Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku. -Ignacy Piotr Legatowicz
roz­tar­gnienie-umysłu-jest do­wodem-­go-niedostatku
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii. -Lin Yutang
prawdziwy-spokój-umysłu-przychodzi-po-zaakceptowaniu-najgorszego-dla-naszego-umysłu-oznacza-to-jak-sądzę-uwolnienie-energii
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Błękit tar­ni­ny, Róż róży czer­wień głogu -  Mo­je Beskidy. -fyrfle
błękit-tar­­ny-róż-róży-czer­wień-głogu- -mo­-beskidy
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Mówią, mój sy­nu, że w tym kra­ju nie ma mo­nar­chii – a chcesz, żebym ci po­wie­dział, jak zos­tać królem Stanów Zjed­noczo­nych Ame­ryki? Wys­tar­czy wpaść do dziury w klo­zecie i wyjść stamtąd, roz­siewając za­pach róż. -Kurt Vonnegut
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Człowiek jest do­wodem bos­kości zwierzęcia. -Hugo Dionizy Steinhaus
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Do­wodem od­wa­gi nie jest um­rzeć, lecz żyć. -Vittorio Alfieri
do­wodem-od­wa­gi-nie jest um­rzeć-lecz-żyć
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: O su­mieniu: Do­wodem na is­tnienie su­mienia jest grzech. -Marcin Kossek
o su­mieniu-do­wodem-na is­tnienie-su­mienia-jest grzech
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Ko­bieta lu­bi, gdy mężczyz­na jest smut­ny, gdyż smu­tek jest do­wodem, że ma się serce. -Marie Pujmanowa
ko­bieta-lu­bi-gdy-mężczyz­na-jest smut­ny-gdyż-smu­tek-jest do­wodem-że  ę-serce
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Pi­wo jest do­wodem na to, że Bóg nas kocha i chce, żebyśmy by­li szczęśliwi  -Benjamin Franklin
pi­wo-jest do­wodem-na to-że bóg-nas-kocha-i chce-żebyśmy-by­li-szczęśliwi 
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Cmen­tarna alej­ka oz­do­biona śnieżno­białymi kwiata­mi kaszta­now­ca zas­tygła w po­połud­niowym le­tar­gu- roz­myśla. Roz­grza­na ka­mien­na płyta pul­su­je ciepłem słońca. Obudziła ro­baki. Roz­ma­wiamy. - Jak na tru­pa jes­teś całkiem wy­gada­ny- zauważył je­den z moich małych przy­jaciół. - Jeśli za­pomnę, że umarłem, więcej we mnie życia- od­parłem. Cza­sami war­to za­pom­nieć, że umarliśmy. -LunaAter
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Do­wodem na is­tnienie Bo­ga jest dla mnie to, że nie można do­wieść je­go nieistnienia. -Jean de La Bruyére
do­wodem-na is­tnienie-bo­ga-jest dla-mnie-to-że nie można-do­wieść-­go-nieistnienia
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu. -Fernando Pessoa
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Słabość nie jest po­wodem do wsty­du, lecz świadec­twem nasze­go człowieczeństwa. -Papużka
słabość-nie jest po­wodem-do wsty­-lecz-świadec­twem-nasze­go-człowieczeństwa
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Zdol­ność doz­na­wania przy­jem­ności jest do­wodem siły. -Arystoteles
zdol­ność-doz­na­wania-przy­jem­noś-jest do­wodem-ły
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Ciem­na jest noc, Gdy myślę o Tobie. Czy mogłam być lepsza? Dziś się nie dowiem. Bez­senna jest noc, Jes­teś znów w mo­jej głowie. Ty­lu wy­tar­tych słów Za­pom­nieć nie mogę. Jak słod­ka jest noc, Gdy jes­teś znów obok. Niebies­kie niebo Nad moją głową. Wy­tar­te słowa i wy­tar­te wspomnienia, Tyl­ko marze­nia pot­ra­fią zmieniać. -PannaNostalgia
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: ot­chłań na mnie patrzy de­mon szczerzy kły jak wściekły doberman ob­licza praw­dy jak śmier­ci karty odium w strzy­kaw­ce jak narkotyk ko­roz­ja mózgu gro­zy dotyk w psycho­delicznym cyr­ku umysłu obłąka­ne myśli w po­kojach bez klamek w teat­rze la­lek za sznur­ki cza­sem po­ciąga diabeł życie to nie ba­let roz­darta nożem lalka od­dech wi­ny na kar­ku niena­wiść pro­wadzi do upadku  -mac790
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: roz­tar­gniony sta­ry pro­fesor spo­tyka swą dawną studentkę. - jak się czu­je pa­ni mąż ? - ja nie jes­tem zamężna ... - ach, tak, ro­zumiem, więc małżonek jest jeszcze ka­wale­rem !  -lovely-girl
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kontaktują. -Albert Einstein
je­dynym-do­wodem-na to-że is­tnieje-ja­kaś-po­zaziem­ska-in­te­ligen­cja-jest to-że ę-z na­mi-nie kontaktują
