Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta
praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. -Ramón Gómez de La Serna
gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty:
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę. -Mark Twain
jeżeli-masz-wątpli­woś- mów-prawdę
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: NIE MA SPRA­WIED­LI­WOŚCI, JES­TEM TYL­KO JA. -Terry Pratchett
nie-ma spra­wied­li­woŚci-jes­tem-tyl­ko-ja
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Nie ma rzeczy bo­gat­szej w możli­wości od próżni. -Stanisław Lem
nie- rzeczy-bo­gat­szej-w możli­woś-od próż
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: `Cieka­we czy ktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wości do Ciebie co ja ?  -bluecaffe
`cieka­we-czy-ktoś- ty­-­mo-cier­pli­woś-do ciebie-co ja  
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Od­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach. -Samuel Johnson
od­ro­bina-pożądli­woś-na­daje-do­piero-życiu-rozmach
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: O uświado­mionej wrażli­wości: Po­kuta za przyjście na świat. -Marcin Kossek
o uświado­mionej-wrażli­woś-po­kuta-za przyjście-na świat
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Sy­tość sprzy­ja uczci­wości, ale jej nie gwarantuje. -Władysław Loranc
sy­tość-sprzy­ja-uczci­woś-ale-jej-nie gwarantuje
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: co dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebie możli­wości -- szczęście. -thrillofit
co dzień-od­kry­wać-no­we-gwiaz­dy-na niebie-możli­woś-szczęście
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Uczcie się spra­wied­li­wości i nie lek­ce­ważcie bogów. -Wergiliusz
uczcie ę-spra­wied­li­woś-i nie lek­­ważcie-bogów
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty:
sa­mi-od­da­jemy-mocpo­mysłów-możli­woś-wol­noś-i wiary- ~pa­weł-rychlica 
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. -kbmars
we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Spra­wied­li­wości mu­si się stać za­dość, choćby świat miał zginąć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Tak bar­dzo się lu­bimy, po­nieważ nasze do­leg­li­wości są ta­kie same. -Jonathan Swift
tak-bar­dzo ę-lu­bimy-po­nieważ-nasze-do­leg­li­woś-są ­kie-same
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: drażli­wości w zoo klat­ki za­mie­szkują nie  bes­tie smacznie spią  -Cykam
drażli­woś-w zoo-klat­ki-za­mie­szkują-nie -bes­tie-smacznie-spią 
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: W dzieciństwie i młodości człowiek uczy się swoich możli­wości, na sta­rość - ograniczeń. -Ryszard Podlewski
w dzieciństwie-i młodoś-człowiek-uczy ę-swoich-możli­woś-na sta­rość- ograniczeń
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Sprzy­mie­rzeńców zys­ku­je się przez zas­po­kaja­nie cieka­wości nieznajomych. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: gen­de­ryzo­wanie* - to próba za­burza­nia biegu­no­wości, na pot­rze­by ogłupiania jednostki  -wdech
gen­de­ryzo­wanie- to próba-za­burza­nia-biegu­no­woś-na-pot­rze­by-ogłupiania-jednostki 
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Życie jest jak par­tia szachów: Ni­by czar­no biała rzeczy­wis­tość ,a ty­le możli­wości !  -Kossak
Życie-jest jak ­tia-szachów-ni­by-czar­no-biała-rzeczy­wis­tość-a ty­-możli­woś- 
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: nieHAiKU Masz wątpli­wości - Nie zrzu­caj na je­sień dnia Opuść siebie... tańcz 2012   -wdech
niehaiku-masz-wątpli­woś-nie-zrzu­caj-na ­sień-dnia-opuść-siebie-ńcz-2012- 
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Nic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na, co się do swo­jej upier­dli­wości nie przyzna. -RedRose
nic-gor­sze­go-ż-na­mol­ny-mężczyz­na-co ę-do swo­jej-upier­dli­woś-nie przyzna
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty:
naj­ważniej­sza-jest nadzieja-wiara-i możli­woś-wyjścia-z trud­nej-sy­tuac­ji-~pa­weł-rychlica 
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: I obiecuję uwie­rzyć w siebie. Zna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać. -Aleksandra_Czarna
i obiecuję-uwie­rzyć-w siebie-zna­źć wiarę-we włas­ne-możli­woś-i już-nig­dy ę-nie poddać
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Kluczem do szczęścia jest za­sianie fa­sol­ki praw­dy, nadziei, cier­pli­wości i pod­le­wanie każdej w tym sa­mym czasie. -nothin12
kluczem-do szczęścia-jest za­sianie-fa­sol­ki-praw­dy-nadziei-cier­pli­woś-i pod­­wanie-każdej-w tym-­mym-czasie
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Nie ma wątpli­wości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów. -Herbert George Wells
nie- wątpli­woś-że ziemia-nasza-nie jest dla-aniołów
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno…  -Papillondenuit
tam-gdzie-nie  choćby-cienia-wątpli­woś-tam-mu­-być-ciemno 
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Jeżeli jes­teś te­raz w sta­nie szczęśli­wości to wiedz, że za chwilę wszys­tko się zry­pie... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
jeżeli-jes­teś-te­raz-w sta­nie-szczęśli­woś-to wiedz-że za chwilę-wszys­tko ę-zry­pie-~ mrs-vercetti 
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Niesłusznie jest myśleć, że nie ma mod­litwy, jeśli się nie ma cza­su i możli­wości odosobnienia. -św. Teresa z Ávila
niesłusznie-jest myść-że nie  mod­litwy-śli ę-nie  cza­su-i możli­woś-odosobnienia
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Ani we śnie, ani na ja­wie nie ma­my wątpli­wości co do rzeczy­wis­tości włas­nych przeżyć. -Antoni Kępiński
ani-we śnie-ani-na ja­wie-nie ­my-wątpli­woś-co do rzeczy­wis­toś-włas­nych-przeżyć
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Wszys­tko, co poszerza sferę ludzkich możli­wości, co po­kazu­je człowieko­wi, że pot­ra­fi do­konać te­go, co wy­dawało mu się niemożli­we, jest niez­wykle cenne. -Ben Jonson
wszys­tko-co poszerza-sferę-ludzkich-możli­woś-co po­kazu­-człowieko­wi-że pot­ra­fi-do­konać-te­go-co wy­dawało-mu ę
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie. -Martin Luther King
nies­pra­wied­li­wość-gdziekol­wiek-jest zag­rożeniem-dla-spra­wied­li­woś-wszędzie
Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: No cóż? było kil­ka miłości i trwo­ga, i no­ce bezsenne, było dużo tkli­wości i złości, wszys­tko zmienne. -Władysław Broniewski
no cóż-było-kil­ka-miłoś-i-trwo­ga-i no­-bezsenne-było-żo-tkli­woś-i złoś-wszys­tko-zmienne