Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty

Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Rozgłos po­maga w zdo­byciu bogactw. -Jang Czu


rozgłos-po­maga-w zdo­byciu-bogactw
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Czy choćby naj­mniej­sze osiągnięcie war­te jest ra­dości, jeżeli je­go zdo­byciu nie to­warzyszyły ból i łzy?  -Sosai Masutatsu Oyama


czy-choćby-naj­mniej­sze-osiągnięcie-war­te-jest ra­doś-żeli-­go-zdo­byciu-nie to­warzyszyły-ból-i łzy 
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Rozgłos. Zawdzięczamy go miernotom; dzielimy go z miernotami i łajdakami. -Albert Camus


rozgłos-zawdzięczamy-go-miernotom-dzielimy-go-z-miernotami-i-łajdakami
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców. -Karol May


od krze­wu-ste­powe­go-wy­maga ę-­dynie-skąpej-ziele­-od drze­wa-nad-wodą-wy­maga ę-owoców
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Żadna z ludzkich spraw nie jest tak niestała i przemijająca, jak rozgłos potęgi, która nie na własnej opiera się sile. -Tacyt


Żadna-z-ludzkich-spraw-nie-jest-tak-niestała-i-przemijająca-jak-rozgłos-potęgi-która-nie-na-własnej-opiera-ę-sile
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups


Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować. -Marilyn vos Savant


Żeby-zdo­być-wiedzę- trze­ba ę-uczyć-ale żeby-zdo­być-mądrość- trze­ba-obserwować
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją. -Fernando Pessoa


Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy. -Andrew J. Dubrin


Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Sztu­ka wy­maga uznania. -Cyceron


sztu­ka-wy­maga-uznania
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: In­te­ligen­cja wy­maga opieki. -Piotr Szreniawski


Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę..... -cala_ja


miłość-wy­maga-przyszłoś-a my ­my-tyl­ko-chwilę
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Ból do­maga się, abyśmy go odczuwali. -PoznajPrawdę


ból-do­maga-ę-abyśmy-go odczuwali
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: cier­pli­wość wy­maga czasu   -Starlight


cier­pli­wość-wy­maga-czasu- 
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Miłość po­maga znieść wspólną niedolę. -Friedrich von Schiller


Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: De­cyz­ja wy­maga niesłycha­nego wysiłku. -Antoni Kępiński


de­cyz­ja-wy­maga-niesłycha­nego-wysiłku
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Nie każdy pot­ra­fi kochać - to wy­maga dojrzałości. -Aleksander Minkowski


nie-każdy-pot­ra­fi-kochać- to wy­maga-dojrzałoś
Rozgłos Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Mu­zyka po­maga leczyć duszę, lecz to od nas za­leży czy wyzdrowiejemy. -catpaki


mu­zyka-po­maga-leczyć-duszę-lecz-to od nas-za­ży-czy-wyzdrowiejemy