Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty

Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Roz­mo­wa z wro­giem jest już kompromisem. -Wacław Sieroszewski


roz­mo­wa-z wro­giem-jest już-kompromisem
Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy. -Ville Valo


Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: His­to­ria jest chi­rur­giem po­ległego wo­jow­ni­ka a nie pielęgniarką roz­pie­szczo­nego dziecka. -Józef Szujski


his­to­ria-jest chi­rur­giem-po­ległego-wo­jow­­ka-a nie pielęgniarką-roz­pie­szczo­nego-dziecka
Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Lo­gika jest wro­giem sztu­ki,ale sztu­ce nie wol­no być wro­giem logiki. -Karl Kraus


lo­gika-jest wro­giem-sztu­kiale-sztu­-nie wol­no-być-wro­giem-logiki
Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Świat ofiaro­wuje nam cza­sami coś ta­kiego: krótką przerwę, kiedy nad rin­giem roz­brzmiewa gong i idziemy do na­rożni­ka, gdzie ktoś opat­ru­je nasze poobi­jane życie. -Sue Monk Kidd


Świat-ofiaro­wuje-nam-cza­sami-coś-­kiego-krótką-przerwę-kiedy-nad-rin­giem-roz­brzmiewa-gong-i idziemy-do na­roż­ka-gdzie-ktoś
Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Biegnąc os­tatni ki­lometr przez las roz­ba­wiłem się dziś ta­kim oto dialo­giem w swo­jej głowie: — Lu­bię biegać na 10 km, od te­go chudnę. — Spa­lasz kalorie? — Po pros­tu przez godzinę nie żrę jak świnia. -Radziem


Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty:


Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Je­dynym Bo­giem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Czas jest wro­giem zauroczeń. -Wojciech Kuczok


Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Pośpiech jest wro­giem szybkości. -Neil Gaiman


pośpiech-jest wro­giem-szybkoś
Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Jak kto z Bo­giem, tak Bóg z nim. -Artur Balsam


jak-kto-z bo­giem-tak-bóg-z nim
Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Między Bo­giem a Prawdą re­ligie toczą ludzkość. -fyrfle


między-bo­giem-a prawdą-re­ligie-toczą-ludzkość
Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz?  -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł


lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Nie­szcze­rość jest wro­giem każdej przyjaźni. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...   -Seneka 18


nie-mu­sisz-być-bo­giem-aby po­daro­wać-ko­muś-niebo- 
Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem. -Carl Gustav Jung


pełny-człowiek-to ­ki-który-zarówno-przechadza ę-z bo­giem-jak i zma­ga-z diabłem
Roz­mo­wa Z bo­giem Cytaty: anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia  -Alicia Slob


anioł-miłoś-śpiewa-nad-brze­giem-serca-ter­ror-milczenia