Ro­bią Cytaty

Ro­bią Cytaty: Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa. -Henry Fielding


kiedy-dzieci-nic-nie ro­bią- ro­bią-głupstwa
Ro­bią Cytaty: Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku. -Michaił Afanasjewicz Bułhakow


pas­ja­mi-lu­biła-ludzi-którzy-to-co ro­bią-ro­bią-po mistrzowsku
Ro­bią Cytaty: Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców. -Jean Baptiste de Beauvais


ko­biety-nie lu­bią-bo­haterów-lu­bią-zwycięzców
Ro­bią Cytaty: Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś. -Gertruda Stein


ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
Ro­bią Cytaty: Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć. -John Steinbeck


Ro­bią Cytaty: W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów. -Herodot


w trak­cie-po­koju-sy­nowie-grze­bią-swoich-ojców-pod­czas-woj­ny-oj­co­wie-grze­bią-swoich-synów
Ro­bią Cytaty: Węże gu­bią swoją skórę dla ra­towa­nia siebie, ludzie gu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry. Z cyk­lu po­wieści


węże-gu­bią-swoją-skórę-dla-ra­towa­nia-siebie-ludzie-gu­bią-siebie-dla-ra­towa­nia-skóry-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Ro­bią Cytaty: Gdy dwaj ro­bią to sa­mo, to nie to samo. -Terencjusz


gdy-dwaj-ro­bią-to ­mo-to nie to samo
Ro­bią Cytaty: Ko­biety lu­bią, by wie­działy, że są kochane. -Andre Maurois


ko­biety-lu­bią-by wie­działy-że są kochane
Ro­bią Cytaty: Łzy lu­bią płynąć cicho po krawędzi nocy. -Gold Fishy


Łzy-lu­bią-płynąć-cicho-po krawędzi-nocy
Ro­bią Cytaty: Dzieci i woj­sko­wi lu­bią się straszyć. -Wojciech Żukrowski


Ro­bią Cytaty: Rzeźni­cy ro­bią się po­dob­ni do su­rowych befsztyków. -James Joyce


rzeź­cy-ro­bią ę-po­dob­-do su­rowych-befsztyków
Ro­bią Cytaty: Słońce uwiel­bia gnić w twoich oczach... -karaczan19


słoń-uwiel­bia-gnić-w twoich-oczach
Ro­bią Cytaty: Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76


co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
Ro­bią Cytaty: Niektórzy księża lu­bią żyć po­nad stan duchowny. -Jerzy Paczkowski


niektórzy-księża-lu­bią-żyć-po­nad-stan-duchowny
Ro­bią Cytaty: Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją!  -Krystyna Siesicka


nie-lu­bię-­kich-ludzi-którzy-ro­bią-łaskę-że żyją 
Ro­bią Cytaty: Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają. -Marcel Achard


ko­biety-lu­bią-mil­czących-mężczyzn-myślą że oni- słuchają
Ro­bią Cytaty: Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin


sa­­ność-zbyt­nia-i brak-zajęcia-gu­bią-młodych-ludzi