Rodzaj Choroby Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rodzaj Choroby Cytaty: Miłość - rodzaj choroby, która ani rozumnych, ani głupich nie oszczędza. -Albert Camus
miłość-rodzaj-choroby-która-ani-rozumnych-ani-głupich-nie-oszczędza
Rodzaj Choroby Cytaty: Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby. -Susan Sontag
mit-choroby-jest-czasem-gorszy-od-samej-choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Jak partaczem w medycynie jest ten, kto nie potrafi leczyć choroby inaczej niż przez wywołanie drugiej, jeszcze gorszej choroby, tak i człowiek, który nie umie poprawić warunków bytu w inny sposób aniżeli przez pozbawienie obywateli wygód życiowych, powinien by przyznać się, że nie jest zdolny do rządzenia ludźmi wolnymi. -Tomasz Morus
Rodzaj Choroby Cytaty: Is­tnieje ta­ki rodzaj szczęścia, który po­lega głównie na zna­lezieniu się w od­po­wied­nim miej­scu we właści­wym cza­sie, rodzaj nat­chnienia, który pod­po­wiada tyl­ko, jak zro­bić właściwą rzecz w od­po­wied­ni sposób, i to wszys­tko przychodzi je­dynie wte­dy, gdy oczyszcza­my ser­ce z am­bicji, celów i planów, kiedy pod­da­jemy się bez reszty te­mu szczęśli­wemu, opat­rznościowe­mu momentowi. -Gregory David Roberts
Rodzaj Choroby Cytaty: Lekarstwo bywa gorsze od choroby. -Franciszek Bacon
Rodzaj Choroby Cytaty: By­wają le­ki gor­sze od choroby. -Publiusz Syrus
Rodzaj Choroby Cytaty: Lekarstwa działają wolniej niż choroby. -Tacyt
lekarstwa-działają-wolniej-ż-choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Trudno uniknąć choroby swojego stulecia. -Henri Stendhal
trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia
Rodzaj Choroby Cytaty: Le­kar­stwo by­wa gor­sze od choroby. -Francis Bacon
le­kar­stwo-by­wa-gor­sze-od choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Trudno uniknąć choroby swojego stulecia.  -Stendhal
trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia-
Rodzaj Choroby Cytaty: Le­kar­stwa działają wol­niej od choroby. -Tacyt
le­kar­stwa-działają-wol­niej-od choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Nikomu zdrowie nie smakuje, aż jakiej choroby skosztuje. -Bertrand Saadi z Szirazu
Rodzaj Choroby Cytaty: Choroby dzieci dane są kobietom dla oczyszczenia uczuć. -Dina Kalinowska
choroby-dzieci-dane-są-kobietom-dla-oczyszczenia-uczuć
Rodzaj Choroby Cytaty: Rodzaj spoufalenia: z głupotą na
Rodzaj Choroby Cytaty: Strach - to rodzaj fantazji. -Sławomir Trocki
Rodzaj Choroby Cytaty: Szczęśliwy jest ten lekarz, którego wzywają do końca choroby. -Francois Rabelais
szczęśliwy-jest-ten-lekarz-którego-wzywają-do-końca-choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Zły to lekarz, który stosuje lekarstwo gorsze od samej choroby. -Sofokles
zły-to-lekarz-który-stosuje-lekarstwo-gorsze-od-samej-choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Us­ta­wy i pra­wa dzie­dziczą się jak chro­niczne choroby. -Johann Wolfgang Goethe
us­­wy-i pra­wa-dzie­dziczą ę-jak chro­niczne-choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Ziemia ma skórę, a ta skóra ma choroby. Jedną z nich jest człowiek. -Fryderyk Nietzsche
Rodzaj Choroby Cytaty: Szczęśli­wy jest ten le­karz, które­go wzy­wają do końca choroby. -François Rabelais
szczęśli­wy-jest ten-­karz-które­go-wzy­wają-do końca-choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Najważniejsze w medycynie nie jest uratowanie od śmierci, lec wyleczenie z choroby. -Anonim
najważniejsze-w-medycynie-nie-jest-uratowanie-od-śmierci-lec-wyleczenie-z-choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Wierzę, że choroby są kluczem, które mogą nam otworzyć pewne bramy. -Andre Gide
wierzę-że-choroby-są-kluczem-które-mogą-nam-otworzyć-pewne-bramy
Rodzaj Choroby Cytaty: Dzi­siej­sza li­tera­tura to re­cep­ty pi­sane przez choroby. -Karl Kraus
dzi­siej­sza-li­tera­tura-to re­cep­ty-pi­sane-przez-choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Sztuka lekarska leczy choroby ciała, a mądrość uwalnia dusze od namiętności. -Demokryt
sztuka-lekarska-leczy-choroby-ciała-a-mądrość-uwalnia-dusze-od-namiętnoś
Rodzaj Choroby Cytaty: Rodzaj wygodnictwa: w papuciach na cokół. -Zbigniew Waydyk
rodzaj-wygodnictwa-w-papuciach-na-cokół
Rodzaj Choroby Cytaty: Zmiana po­gody to rodzaj podróży. -Piotr Szreniawski
Rodzaj Choroby Cytaty: Rodzaj zatrudnienia: na etatach nieróbstwa. -Zbigniew Waydyk
rodzaj-zatrudnienia-na-etatach-nieróbstwa
Rodzaj Choroby Cytaty: Miłość to rodzaj służby wojskowej. -Owidiusz
miłość-to-rodzaj-służby-wojskowej
Rodzaj Choroby Cytaty: Niektóre błędy przypominają dziecięce choroby: lepiej przez nie przechodzić w młodości. -Thomas Henry Huxley
niektóre-błędy-przypominają-dziecię-choroby-lepiej-przez-nie-przechodzić-w-młodoś
Rodzaj Choroby Cytaty: Pruderia to rodzaj skąpstwa i to najgorszy ze wszystkich. -Stendhal
pruderia-to-rodzaj-skąpstwa-i-to-najgorszy-ze-wszystkich
Rodzaj Choroby Cytaty: Dyskretny rodzaj dezaprobaty: gwizdanie na milcząco. -Zbigniew Waydyk
dyskretny-rodzaj-dezaprobaty-gwizdanie-na-milcząco
Rodzaj Choroby Cytaty: Sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego.. -Zofia Loren
sukces-to-rodzaj-snu-to-coś-przemijającego
Rodzaj Choroby Cytaty: Medycyna nie zna tajemnicy wyleczenia, ale zapewnia sobie umiejętność przedłużania choroby. -Marcel Proust
medycyna-nie-zna-tajemnicy-wyleczenia-ale-zapewnia-sobie-umiejętność-przedłużania-choroby
Rodzaj Choroby Cytaty: Pruderia jest to rodzaj skąpstwa najgorszy ze wszystkich. -Henri Stendhal
pruderia-jest-to-rodzaj-skąpstwa-najgorszy-ze-wszystkich
Rodzaj Choroby Cytaty: Dusza to rodzaj og­nia, który ożywia ciało. -Demokryt
dusza-to rodzaj-og­nia-który-ożywia-ciało