Ro­bocza Na nocną Cytaty

Ro­bocza Na nocną Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Ro­bocza Na nocną Cytaty: Historia jest nocną zmorą, z której staramy się przebudzić. -James Joyce


historia-jest-nocną-zmorą-z-której-staramy-ę-przebudzić
Ro­bocza Na nocną Cytaty: His­to­ria jest nocną zmorą, z której sta­ramy się przebudzić. -James Joyce


his­to­ria-jest nocną-zmorą-z której sta­ramy ę-przebudzić
Ro­bocza Na nocną Cytaty: Two­je oczy są moją poezją , zaś twe ciało moją nocną książką przygód. -Jaye


two­-oczy-są moją-poezją-zaś-twe-ciało-moją-nocną-książką-przygód
Ro­bocza Na nocną Cytaty: Po­ranek wściek­le zaskowyczał zaz­dros­ny o Nocną rozkosz, kiedy pal­ca­mi na Twej skórze liczyłam, Ile równa się Nies­kończo­ność przez Wieczność... -Uśmiechnięta Anielica


po­ranek-wściek­-zaskowyczał-zaz­dros­ny-o nocną-rozkosz-kiedy-pal­ca­mi-na twej-skórze-liczyłam-ile-równa-ę-nies­kończo­ność
Ro­bocza Na nocną Cytaty: w snu no­cy letniej przys­tro­jona koszulę z uśmie­chem lus­trując mo­je rozbudzenie brniesz w dół ciała zbocza go­niąc za spełnieniem zaczy­nasz mnie echem in­tymne­go westchnienia za­kaza­nym słowem na końcu języka mówisz co się dzieje gdy noc dnia dotyka Odys, marzec 2015 (do


Ro­bocza Na nocną Cytaty: pół świata objęło ra­miona­mi złotymi na dep­ta­ku roz­warte dum­ne pa­raso­le dają cień ka­mieni­ce w ko­lorach tęczy na uliczkach klom­by ukwiecone wiele od­cieni mieni ar­tyści uliczni przy­goto­wują koncert na kos­tce bru­kowej kapelusz ,,ty­le słońca w całym mieście'' wieczór chłodem przy­ciągnie na ławeczki star­szych i młodych na dnie fon­tanny złote grosiki o pow­ro­tach marzą ser­ca uczu­cia rozpaliły w świet­le gwiazd cisza nocna na uli­cach gwar Cris 02.07.2016r. -Cris


Ro­bocza Na nocną Cytaty: Byłem w piekle. Skąd się biorą sny na równi tym potworom? Pochłonięty nocną zmorą wciąż mam duszę strasznie chorą. A ma­kab­ry tej senności nie ma tu, w rzeczywistości. Dzi­siaj w no­cy byłem w miejscu pełnym krwi i bez litości. Seans w ki­nie się okazał w czas od­legły wstecz podróżą do obo­zu ludobójstwa, krwi się lało bar­dzo dużo. Co ta­kiego jest w snach strasznych, że choć są tak bar­dzo chore to ja kocham tam pow­ra­cać ... Czy ma dusza jest potworem?  -Moon G


Ro­bocza Na nocną Cytaty: Słaby balkon. Ju­lian­na moc­na bo nocna. Nie od­ważyła się wyjść na niego a inaczej -nie umiała. Roweo pod ok­na nie podchodził. Do nies­ta­bil­nych balkonów ust złotych nie otwierał. Zarzu­cił instrument. Ju­lian­na przeżyła z kotem. Kot zno­sił wszystko. Zakręco­ny nierzeczywistością zro­zumiał co woli. Wys­koczył przez balkon. Ocza­rowa­ny urze­kającą ma­gią słów zat­ru­tej myszy z długim ogonkiem skończył nie wiado­mo jak. Po­ruszo­ne ser­ce Ju­lian­ny wy­dało os­tatni blask po­padając w głębo­ki cień. Olej* -wpłynął dobrze. Na przep­ra­cowa­ny rozum. Łagodził starcie os­trych dni Julianny. ---------------------- * - rze­pako­wy ?  -wdech


Ro­bocza Na nocną Cytaty: drży taf­la wody od­bi­jamy się w niej daj trochę swobody ser­ce i uśmiech miej pis­to­let w ręce na­ciśnij spust żylet­ka na półce sze­leści chrust klucz wi­si na ścianie otwórz w końcu drzwi za­miast ciągle mówić