Ro­bią Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ro­bią Cytaty: Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa. -Henry Fielding
kiedy-dzieci-nic-nie ro­bią- ro­bią-głupstwa
Ro­bią Cytaty: Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku. -Michaił Afanasjewicz Bułhakow
pas­ja­mi-lu­biła-ludzi-którzy-to-co ro­bią-ro­bią-po mistrzowsku
Ro­bią Cytaty: Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców. -Jean Baptiste de Beauvais
ko­biety-nie lu­bią-bo­haterów-lu­bią-zwycięzców
Ro­bią Cytaty: Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś. -Gertruda Stein
ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
Ro­bią Cytaty: Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć. -John Steinbeck
Ro­bią Cytaty: W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów. -Herodot
w trak­cie-po­koju-sy­nowie-grze­bią-swoich-ojców-pod­czas-woj­ny-oj­co­wie-grze­bią-swoich-synów
Ro­bią Cytaty: Węże gu­bią swoją skórę dla ra­towa­nia siebie, ludzie gu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry. Z cyk­lu po­wieści
węże-gu­bią-swoją-skórę-dla-ra­towa­nia-siebie-ludzie-gu­bią-siebie-dla-ra­towa­nia-skóry-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Ro­bią Cytaty: Gdy dwaj ro­bią to sa­mo, to nie to samo. -Terencjusz
gdy-dwaj-ro­bią-to ­mo-to nie to samo
Ro­bią Cytaty: Ko­biety lu­bią, by wie­działy, że są kochane. -Andre Maurois
ko­biety-lu­bią-by wie­działy-że są kochane
Ro­bią Cytaty: Łzy lu­bią płynąć cicho po krawędzi nocy. -Gold Fishy
Łzy-lu­bią-płynąć-cicho-po krawędzi-nocy
Ro­bią Cytaty: Dzieci i woj­sko­wi lu­bią się straszyć. -Wojciech Żukrowski
Ro­bią Cytaty: Rzeźni­cy ro­bią się po­dob­ni do su­rowych befsztyków. -James Joyce
rzeź­cy-ro­bią ę-po­dob­-do su­rowych-befsztyków
Ro­bią Cytaty: Słońce uwiel­bia gnić w twoich oczach... -karaczan19
słoń-uwiel­bia-gnić-w twoich-oczach
Ro­bią Cytaty: Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76
co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
Ro­bią Cytaty: Niektórzy księża lu­bią żyć po­nad stan duchowny. -Jerzy Paczkowski
niektórzy-księża-lu­bią-żyć-po­nad-stan-duchowny
Ro­bią Cytaty: Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją!  -Krystyna Siesicka
nie-lu­bię-­kich-ludzi-którzy-ro­bią-łaskę-że żyją 
Ro­bią Cytaty: Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają. -Marcel Achard
ko­biety-lu­bią-mil­czących-mężczyzn-myślą że oni- słuchają
Ro­bią Cytaty: Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin
sa­­ność-zbyt­nia-i brak-zajęcia-gu­bią-młodych-ludzi
Ro­bią Cytaty: W miłości młodzieńcy płacą za to, co ro­bią, zaś star­cy za to, cze­go nie robią. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
w miłoś-młodzieńcy-płacą-za to-co ro­bią-zaś-star­cy-za to-cze­go-nie robią
Ro­bią Cytaty: Gdy Praw­da poślu­bia Kłam­stwo, rodzą się półprawdy. -Włodzimierz Scisłowski
Ro­bią Cytaty: Słowik Skowronek Wiel­bią gryn­szpan górskich rzek ZMARTWYCHPOWSTANIE  -fyrfle
słowik-skowronek-wiel­bią-gryn­szpan-górskich-rzek-zmartwychpowstanie 
Ro­bią Cytaty: Ludzie czy­tają między wier­sza­mi, bo nie lu­bią poezji. -Jacek Wejroch
ludzie-czy­tają-między-wier­sza­mi-bo nie lu­bią-poezji
Ro­bią Cytaty: Są ta­kie za­sady na świecie, które ro­bią więcej złego niż ich brak. -Joe Alex
są ­kie-za­sady-na świecie-które-ro­bią-więcej-złego-ż-ich-brak
Ro­bią Cytaty: Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami  -D.K
bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
Ro­bią Cytaty: Epo­ki lu­bią roz­pra­wiać na te­mat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing
epo­ki-lu­bią-roz­pra­wiać-na te­mat-cnót-których-nie posiadają
Ro­bią Cytaty: Pus­te słowa lu­bią wy­pełniać us­ta. Z cyk­lu po­wieści
pus­te-słowa-lu­bią-wy­pełniać-us­-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Ro­bią Cytaty: Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Ro­bią Cytaty: His­to­rie lu­bią się pow­tarzać jak auto­matyczna sek­re­tar­ka w telefonie. -Barbara Kosmowska
his­to­rie-lu­bią ę-pow­tarzać-jak auto­matyczna-sek­re­tar­ka-w telefonie
Ro­bią Cytaty: Po­wiedz w tłumie, co Cię wkur­wia, a za szcze­rość zro­bią z Ciebie durnia. -szajbuss
po­wiedz-w tłumie-co cię-wkur­wia-a za szcze­rość-zro­bią-z ciebie-durnia
Ro­bią Cytaty: Niektórzy lu­bią po­tykać się o włas­ne no­gi i krzyczeć, że cały czas mają pod górkę. -Logos
niektórzy-lu­bią-po­tykać ę-o włas­ne-no­gi-i krzyczeć-że cały-czas-mają-pod-górkę
Ro­bią Cytaty: Niektórzy lu­bią jeść słodycze po ciężkim dniu, żeby poz­być się sma­ku goryczy. -Kaye
niektórzy-lu­bią-ść-słodycze-po ężkim-dniu-żeby-poz­być ę-sma­ku-goryczy
Ro­bią Cytaty: U schyłku nadziei gar­bią nas na­wet pros­te spra­wy. Z cyk­lu po­wieści
u schyłku-nadziei-gar­bią-nas-na­wet-pros­te-spra­wy-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Ro­bią Cytaty: Niektórzy są bar­dzo zawzięci w ro­bieniu idiotów z in­nych. Nie zauważając przy tym, że naj­większe­go ro­bią z siebie. -onejka
niektórzy-są bar­dzo-zawzię-w ro­bieniu-idiotów-z in­nych-nie-zauważając-przy-tym-że naj­większe­go-ro­bią-z siebie
Ro­bią Cytaty: Lu­bię być wol­nym duchem. Niektórzy te­go nie lu­bią, ale ja ta­ka już jestem. I li­ke to be a free spi­rit. So­me don’t li­ke that, but that’s the way I am. -Diana Spencer
lu­bię-być-wol­nym-duchem-niektórzy te­go-nie lu­bią-ale-ja ­ka-już-jestem-i-li­ke-to be a free-spi­rit-so­me dont-li­ke-that
Ro­bią Cytaty: Zwyk­li ludzie płacą tym, co ro­bią, szlachet­ni tym czym są. -Friedrich von Schiller
zwyk­li-ludzie-płacą-tym-co ro­bią-szlachet­-tym-czym-są