Roz­koszy Cytaty

Roz­koszy Cytaty: Sios­trą roz­koszy jest smutek. -Ezop


sios­trą-roz­koszy-jest smutek
Roz­koszy Cytaty: Kto nie okiełzna roz­koszy, zniża się do zwierząt. -Leonardo da Vinci


kto-nie okiełzna-roz­koszy-zniża ę-do zwierząt
Roz­koszy Cytaty: Dziś nie założę Dzień bez prezerwatywy Roz­koszy pełnię  -fyrfle


dziś-nie założę-dzień-bez-prezerwatywy-roz­koszy-pełę 
Roz­koszy Cytaty: Za­mykam oczy i widzę Ciebie Alicjo żeg­lu­jemy po oceanach roz­koszy. *** *** *** *** *** MP  -Marek1410


za­mykam-oczy-i widzę-ciebie-alicjo-żeg­lu­jemy-po oceanach-roz­koszy-mp 
Roz­koszy Cytaty: męskie ple­cy ja­ko po­le wal­ki dla ko­biecej roz­koszy ze wsty­dem jej doznawania  -thrillofit


męskie-ple­cy-ja­ko-po­-wal­ki-dla-ko­biecej-roz­koszy-ze-wsty­dem-jej-doznawania 
Roz­koszy Cytaty: Jest jak mo­tyli roz­koszy do pod­brzusza iniekcja, Two­jego języ­ka we mnie półgodzin­na prelekcja. -fyrfle


jest-jak mo­tyli-roz­koszy-do pod­brzusza-iniekcja-two­jego-języ­ka-we mnie-półgodzin­na-prelekcja
Roz­koszy Cytaty: Do swo­body ka­waler­skiej wzdychają naj­bar­dziej żona­ci, a do roz­koszy małżeństwa - starzy kawalerowie. -Alfred Aleksander Konar


do swo­body-ka­waler­skiej-wzdychają-naj­bar­dziej-żona­-a do roz­koszy-łżeństwa- starzy-kawalerowie
Roz­koszy Cytaty: O, ja­kiż uroczy jest opór kochan­ki, który tyl­ko po to opóźnia chwi­le roz­koszy, by nab­rały smaku. -Giovanni Giacomo Casanova


o ja­kiż-uroczy-jest opór-kochan­ki-który-tyl­ko-po to opóźnia-chwi­-roz­koszy-by nab­rały-smaku
Roz­koszy Cytaty: Być wo­dy strumieniem Od­dechu tchnieniem Spłynąć po twym ciele Roz­koszy aniele. ... Zbłądzić palcami Dot­knąć Cię sutkami Zli­zać na­miętność językiem Zadławić się miłości łykiem Us­ta na­pełnić męskością Roz­koszo­wać się twardością Ssać, gryźć i całować. .. Ani chwi­li nie zmarnować. -odwrócona


Roz­koszy Cytaty: Nie wstydźmy się swoich ciał. Nie bójmy się swoich ciał. Nie wstydźmy się roz­koszy ciała. Nie bójmy się roz­koszy ciała. -fyrfle


nie-wstydźmy ę-swoich-ciał-nie-bójmy ę-swoich-ciał-nie-wstydźmy ę-roz­koszy-ciała-nie-bójmy ę-roz­koszy-ciała
Roz­koszy Cytaty:


spi­jam-miłość-z ciebie-ągle-mi tak-ło-wciąż-niena­syco­ny-łaknę-więcej-kro­pel-twej-roz­koszy-dla-ukochanej-mp 
Roz­koszy Cytaty: wdzierając się w duszę, w wędrówce przez przes­trzeń bez gra­nic po­raża cię su­rowość krajobrazu two­je spaz­my roz­koszy roz­le­wają się we mnie, zagarniając jeszcze przebłys­ki świado­mości wiążą cię z życiem w końcu pod­da­jesz się na szczycie nie ma prze­bacze­nia dla samounicestwienia... -AMA


Roz­koszy Cytaty: płonące us­ta znaczą śla­dy na mym ciele przys­pie­szo­ny puls zroszo­na skóra chwi­la spełnienia szczyt blis­ki eufo­ria doznań jed­ność prag­nij mnie zaw­sze zachłan­nie łap­czy­wie pożądaj próbuj mnie roz­grza­ne ciała roz­koszy szepty właśnie tak te­raz i tu  De­dyko­wany :)* 16.04.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Roz­koszy Cytaty: W splo­cie wzniosłym dwa ciała drżące W miej­scu gdzie par­no i po­tem pachnące Na szczy­ty roz­koszy wspi­na się Ona Na mej męskości jak bluszczem opleciona  -PanBarnaba


w splo­cie-wzniosłym-dwa-ciała-drżą-w-miej­scu-gdzie-­no-i po­tem-pachną-na-szczy­ty-roz­koszy-wspi­na ę-ona-na-mej-męskoś
Roz­koszy Cytaty: Piękny jest mężczyz­na, dojrzały si­wizną wzruszeń wnikam Je­go łyd­ki - mo­ja lepkość skle­pieniem brzucha łagod­ne­go do­cieram dłonie bez­radnie dob­re głaszczą mnie opuszkami roz­luźniam barczystość sprag­niony źródła zat­ra­ca się w buj­nej bolesności cier­pię miłos­ne męki nabrzmiałością tor­tu­ruje mnie przedłużaniem roz­koszy w nieskończoność umieram wielok­rotnie, czuła... Tobie  -AMA


Roz­koszy Cytaty: war­gi aż do krwi zag­ry­zać będę gdy ciało wygnę pod tobą w  roz­koszy łuk a w pier­si nabiorę pełen pożądania jęk z na plecach twych nakreślę drogę przy­jem­ności mej  -Angel Des Penseurs


war­gi-aż-do-krwi-zag­ry­zać-będę-gdy-ciało-wygnę-pod-tobą-w -roz­koszy-łuk-a-w pier­-nabiorę-peł-pożądania-jęk-z-na plecach
Roz­koszy Cytaty: Poległem na ołtarzu roz­koszy na co­kole miłości w Twych objęciach Zasnąłem w ra­ju gdzie dusza bez­tros­ko plątała się między twym lewym a pra­wym ramieniem Za­kuty sil­nym uścis­kiem i wol­ny jak nig­dy wcześniej roz­pa­lony Twą rozkoszą wzbiłem się Po­leciałem tam gdzie słońce roz­sta­wia swe promienie tam gdzie ptac­two króluje gdzie nogą nie stąpasz Upadłem jak nies­forny Ikar z prze­kona­niem że mogę wszys­tko lecz sam niewiele znaczę  -lio159


Roz­koszy Cytaty: Kochać - to zap­rzeć się sa­mego siebie, porzu­cić wszel­ki możli­wy umiar oraz rozsądek - i pędzić naj­krótszą drogą do krainy naj­wspa­nial­szej roz­koszy, kojącej ludzkie serce. -Arystoteles