Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty

Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Po­wiadają, jed­na noc roz­broi niechęć ko­biety do łoża mężczyzny. -Eurypides


po­wiadają-jed­na-noc-roz­broi-niechęć-ko­biety-do łoża-mężczyzny
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. Powiadają, jedna noc rozbroi niechęć kobiety do łoża mężczyzny. -Eurypides


Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Nie można roz­dzielić ko­biety od interesu. -fyrfle


nie-można-roz­dzielić-ko­biety-od interesu
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Ko­biety, z który­mi roz­ma­wia się naj­mniej, są najlepsze. -Karl Kraus


ko­biety-z który­mi-roz­­wia ę-naj­mniej-są najlepsze
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Dziecko flegmatyka to potomek z niemrawego łoża. -Posyniak


dziecko-flegmatyka-to-potomek-z-niemrawego-łoża
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Nie ma powodu, by uważać, że fantazje łoża są bardziej dziwaczne od kulinarnych. -Alphonse de Sade


nie-powodu-by-uważać-że-fantazje-łoża-są-bardziej-dziwaczne-od-kulinarnych
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Dziw­ka jest dum­na z te­go, że jej wdzięki są pos­trachem zrzędnej cno­ty i małżeńskiego łoża. -Edward Young


dziw­ka-jest dum­na-z te­go-że jej-wdzięki-są pos­trachem-zrzędnej-cno­ty-i łżeńskiego-łoża
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Są ko­biety, z który­mi gdy się roz­ma­wia, ro­bi nam się żal ich mężów. -Janina Ipohorska


są ko­biety-z który­mi-gdy ę-roz­­wia-ro­bi-nam ę-żal-ich-mężów
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: niechęć odchodzi po cichu z samotnością wrócą do siebie  -Cykam


niechęć-odchodzi-po-cichu-z samotnośą-wrócą-do siebie 
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Nagła zmiana uczuć – miłość do in­ne­go mężczyz­ny, do in­nej ko­biety – roz­wi­ja oso­bowość. Jest więc zja­wis­kiem z grun­tu zdrowym. -Sakaguchi Ango


nagła-zmiana-uczuć-miłość-do in­ne­go-mężczyz­ny-do in­nej-ko­biety-roz­wi­ja-oso­bowość-jest więc-zja­wis­kiem-z grun­
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Muśnięcie suk­ni ko­biety czys­tej da­je ra­dość żyw­szą niż po­siada­nie ko­biety łatwej. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


muśęcie-suk­-ko­biety-czys­tej-da­-ra­dość-żyw­szą-ż-po­siada­nie-ko­biety-łatwej
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Chęć - to je­dynie połowa spra­wy, ale niechęć - to już, nies­te­ty, cała. -Władysław Grzeszczyk


chęć- to ­dynie-połowa-spra­wy-ale-niechęć- to już-nies­te­ty-cała
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: O bo­gini olim­pu, tyś jak róża w ogrodzie stworzo­na do wszech miłos­nych spazmów nie je­den ogrodnik liczyłby two­je płat­ki w swoim wazonie gdy­by nie ten roz­la­ny puchar goryczy czy pa­miętasz ? onej kar­ma­zyno­wej no­cy księżyc zaj­rzał do two­jego łoża i od­szedł zasmucony oho, blis­ko północ wszys­tkie Ju­lie legły w uścis­kach Romeów nie śpisz ? aha, jeszcze liczysz w wyob­raźni dotyki uhu, znów sa­mot­na noc. -SaTyR_


Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: His­to­ria ko­biety roz­poczy­na się wte­dy do­piero, kiedy położy ser­ce, nap­rawdę ser­ce, cho­ciażby prze­lot­nie, na dłoni męskiej. -Marie Jehanne Wielopolska


his­to­ria-ko­biety-roz­poczy­na ę-wte­dy-do­piero-kiedy-położy-ser­-nap­rawdę-ser­-cho­ciażby-prze­lot­nie-na dłoni-męskiej
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Niechęć tak jak miłość, potrzebuje mieć blisko osobę, przeciwko której się zwraca. -Henryk Sienkiewicz


niechęć-tak-jak-miłość-potrzebuje-mieć-blisko-osobę-przeciwko-której-ę-zwraca
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki


ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Roz­kosze, ja­kie mężczyz­na czer­pie z miłości, są o ty­le uboższe od doz­nań ko­biety, że niedos­ta­tek przy­jem­ności mężczyz­na re­kom­pensu­je mno­gością przygód. -Diogenes Laertios z Cylicji


Roz­broi Niechęć Ko­biety Do łoża Cytaty: Sen: Sen jest przykuty do łoża. -Antoni Regulski