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Pol­ski język dla obcokrajowców Często słyszałem wy­powie­dzi : „Pod la­tar­nią jest naj­ciem­niej” . Do­piero po la­tach za­jarzyłem, że la­tar­nia mu­siała być uszkodzona. -Tsanyo
pol­ski-język-dla-obcokrajowców-często-słyszałem-wy­powie­dzi- pod-­tar­ą-jest naj­ciem­niej-do­piero-po ­tach-za­jarzyłem
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Niektórym ko­bietom nie wys­tar­cza bu­kiet róż, chcą, żeby mężczyz­na tym różom zmieniali jeszcze wodę. -Janusz Gaudyn
niektórym-ko­bietom-nie wys­tar­cza-bu­kiet-róż-chcą-żeby-mężczyz­na-tym-różom-zmieniali-jeszcze-wodę
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Brak ciepła w ok­re­sie dzieciństwa jest często po­wodem, że ko­loryt świata sta­je się ciem­ny. Świat nie jest dobry. -Antoni Kępiński
brak-ciepła-w ok­re­sie-dzieciństwa-jest często-po­wodem-że ko­loryt-świata-sta­ ę-ciem­ny-Świat nie jest dobry
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Wszys­cy so­bie zaz­drościm, a to jest naj­większym do­wodem, iż nie ma­my so­bie cze­go zazdrościć. -Ignacy Krasicki
wszys­cy-so­bie-zaz­drościm-a to jest naj­większym-do­wodem-iż nie ­my-so­bie-cze­go-zazdrość
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Wios­na to nadzieja kwitnąca, która budzi wszys­tkich z le­tar­gu zi­mowe­go. Wy­syła pro­mienie słoneczne, aby ludzi roz­po­godzić i op­ty­mizm wlać w serca. -Elizabetta
wios­na-to nadzieja-kwitnąca-która-budzi-wszys­tkich-z ­tar­gu-zi­mowe­go-wy­syła pro­mienie-słoneczne-aby ludzi-roz­po­godzić
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Młodzi nie mają wys­tar­czającej roz­wa­gi i dla­tego wyz­naczają so­bie niemożli­we ce­le - i osiągają je, po­kole­nie za pokoleniem. -Pearl Buck
młodzi-nie mają-wys­tar­czającej-roz­wa­gi-i dla­tego-wyz­naczają-so­bie-niemożli­we-­- i osiągają-po­kole­nie-za pokoleniem
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Czy roz­budzo­ny ape­tyt na życie na­leży hamować...? Może wys­tar­czy tyl­ko pod­dać się je­go sile...?  -Yankes
czy-roz­budzo­ny-ape­tyt-na życie-na­ży-hamować-może-wys­tar­czy-tyl­ko-pod­dać ę-­go-sile 
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Cza­sem by­wa tak, iż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązań gdyż ma­my bo­les­ne wyob­rażenie o po­rażce, a cza­sem wys­tar­czy tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka słów. Jed­nakże łat­wiej jest uciekać do Nibylandii. -NieBędęJulią
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Przekonanie jest sumieniem umysłu. -Chamfort
przekonanie-jest-sumieniem-umysłu
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Dziewictwo jest raczej stanem umysłu. -Maxwell Anderson
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Jes­tem niczym roz­wa­lone puzzle. Czy znaj­dzie się ktoś ko­mu wys­tar­czy cier­pli­wości by mnie ułożyć w całość?  -Laurix
jes­tem-niczym-roz­wa­lone-puzzle-czy znaj­dzie ę-ktoś-ko­mu-wys­tar­czy-cier­pli­woś-by mnie-ułożyć-w całość 
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Roztargnienie umysłu jest dowodem jego niedostatku. -Stefan Witwicki
roztargnienie-umysłu-jest-dowodem-jego-niedostatku
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Wesołość jest najlepszą higieną ciała i umysłu. -George Sand
wesołość-jest-najlepszą-higieną-ciała-i-umysłu
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu! -Galileusz
jak-wielka-jest-przenikliwość-ludzkiego-umysłu
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Do­wodem te­go,jak sil­na jest ta pier­wsza,jest jed­na z os­tatnich. ` Bieg­nij za nim,bo on biegnąc przewróci Cię` ` Nie biegaj za nim,bo gdy sta­nie,pot­kniesz się ,i upadniesz`  -Nancy19
do­wodem-te­gojak-sil­na-jest  pier­wszajest-jed­na-z os­tatnich-`-bieg­nij-za nimbo-on biegnąc-przewró-cię`-`-nie-biegaj-za nimbo
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Anonim
głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Roz­tar­gnienie Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Głupota - jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Karol Irzykowski
głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu