Rodzin­nej Cytaty

Rodzin­nej Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Rodzin­nej Cytaty: Pragnę tej części ciebie która nie może zostać do rana tych świąt których nie ma w moim kalendarzu pragnę łóżka które gdziekol­wiek by stało to zaw­sze jest prawe pragnę włas­nej fotografii w twoim rodzin­nym albumie do pełni szczęścia bra­kuje mi pus­te­go miejsca przy tobie * Sta­roć wyg­rze­bana przy świątecznych porządkach ;)  -NewPerson


Rodzin­nej Cytaty: Te­lewiz­ja zmieniła kółko rodzin­ne w półkola. -Noel Coward


te­lewiz­ja-zmieniła-kółko-rodzin­ne-w półkola
Rodzin­nej Cytaty: Roz­pacz jest początkiem na­rodzin nadziei. -Henryk Sienkiewicz


roz­pacz-jest początkiem-na­rodzin-nadziei
Rodzin­nej Cytaty: Rodzin­ny mityng Aż w ser­cu ra­dość gości Plo­ny miłości Krys­ty­na Sz. 22.09.2015r. -krysta


rodzin­ny-mityng-aż-w ser­cu-ra­dość-goś-plo­ny-miłoś-krys­ty­na-sz-22092015r
Rodzin­nej Cytaty: Siedzę przy stole W tym rodzin­nym gronie Ser­ce me płonie  -Monte


siedzę-przy-stole-w-tym-rodzin­nym-gronie-ser­-me płonie 
Rodzin­nej Cytaty: Wzro­kiem dotykasz Rodzin­ne fotografie Ser­ce łaskocze Krys­ty­na Sz. 02.08.2014r. -krysta


wzro­kiem-dotykasz-rodzin­ne-fotografie-ser­-łaskocze-krys­ty­na-sz-02082014r
Rodzin­nej Cytaty: Wieczny postrach rodzin, syrena, potwór, niewyraźna a groźna istota, fantastycznie przebywająca w głębinach miłości. -Gustaw Flaubert


wieczny-postrach-rodzin-syrena-potwór-niewyraźna-a-groźna-istota-fantastycznie-przebywająca-w-głębinach-miłoś
Rodzin­nej Cytaty: Jeśli w świecie zwierzęcym wstępują gru­py rodzin­ne, są one z re­guły bar­dziej spois­te niż ludzkie. -Antoni Kępiński


jeśli-w świecie-zwierzęcym-wstępują-gru­py-rodzin­ne-są one-z re­guły-bar­dziej-spois­te-ż-ludzkie
Rodzin­nej Cytaty: Gdyby ze Stanów Zjednoczonych miał nagle zniknąć tramp, pociągnęłoby to za sobą nędzę wielu rodzin. -Jack London


gdyby-ze-stanów-zjednoczonych-miał-nagle-zniknąć-tramp-pociągnęłoby-to-za-sobą-nędzę-wielu-rodzin
Rodzin­nej Cytaty: Wieczny postrach rodzin, syrena, potwór, niewyraźna a groźna istota fantastycznie przebywająca w głębinach miłości. -Gustaw Flaubert


wieczny-postrach-rodzin-syrena-potwór-niewyraźna-a-groźna-istota-fantastycznie-przebywająca-w-głębinach-miłoś
Rodzin­nej Cytaty: Naj­gor­szy mo­ment w życiu to ten, w którym dom Twój rodzin­ny sta­je się pus­tym wspom­nieniem radości. -Jakuss


naj­gor­szy-mo­ment-w życiu-to ten-w którym dom-twój-rodzin­ny-sta­ ę-pus­tym-wspom­nieniem-radoś
Rodzin­nej Cytaty: Wyglądała jak książka, którą w bib­liotecznych ka­talo­gach ok­reśla się ja­ko „lek­ko pod­niszczoną”, choć uczci­wość na­kazu­je przyz­nać, że spra­wiała wrażenie nad­niszczo­nej, przed­niszczo­nej, za­niszczo­nej a praw­do­podob­nie również śródniszczonej. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Rodzin­nej Cytaty: Ile to się może zmienić w ciągu za­led­wie dziesięciu dni. W rodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swoją samodzielność. Zim­no mi tu­taj, jak nigdy. -constella


ile-to ę-może-zmienić-w ągu-za­led­wie-dziesięciu-dni-w-rodzin­nym-ciep­-roz­­piam-swoją-samodzielność-zim­no-mi ­taj-jak nigdy
Rodzin­nej Cytaty: Cza­sem war­tości rodzin­ne są ważniej­sze niż war­tości na meczu... ...................................................................................................   -MarzycielS


Rodzin­nej Cytaty: Ludzie naj­sku­teczniej prze­konują in­nych o włas­nej niepow­tarzal­nej ory­ginal­ności, gdy są ta­cy sa­mi jak oni. -aforystokrata


ludzie-naj­sku­teczniej-prze­konują-in­nych-o włas­nej-niepow­tarzal­nej-ory­ginal­noś-gdy-są ­cy-­mi-jak oni
Rodzin­nej Cytaty: Naj­trud­niej­sza ope­rac­ja, to ta na ot­wartym ser­cu, które jeszcze krwa­wi po niez­byt uda­nej miłos­nej reanimacji. -Riot


naj­trud­niej­sza-ope­rac­ja-to  na ot­wartym-ser­cu-które-jeszcze-krwa­wi-po niez­byt-uda­nej-miłos­nej-reanimacji
Rodzin­nej Cytaty: Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość. -Jan Paweł Krasnodębski