Ro­bić Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ro­bić Cytaty: Bić, bić i jeszcze raz bić. (za­pyta­ny jak trak­to­wać więźniów i zdo­bywać od nich informacje)  -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Ro­bić Cytaty: Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie... -AgniM
słowa-są niczym-cegły-jed­no-pot­ra­fi-za­bić-al­bo-zro­bić-ranę-na całe-życie-używaj mądrze-swo­jego-języ­ka-by nie ro­bić
Ro­bić Cytaty: Wolę za­bić miłość niżeli ona by miała za­bić mnie. -Bruno
wolę-za­bić-miłość-żeli-ona-by miała-za­bić-mnie
Ro­bić Cytaty: W sprawie gehenny zwierząt nie wystarczy bić na alarm, trzeba bić po gębie. -Anonim
w-sprawie-gehenny-zwierząt-nie-wystarczy-bić-na-alarm-trzeba-bić-po-gębie
Ro­bić Cytaty: Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii. -Andre Malraux
kto ę-boi-zro­bić-błąd-ten-nig­dy-nie będzie-ro­bić-historii
Ro­bić Cytaty: Ta­lent – to ro­bić z łat­wością to, co jest trud­ne dla in­nych. Ro­bić to, co niemożli­we dla ta­len­tu – oto geniusz. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny
ta­lent- to ro­bić-z łat­wośą-to-co jest trud­ne-dla-in­nych-ro­bić to-co niemożli­we-dla-­len­- oto-geniusz
Ro­bić Cytaty: Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan
Ro­bić Cytaty: Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
Ro­bić Cytaty: Co ro­bić te­raz gdy się spadło z chmur Na wiel­kie ziemi tej pustkowia Co ro­bić te­raz gdy się skończył cud Wymódlmy za­tem go od nowa  -Edward Stachura
co ro­bić-te­raz-gdy ę-spadło-z chmur-na-wiel­kie-ziemi-tej pustkowia-co-ro­bić-te­raz-gdy ę-skończył-cud-wymódlmy-za­tem
Ro­bić Cytaty: Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett
kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę
Ro­bić Cytaty: Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty. -Melvin Burgess
Ro­bić Cytaty: W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo. -chrupcia
Ro­bić Cytaty: pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte  -viecka
Ro­bić Cytaty: Pu­kam do Ciebie od lat De­likat­nie jak let­ni wiatr Co roz­wiewa dmuchawce Roz­nosząc ba­bie lato Po­dob­no krop­la drąży skalę Lecz prze­cież ser­ce Twoje Nie jest z kamienia I rozpływam się po osierdziu Chciałbym cza­sem być burzą Zro­bić za­mieć, bić gradem Uderzyć pioru­nem z jas­ne­go nieba Lecz nies­te­ty nie jes­tem Zeusem  -szpiek
Ro­bić Cytaty: Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję. -Karol Szymanowski
Ro­bić Cytaty: Ja też potrafię w mordę bić. -Józef Piłsudski
Ro­bić Cytaty: Trze­ba kłamać, by ro­bić to, na co się ma ochotę. -Barbara Rosiek
trze­ba-kłamać-by ro­bić-to-na co ę- ochotę
Ro­bić Cytaty: Cze­kanie może za­bić nadzieję. -opuszczona
cze­kanie-może-za­bić-nadzieję
Ro­bić Cytaty: Kochać trze­ba wszys­tkich. Lu­bić niekoniecznie. -Mikołaj Gogol
kochać-trze­ba-wszys­tkich-lu­bić niekoniecznie
Ro­bić Cytaty: Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła. -Józef Bułatowicz
Ro­bić Cytaty: Porządek trze­ba ro­bić, nieporządek ro­bi się sam. -Tadeusz Kotarbiński
porządek-trze­ba-ro­bić-nieporządek-ro­bi ę-sam
Ro­bić Cytaty: możesz ro­bic co chcesz,ale nie ze mną... -anja
możesz-ro­bic-co chceszale-nie ze mną
Ro­bić Cytaty: Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia. -Melvin Burgess
Ro­bić Cytaty: Obojętność pot­ra­fi za­bić na­wet naj­większe uczucie... -Majka_Majdan
obojętność-pot­ra­fi-za­bić-na­wet-naj­większe-uczucie
Ro­bić Cytaty: I wol­na miłość może z mężczyz­ny zro­bić niewolnika. -Tadeusz Gicgier
i wol­na-miłość-może-z mężczyz­ny-zro­bić-niewolnika
Ro­bić Cytaty: Chciałbym nic nie ro­bić... Jak to się robi?  -Tadeusz Kotarbiński
Ro­bić Cytaty: jeśli uz­na­my, że da­my radę za­bić to, co os­woimy... zróbmy i jed­no i drugie. -Starlight
śli-uz­na­my-że da­my-radę-za­bić-to-co os­woimy-zróbmy i jed­no-i drugie
Ro­bić Cytaty: Ko­go bóg chce zgu­bić, te­mu wpierw ro­zum odbiera. -Sofokles
ko­go-bóg-chce-zgu­bić-te­mu-wpierw-ro­zum-odbiera
Ro­bić Cytaty: War­to zro­bić z siebie ba­rana żeby ko­goś rozśmieszyć. -Moon G
war­to-zro­bić-z siebie-ba­rana-żeby-ko­goś-rozśmieszyć
Ro­bić Cytaty: Co zro­bić mam gdy widzę two­je od­bi­cie w swoim sercu?  -Silvidian
co zro­bić-mam-gdy-widzę-two­-od­bi­cie-w swoim-sercu 
Ro­bić Cytaty: Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości. -Tośka_93
cza­sem-war­to-zro­bić-so­bie-ur­lop-od rzeczywistoś
Ro­bić Cytaty: Z fal ta naj­gorzej huczy, co się ma roz­bić na piasku. -Zygmunt Krasiński
z fal- naj­gorzej-huczy-co ę- roz­bić-na piasku
Ro­bić Cytaty: Spec­ja­lis­ta, to ktoś, kto nie pot­ra­fi ro­bić nic innego. -Ruggiero Ricci
spec­ja­lis­-to ktoś-kto-nie pot­ra­fi-ro­bić-nic-innego
Ro­bić Cytaty: Nic nie ro­bić jest cza­sem dob­rym lekarstwem. -Hipokrates
nic-nie ro­bić-jest cza­sem-dob­rym-lekarstwem
Ro­bić Cytaty: Chciałbym wyłożyć kar­ty na stół i prze­bić Cię królem mo­ja damo. -bystry.76
chciałbym-wyłożyć-kar­ty-na stół-i-prze­bić-cię-królem-mo­ja-damo