Ro­man­tycznych Cytaty

Ro­man­tycznych Cytaty: Sport jest sub­li­macją popędu do przygląda­nia się i ten­den­cji: sa­dys­tycznych, ek­shi­bic­jo­nis­tycznych, ho­moero­tycznych i ero­tyki ruchowej. -Zygmunt Freud


sport-jest sub­li­macją-popę-do przygląda­nia ę-i ten­den­cji-­dys­tycznych-ek­shi­bic­jo­nis­tycznych-ho­moero­tycznych
Ro­man­tycznych Cytaty: Służy Ja­sio w drogówce, mun­du­rek mu dali Trzy bel­ki na każdym bo­ku przyklepali Jeździ te­raz Ja­sio, man­da­ty rozdaje Porządku pil­no­wać – cza­su już nie staje. Według wy­tycznych Mi­nis­tra In­fras­truk­tu­ry i Roz­wo­ju w tym ro­ku - 2015 po­lic­ja ma obo­wiązek nałożyć (wle­pić) co naj­mniej 1 680 000 (pra­wie mi­lion siedem­set ty­sięcy) man­datów kierującym po­jaz­da­mi za nad­mierną prędkość. Są też li­mity za in­ne wykroczenia. -Pantagruel


Ro­man­tycznych Cytaty: Dżen­telmen to człowiek, który ma sza­cunek dla tych, którzy nie mogą mu od­dać żad­nej przysługi. A gen­tle­man is a man who has res­pect for tho­se who can be of no pos­sible ser­vi­ce to him. (ang.)  -Autor nieznany


Ro­man­tycznych Cytaty: W Kra­kowie u Krawca Coś widzimisię Że two­ja su­kien­ka wi­si Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi. Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię. -awatar


w-kra­kowie-u krawca-coś-widzimisię-Że-two­ja-su­kien­ka-wi­-po­wie­działa-ma­man-u kraw­ca-do wisi-gdy-kra­wiec-ba­dał-od spo­
Ro­man­tycznych Cytaty: Pat­rzcie Ro­man dał nam łapkę w dół! Jeśli pod fil­mem będzie łap­ka w dół to na pew­no od Ro­mana, a jak będzie więcej! To znaczy że Ro­man zro­bił multikonto!  -Raf99


pat­rzcie-ro­man-dał-nam-łapkę-w dół-jeśli-pod-fil­mem-będzie-łap­ka-w dół-to na pew­no-od ro­mana-a jak będzie-więcej
Ro­man­tycznych Cytaty: Nie wiem kiedy Ale wiem dlaczego Za­biłeś tę miłość Nic się nie liczyło Była tyl­ko nicość Której umysłem człowieka Nie umiałam ogarnąć Tak to się stało Za­biłeś tę miłość Choć była niewinna Tak dziecinna I tak cnotliwa Za­biłeś ją Bo nie pot­ra­fiłeś zro­zumieć jej zasad Chciałeś więcej, bez zahamowani Bez czułych spojrzeń I ro­man­tycznych chwil Bez zaufania Bez zobowiązań Muszę zapomnieć To po­niżej godności Nie poz­wolę Ci Za­bijać miłości  -Mitria


Ro­man­tycznych Cytaty: Nie ma ludzi egois­tycznych, są tyl­ko ludzie ulegli  -daniello


nie- ludzi-egois­tycznych-są tyl­ko-ludzie-ulegli 
Ro­man­tycznych Cytaty: rządy bankierów w de­mok­ra­tycznych kra­jach -  po­zor­na wolność  -Maverick123


rządy-bankierów-w-de­mok­ra­tycznych-kra­jach- -po­zor­na-wolność 
Ro­man­tycznych Cytaty: Mówisz, że chcesz zmienić świat, a ba­wisz się ludzkim życiem dla swoich głupich, egois­tycznych pobudek. -Masashi Kishimoto


mówisz-że chcesz-zmienić-świat-a ba­wisz ę-ludzkim-życiem-dla-swoich-głupich-egois­tycznych-pobudek
Ro­man­tycznych Cytaty: Głębo­kie stu­dium na­tury jest naj­bar­dziej płod­nym źródłem ma­tema­tycznych odkryć. -Joseph Fourier


głębo­kie-stu­dium-na­tury-jest naj­bar­dziej-płod­nym-źródłem-­tema­tycznych-odkryć
Ro­man­tycznych Cytaty: Cel mod­litwy znaj­dziemy raczej w miłości i w prak­tycznych efek­tach wo­li, niż w spe­kulac­jach intelektualnych. -św. Teresa z Ávila


cel-mod­litwy-znaj­dziemy-raczej-w miłoś-i w prak­tycznych-efek­tach-wo­li-ż-w spe­kulac­jach-intelektualnych
Ro­man­tycznych Cytaty: O ero­tycznych przy­godach: Wielość tych przygód nie świad­czy o po­wodze­niu, lecz raczej o życiowej porażce. -Mariusz Maślanka


o ero­tycznych-przy­godach-wielość-tych-przygód-nie świad­czy-o po­wodze­niu-lecz-raczej-o życiowej-poraż
Ro­man­tycznych Cytaty: Po­kora to tyl­ko ro­man­tyczne służalstwo. -Ryūnosuke Akutagawa


po­kora-to tyl­ko-ro­man­tyczne-służalstwo
Ro­man­tycznych Cytaty: Dob­ry fur­man na miej­scu skręca. -Samuel Adalberg


dob­ry-fur­man-na miej­scu-skręca
Ro­man­tycznych Cytaty: Klucząc w sobie, słucham dźwięków wiosny. Man­da­la duszy. -Papużka


klucząc-w sobie-słucham-dźwięków-wiosny-man­da­-duszy
Ro­man­tycznych Cytaty: Ro­man­tyzm to bunt kwiatu prze­ciw­ko swoim korzeniom. -Stanisław Brzozowski


ro­man­tyzm-to bunt-kwiatu-prze­ciw­ko-swoim-korzeniom
Ro­man­tycznych Cytaty: Kiedy człowiek kłamie, to mor­du­je część świata. When a man lies, he mur­ders so­me part of the world. -Cliff Burton


kiedy-człowiek-kłamie-to mor­­-część-świata-when-a man-lies-he mur­ders-so­me-part-of the-world
Ro­man­tycznych Cytaty: Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. A cad is a man who kis­ses and tel­ls. (ang.)  -Autor nieznany


cham-to ktoś-kto-mówi-gdy-całuje-a-cad-is a man-who-kis­-and-tel­ls-ang