Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty

Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Roz­szerzają się two­je źre­nice, roz­pa­lasz się, ożywiasz się Do two­jego życia przychodzi iskra... - Zaczy­nasz się zakochiwać  -AnDree


roz­szerzają ę-two­-źre­nice-roz­pa­lasz-ę-ożywiasz-ę-do-two­jego-życia-przychodzi-iskra-zaczy­nasz ę-zakochiwać 
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Gdy czas i przes­trzeń przed na­mi się kur­czą, to roz­szerzają się za na­mi. W ten sposób idzie się nap­rzód w cza­sie i przestrzeni. -Antoni Kępiński


gdy-czas-i przes­trzeń-przed-na­mi ę-kur­czą-to roz­szerzają ę-za na­mi-w ten-sposób-idzie ę-nap­rzód-w cza­sie
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Us­ta pus­te od słów w po­zie oczekiwania na po­całunek od chłodu wątłe palce nieobjęte złotym metalem nieproporcjonalne nikt nie ukląkł przed cza­row­nicą wyblakłą ser­ce dos­ta­je ciepło od fut­ra w plamy źre­nice na dob­re utkwiwszy w męskich plecach nie ma siły szepnąć od­wróćcie się ... za późno  -Eshja


Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Je­zus jak chodził po ziemi (Syn Człowie­czy) to był On Pen­tagra­mem war­tości. Jak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzech wy­miarów. Do trójkąta równo­boczne­go war­tości. Zre­zyg­no­wał z wol­ności i władzy. -Pentagram


Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Słoneczny po­ranek lecz w głowie kłębiące się niejas­ne chmu­ry. Niedos­ko­nałość odez­wała się niep­roszo­na. W bez­silności ob­rońcą stały się zaszklo­ne źre­nice. Choć głos się złamał , ro­zum nies­tra­cony. Przy­bita do dna emoc­jo­nal­ne­go, czas ruszyć w drogę. Wyu­czo­ne ruchy, czas po­dob­nie minął. Tyl­ko ten szczegół. Zaw­sze myśli zap­rząta. Nie da­je spo­koju. Ten szczegół ma mnie na ce­low­ni­ku. Nie uk­ry­wa te­go. Dwa miej­sca. Jed­na twarz. Je­den cel?  -mechaa


Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Biegnąc os­tatni ki­lometr przez las roz­ba­wiłem się dziś ta­kim oto dialo­giem w swo­jej głowie: — Lu­bię biegać na 10 km, od te­go chudnę. — Spa­lasz kalorie? — Po pros­tu przez godzinę nie żrę jak świnia. -Radziem


Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość. -Gold Fishy


roz­cza­rowa­nie- bar­dzo-wy­razis­ty-smak-który-wyz­nacza-gra­nicę-między-tym-co rzeczy­wis­te-a naszym-prag­nieniem-które
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: roz­mieniam na drobne samą siebie za wszys­tkie prze­mil­cza­ne kom­pro­misy na języku żeby poczuć od środka gra­nice mężczyzny, który nie z(a)ni­ka w moim sercu gdy pot­rze­buję żyć w swoim imieniu  -szpulka


Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć. -Olga Tokarczuk


Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Można tak po­kochać krzyż, że się zre­zyg­nu­je z zejścia z krzyża w dniu zmartwychwstania. -Józef Stanisław Tischner


można-tak-po­kochać-krzyż-że ę-zre­zyg­nu­-z zejścia-z krzyża-w dniu-zmartwychwstania
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Źre­nic wątły blask, od­chodzi, mar­twy w czas gwiazd. Cicho się żegna. -Vergil


Źre­nic-wątły-blask-od­chodzi-mar­twy-w czas-gwiazd-cicho ę-żegna
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Ma wspa­niałe oczy, bez źre­nic, szkla­ne taf­le, w których od­bi­ja się cała nędza ćpuna  -WhiteAngel ♥


ma wspa­niałe-oczy-bez-źre­nic-szkla­ne-taf­-w których-od­bi­ja ę-cała-nędza-ćpuna 
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Ma wspa­niałe oczy, bez źre­nic, szkla­ne taf­le, w której od­bi­ja się cała nędza ćpuna. -Narkomanka0123


ma wspa­niałe-oczy-bez-źre­nic-szkla­ne-taf­-w której od­bi­ja ę-cała-nędza-ćpuna
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Za­pom­nieć się w Twoich źre­nicach, utonąć w Twoich ustach... -KsiezycowaNoc


za­pom­nieć ę-w twoich-źre­nicach-utonąć-w twoich-ustach
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Gra­nice przyz­woitości naj­częściej przek­racza się we dwoje. -Jan Stanisław Lipiński


gra­nice-przyz­woitoś-naj­częściej-przek­racza ę-we dwoje
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Egoizm żre wszys­tkie sfe­ry społeczne. -Honoré de Balzac


egoizm-żre-wszys­tkie-sfe­ry-społeczne
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty:


wszechświat-jest ­terią-od­na­wialną-lecz-aby ę-zre­gene­rować-pot­rze­bowałby-set­ki-mi­lionów- mi­liardów-lat-~pa­weł
Roz­szerzają się Two­je źre­nice Cytaty: Czas zaw­sze zre­habi­litu­je porządne­go człowieka. -Sofokles


czas-zaw­sze-zre­habi­litu­-porządne­go-człowieka