Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef
je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Gdy ciebie zab­raknie i ziemia roz­stąpi się, w ni­cości trwam. -Edyta Bartosiewicz
gdy-ciebie-zab­raknie-i ziemia-roz­stąpi-ę-w ­coś-trwam
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy. -Józef Stanisław Tischner
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. -Diogenet
dla-chrześcijanina-ziemia-obca-jest-ojczyzną-i-każda-ojczyzna-ziemią-obcą
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Na­warzyła nieżle błota, po­li­tyczna ta hołota. Cały naród żyje w nędzy, każdy woła dziś pieniędzy! Cho­ciaż państwo jest w potrzebie, roz­dzieli­li między siebie. Ten za głup­stwo,ten za dwa... po­li­tyczne bla bla bla!!!!!  -Anja16
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Nu­da jest to nieumiejętność egzys­ten­cji i roz­mo­wy ze sa­mym sobą. -qches
nu­da-jest to nieumiejętność-egzys­ten­cji-i roz­mo­wy-ze ­mym-sobą
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ar­tystą jest tyl­ko ten, kto z roz­wiąza­nia pot­ra­fi uczy­nić zagadkę. -Karl Kraus
ar­tystą-jest tyl­ko-ten-kto-z roz­wiąza­nia-pot­ra­fi-uczy­ć-zagadkę
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie! -Sebastian Szymański
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd. -Marek Hłasko
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Dlacze­go tak ma być, że można zu­pełnie bez­prob­le­mowo po­pierać Par­tię Pra­cy al­bo kon­serwa­tystów, de­mok­ratów czy re­pub­li­kanów, ten lub tam­ten mo­del eko­nomiczny, ma­cin­tosha raczej niż win­dowsa – ale mieć opi­nie na te­mat te­go jak roz­począł się wszechświat oraz kto go stworzył, to już nie, bo to, to jest święte?  -Douglas Adams
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępną, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat. -Demokryt
człowiekowi-mądremu-cała-ziemia-jest-dostępną-gdyż-ojczyzną-szlachetnej-duszy-jest-cały-świat
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia ma granice, ale głupota ludzka jest bezgraniczna. -Gustaw Flaubert
ziemia-granice-ale-głupota-ludzka-jest-bezgraniczna
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: jeśli­by stwierdzić iż ziemia ta jest w niebie wszys­cy są w raju  -Cykam
śli­by-stwierdzić-iż-ziemia- jest w niebie-wszys­cy-są w raju 
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Stwier­dziłam , że 
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Człowieko­wi mądre­mu cała ziemia jest dostępną, gdyż oj­czyzną szlachet­nej duszy jest cały świat. -Demokryt
człowieko­wi-mądre­mu-cała-ziemia-jest dostępną-gdyż-oj­czyzną-szlachet­nej-duszy-jest cały-świat
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Czy będzie taki dzień, w którym człowiek powie:
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Pędząc tak ciągle do przodu, pamiętajmy: Ziemia jest okrągła. -Andrzej Majewski
pędząc-tak-ągle-do-przodu-pamiętajmy-ziemia-jest-okrągła
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia ma skórę, a ta skóra ma choroby. Jedną z nich jest człowiek. -Fryderyk Nietzsche
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: „Posłuchaj. Gdy­by mi się ziemia roz­stąpiła pod no­gami... ro­zumiesz?...Gdy­by mi niebo miało za­walić się na łeb - nie cofnę się, ro­zumiesz?... Za ta­kie szczęście od­dam życie...
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Geniusz bez wykształcenia jest jak srebro ukryte pod ziemią. -Benjamin Franklin
geniusz-bez-wykształcenia-jest-jak-srebro-ukryte-pod-ziemią
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Miłość - jest wcześniej niż Życie -trwa dłużej niż Śmierć - jest Stworzenia Pierwszym Aktem - głównym Aktorem Na scenie, jaką jest Ziemia. -Emily Dickinson
miłość-jest-wcześniej-ż-Życie-trwa-dłużej-ż-Śmierć-jest-stworzenia-pierwszym-aktem-głównym-aktorem-na-scenie-jaką-jest-ziemia
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest ko­lebką ludzkości, ale nikt nie zos­ta­je w kołys­ce na wieki. -Konstantin Ciołkowski
ziemia-jest ko­lebką-ludzkoś-ale-nikt-nie zos­­-w kołys­-na wieki
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest kolebką ludzkości, ale nie można wiecznie żyć w kolebce. -Konstanty Ciołkowski
ziemia-jest-kolebką-ludzkoś-ale-nie-można-wiecznie-żyć-w-kolebce
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Wszystko, co ze szczęścia jest pomiędzy niebem a ziemią, szuka sobie schronienia w świetlanej duszy. -Zaratustra
wszystko-co-ze-szczęścia-jest-pomiędzy-niebem-a-ziemią-szuka-sobie-schronienia-w-świetlanej-duszy
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Roz­rzut­ny: Ten, co szy­je so­bie kie­sze­nie bez podszewki. -Ramón Gómez de La Serna
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest wiel­kim uśpionym zwierzęciem. Żyje w cza­sie, które­go nie rozumiemy. -Olga Tokarczuk
ziemia-jest wiel­kim-uśpionym-zwierzęciem-Żyje w cza­sie-które­go-nie rozumiemy
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Pa­miętasz tą pier­wszą roz­mowę? To Pier­wsze spoj­rze­nie? Ten głos który co noc przy pożeg­na­niu mówi KOCHAM CIE? Właśnie te­go mi bra­kuje two­jego spoj­rze­nia tej roz­mo­wy i piękne­go, uz­dra­wiające­go słowa: ,,Kocham Cie  -Tsumike
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: To jest ero­tyk porno Jam le­mie­szem czystym Ty ziemią mą obiecaną urodzajną żyzną orną  -fyrfle
to jest ero­tyk-porno-jam-­mie­szem-czystym-ty-ziemią-mą obiecaną-urodzajną-żyzną-orną 
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: W człowieku spotykają się niebo i ziemia. Jak ziarnko piasku otoczone jest przestrzenią, tak nasza rzeczywistość pogrążona jest w wiecznej nieskończoności, pełnej blasku, mocy i czystości. -Johann Gottfried Herder
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. -Alan Rickman
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: przy­jacielem ten, który machnięciem dłoni pot­ra­fi roz­wiać wszys­tkie smutki  -wenaa01
przy­jacielem-ten-który-machnięciem-dłoni-pot­ra­fi-roz­wiać-wszys­tkie-smutki 
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest je­dyną pla­netą, na której wspo­mina się o czymś ta­kim jak wol­na wola. -Kurt Vonnegut
ziemia-jest ­dyną-pla­netą-na której wspo­mina ę-o czymś-­kim-jak wol­na-wola
Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz?  -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki