sza­fie?!po­mysł niegłupi... Na­wet w ra­zie wpad­ki - ma w co się ubrać! no chy­ba, że to damska........ -Niusza


kocha­nek-w sza­fiepo­mysł-niegłupi-na­wet-w ra­zie-wpad­ki-  w co ę-ubrać-no-chy­ba-że to damska
Ra­zie Cytaty: Niena­wiść mu­si czy­nić pro­duk­tywnym. W prze­ciw­nym ra­zie rozsądniej jest od ra­zu kochać. -Karl Kraus


niena­wiść-mu­-czy­ć-pro­duk­tywnym-w prze­ciw­nym-ra­zie-rozsądniej-jest od ra­zu-kochać
Ra­zie Cytaty: Ucz się tańczyć, w prze­ciw­nym ra­zie nie będą aniołowie wie­dzieć, co z Tobą począć, człowiecze!  -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


ucz ę-ńczyć-w-prze­ciw­nym-ra­zie-nie będą-aniołowie-wie­dzieć-co z tobą-począć-człowiecze 
Ra­zie Cytaty: Niebianie w każdym ra­zie nie mają ani żołądków, ani narządów płciowych. -Ryūnosuke Akutagawa


niebianie-w każdym-ra­zie-nie mają-ani-żołądków-ani-narządów-płciowych
Ra­zie Cytaty: -Co ro­bisz w so­botę wieczorem? -Po­pełniam samobójstwo! -Hmm...w ta­kim ra­zie co po­wiesz na piątek wieczorem?  -Woody Allen


co-ro­bisz-w so­botę-wieczorem-po­pełniam-samobójstwo-hmmw-­kim-ra­zie-co po­wiesz-na piątek-wieczorem 
Ra­zie Cytaty: Is­tnieją na tym świecie pa­sożyty i co mnie naj­bar­dziej prze­raża - na­wet w ra­zie woj­ny nuk­lear­nej : one przeżyją!  -Niusza


is­tnieją-na tym-świecie-pa­sożyty-i co mnie-naj­bar­dziej-prze­raża- na­wet-w ra­zie-woj­ny-nuk­lear­nej- one-przeżyją 
Ra­zie Cytaty: Raz na wo­zie, dru­gi raz pod wozem. -Stanisław Brzozowski


Ra­zie Cytaty: ~ W miłości mu­sisz się czuć na lu­zie, jeżeli tak nie jest prze­myśl czy war­to się męczyć... -AnDree


~ w miłoś-mu­sisz ę-czuć-na lu­zie-żeli-tak-nie jest prze­myśl-czy-war­to ę-męczyć
Ra­zie Cytaty: Mi­mo, że od­po­wie­dział


mi­mo-że od­po­wie­dział-na-ra­zie-nie-muszę-poukładać-życie-to w twoich-uszach-zab­rzmiało-to jak-chyba-so­bie-kpisz
Ra­zie Cytaty: Po­wie­dział: Idź pier­wsza, będę szedł krok za Tobą. W ra­zie upad­ku złapię Cię w swo­je ra­miona, nie poz­wolę Ci upaść... -opuszczona


po­wie­dział-idź-pier­wsza-będę-szedł-krok-za tobą-w ra­zie-upad­ku-złapię-cię-w swo­-ra­miona-nie poz­wolę-ci upaść
Ra­zie Cytaty: Rzekł do mnie w złości :  - Ty ch*ju !  Na co ja :  - Ra­zem kóz nie doiliśmy . A on na to :  - W ta­kim ra­zie , 


Ra­zie Cytaty: - Nie wie­działam, że przyjdziesz. - A chciałaś żebym przyszedł? - Na ra­zie nie wiem cze­go chcę. Ale cieszę się, że jesteś. -opuszczona


 nie-wie­działam-że przyjdziesz-a chciałaś-żebym-przyszedł-na ra­zie-nie wiem-cze­go-chcę-ale cieszę-ę-że jesteś
Ra­zie Cytaty: A co, jeżeli rzeczy­wis­tość tak nap­rawdę jest iluzją i nic nie is­tnieje? - Cóż, w ta­kim ra­zie zde­cydo­wanie przepłaciłem mój no­wy dywan. -Woody Allen


a co-żeli-rzeczy­wis­tość-tak-nap­rawdę-jest iluzją-i nic-nie is­tnieje- cóż-w ­kim-ra­zie-zde­cydo­wanie-przepłaciłem-mój