Rozgłos Po­maga Cytaty

Rozgłos Po­maga Cytaty: Up­ra­wianie miłości wy­maga więcej ta­len­tu niż do­wodze­nie armią. -Ninon de Lenclos


up­ra­wianie-miłoś-wy­maga-więcej-­len­-ż-do­wodze­nie-armią
Rozgłos Po­maga Cytaty: Zawód ar­tysty wy­maga ciężkiej pra­cy i wzmożone­go zachwy­tu dla świata. -Jerzy Pilch


zawód-ar­tysty-wy­maga-ężkiej-pra­cy-i wzmożone­go-zachwy­-dla-świata
Rozgłos Po­maga Cytaty: Zap­rzes­tańmy sta­wiać wy­maga­nia in­nym! So­bie je dyktujmy!  -Stefan Wyszyński


zap­rzes­ńmy-sta­wiać-wy­maga­nia-in­nym-so­bie- dyktujmy 
Rozgłos Po­maga Cytaty: Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką. -William


bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
Rozgłos Po­maga Cytaty:


po­maga­nie-jest czy­nem-uka­zującym-miłość-bliźniemu~pa­weł-rychlica 
Rozgłos Po­maga Cytaty: Żyje­my w świecie, w którym od każde­go wy­maga się opi­nii, ale nie wiedzy. -Inmate


Żyje­my-w świecie-w którym od każde­go-wy­maga ę-opi­nii-ale-nie wiedzy
Rozgłos Po­maga Cytaty:


po­maga­nie-jest czy­nem-uka­zującym-miłość-bliźniemu-~pa­weł-rychlica 
Rozgłos Po­maga Cytaty: Na­wet gdy mi nap­rawdę zależy... z cza­sem Two­je wy­maga­nia stają się denne. -MyslacaWierszem


na­wet-gdy-mi nap­rawdę-zależy-z-cza­sem-two­-wy­maga­nia-stają ę-denne
Rozgłos Po­maga Cytaty: Rzu­cając nam kłody pod no­gi życie wy­maga abyśmy wznieśli się po­nad nie. -Ryder


rzu­cając-nam-kłody-pod-no­gi-życie-wy­maga-abyśmy-wznieśli ę-po­nad-nie
Rozgłos Po­maga Cytaty: Po­maga­my wszys­tkim, to cze­mu nie pot­ra­fimy zro­bić te­go sa­mego so­bie samemu?  -respirer


po­maga­my-wszys­tkim-to cze­mu-nie pot­ra­fimy-zro­bić-te­go-­mego-so­bie-samemu 
Rozgłos Po­maga Cytaty: Kiedy człowiek z całego ser­ca sta­ra się pomóc dru­giemu, po­maga równocześnie sa­memu sobie. -Ralph Waldo Emerson


kiedy-człowiek-z całego-ser­ca-sta­ra ę-pomóc-dru­giemu-po­maga-równocześnie-­memu-sobie
Rozgłos Po­maga Cytaty: Nig­dy nie re­zyg­nuj z ce­lu tyl­ko dla­tego, że osiągnięcie go wy­maga cza­su. Czas i tak upłynie. -H. Jackson Brown


nig­dy-nie re­zyg­nuj-z ­lu-tyl­ko-dla­tego-że osiągnięcie-go wy­maga-cza­su-czas i tak-upłynie
Rozgłos Po­maga Cytaty: Ze wszys­tkich rzeczy, których wy­maga się od książki, naj­ważniej­sza jest, żeby na­dawała się do czytania. -Anthony Trollope


ze wszys­tkich-rzeczy-których-wy­maga ę-od książki-naj­ważniej­sza-jest-żeby-na­dawała ę-do czytania
Rozgłos Po­maga Cytaty: Prze­mawianie jest jak sto­sunek miłos­ny: każdy du­reń może zacząć, ale dop­ro­wadze­nie do końca wy­maga pew­nej zręczności. -Lord Mancroft


prze­mawianie-jest jak sto­sunek-miłos­ny-każdy-­reń-może-zacząć-ale-dop­ro­wadze­nie-do końca-wy­maga-pew­nej-zręcznoś
Rozgłos Po­maga Cytaty: Dwo­jako chy­biamy w naszych sto­sun­kach z ludźmi: gdy ich krzyw­dzi­my i gdy im nie po­maga­my, choć pomóc możemy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


dwo­jako-chy­biamy-w naszych-sto­sun­kach-z ludźmi-gdy-ich-krzyw­dzi­my-i gdy-im nie po­maga­my-choć-pomóc-możemy
Rozgłos Po­maga Cytaty: Gdy nie mam na to ocho­ty , mój kot przychodzi i do­maga się pie­szczot. To tak jak z miłością, wie­cznie po­jawia się nieproszona. -loquentia


gdy-nie mam-na to ocho­ty- mój-kot-przychodzi-i do­maga ę-pie­szczot-to tak-jak z miłośą-wie­cznie-po­jawia ę-nieproszona
Rozgłos Po­maga Cytaty: Miłość to nie jest całko­wite od­da­nie się i pod­prządko­wanie, miłość wy­maga dojrzałości  -Autor nieznany


miłość-to nie jest całko­wite-od­da­nie ę-i pod­prządko­wanie-miłość-wy­maga-dojrzałoś 
Rozgłos Po­maga Cytaty: Sto­pień poz­na­nia dzieła za­leży od elas­tyczności Twórcy względem tworzy­wa. Każde no­wo pow­stałe dzieło jest niewiadomą dla Twórcy i wy­maga je­go asymilacji. -Dr Tawian Stambuła


sto­pień-poz­na­nia-dzieła-za­ży-od elas­tycznoś-twórcy-względem-tworzy­wa-każde no­wo-pow­stałe-dzieło-jest niewiadomą-dla