Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty

Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści  -Intryga


op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś 
Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Bądźmy dziel­ni, dziel­ność to fun­da­ment charakteru. -Aleksander Kamiński


bądźmy-dziel­-dziel­ność-to fun­da­ment-charakteru
Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Dziel­nych tworzą dziel­ni i zacni. -Horacy


dziel­nych-tworzą-dziel­-i zacni
Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Czuj się dziel­ny, działaj tak, jak­byś był dziel­ny... Jest bar­dzo praw­do­podob­ne, że atak od­wa­gi zastąpi atak lęku. -William James


czuj ę-dziel­ny-działaj-tak-jak­byś-był-dziel­ny-jest bar­dzo-praw­do­podob­ne-że atak-od­wa­gi-zastąpi-atak-lęku
Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: By­cie sobą jest tak roz­pow­szechnionym ste­reoty­pem ludzkiego zacho­wania, że praw­dzi­wi in­dy­widualiści wolą być kimś innym. -aforystokrata


by­cie-sobą-jest tak-roz­pow­szechnionym-ste­reoty­pem-ludzkiego-zacho­wania-że praw­dzi­wi-in­dy­widualiś-wolą-być-kimś-innym
Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: ot­chłań na mnie patrzy de­mon szczerzy kły jak wściekły doberman ob­licza praw­dy jak śmier­ci karty odium w strzy­kaw­ce jak narkotyk ko­roz­ja mózgu gro­zy dotyk w psycho­delicznym cyr­ku umysłu obłąka­ne myśli w po­kojach bez klamek w teat­rze la­lek za sznur­ki cza­sem po­ciąga diabeł życie to nie ba­let roz­darta nożem lalka od­dech wi­ny na kar­ku niena­wiść pro­wadzi do upadku  -mac790


Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Cała sta­now­czość, zawziętość i wiara w lep­sze legły w gru­zach. Te­raz znów jes­tem zwykłym, sza­rym człowiekiem, w do­dat­ku cho­ler­nie sa­mot­nym i stęsknionym za lep­szym życiem. -szantiil


Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Dziel i rządź. -Filip II


Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Żyje­my w bar­dzo roz­wi­niętym techno­logicznie społeczeństwie, które od­biera ludzkiego ducha i ser­ce. Stworzy­liśmy sa­mot­ność, w jej naj­gor­szej for­mie. I ta sa­mot­ność spra­wia, że ludzie co­raz bar­dziej od­da­lają się od te­go czym z de­finic­ji jest człowiek. -Serj Tankian


Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Dziel­nych los wspomaga. -Terencjusz


Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Dziel się z ludźmi swym bogactwem. -Bujak Bogusław


Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował. -Phil Bosmans


dziel-z-innymi-swój-chleb-a-lepiej-będzie-smakował
Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: A naj­dziel­niej biją króle, A najgęściej giną chłopy. -Maria Konopnicka


a naj­dziel­niej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: ...i próbuję być dziel­na, gdy w duszy gra żałob­ny mar­sz . -Olusia1007


i-próbuję-być-dziel­na-gdy-w duszy-gra-żałob­ny-mar­sz
Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Kapłanów wżdy cnych Od­ro­biną szaleństwa Nie­dziel­na taca  -fyrfle


kapłanów-wżdy-cnych-od­ro­biną-szaleństwa-nie­dziel­na-taca 
Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Nawet najlepsza proteza nie zastąpi mózgu. -Jan Czarny


nawet-najlepsza-proteza-nie-zastąpi-mózgu
Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Cytaty: Udała się żonie nie­dziel­na szar­lotka - mąż zadowolony. -RedRose


udała ę-żonie-nie­dziel­na-szar­lotka- mąż-zadowolony