Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nig­dy nie ry­zykuj tym, cze­go nie chcesz stra­cić... Chy­ba, że brak ry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko. -karaczan19
nig­dy-nie ry­zykuj-tym-cze­go-nie chcesz-stra­ć-chy­ba że brak-ry­zyka-jest bar­dziej-ry­zykow­ny-ż-ryzyko
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną. -Karol Szymanowski
mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze. -Jean de La Bruyére
by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło. -Josephine Hart
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Wszys­tko jest pros­tsze, niż zdol­ni jes­teśmy po­myśleć, a jed­nocześnie bar­dziej za­wikłane, niż można pojąć. -Johann Wolfgang Goethe
wszys­tko-jest pros­tsze-ż-zdol­-jes­teśmy-po­myść-a jed­nocześnie-bar­dziej-za­wikłane-ż-można-pojąć
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Życie jest bar­dziej złożone niż dekalog. -Michal Viewegh
Życie-jest bar­dziej-złożone-ż-dekalog
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Jest co­raz bar­dziej normalne Tyl­ko to co jest bar­dziej nachalne Naj­lep­sze jest to co się sprzeda Chu­jowe to co sprze­dać się nie da Każdy to widzi, w środ­ku miasta Sta­tua z gówna wyrasta  -Kazik Staszewski
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nic nie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­ność kobiety. -Karl Kraus
nic-nie jest bar­dziej-niezgłębione-ż-po­wie­rzchow­ność-kobiety
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Bar­dziej niebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niż pożar w młodości. -Dimitrios Kamburoglu
bar­dziej-niebez­pie­czna-jest is­kra-na sta­rość-ż-pożar-w młodoś
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Jeśli nie ma­cie za­miaru stu­diować ana­tomii, sztu­ki ry­sun­ku i per­spek­ty­wy, ma­tema­tyki i es­te­tyki oraz nauki o bar­wach, pozwólcie, że po­wiem wam, iż jest to bar­dziej ob­jaw le­nis­twa niż geniuszu. -Salvador Dalí
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!
codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg
im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nie jes­tem wa­riatką, po pros­tu mo­ja lo­gika jest nieco bar­dziej pokręco­na niż twoja. -Emmalice
nie-jes­tem-wa­riatką-po pros­-mo­ja-lo­gika-jest nieco-bar­dziej-pokręco­na-ż-twoja
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać. -Bruno
im bar­dziej-chcesz-być-wi­doczny-tym-bar­dziej-cię-nie widać
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS
im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler
czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Po­wiet­rze jest pełne szczegółów, na­wet cisza jest dźwiękiem: im bar­dziej zwra­ca się na nią uwagę, tym bar­dziej wy­daje się skom­pli­kowa­na, złożona z wib­racji, które do­tykają się i znoszą wzajemnie. -Olga Tokarczuk
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara
im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
człowiekiem-bar­dziej-doświad­czo­nym-nie jest ten-który- więcej-lat-ale-ten-który-bar­dziej-czuł-smak-życia
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Jed­na tyl­ko rzecz pod­nieca zwierzęta bar­dziej niż roz­kosz, a jest nią ból. -Umberto Eco
jed­na-tyl­ko-rzecz-pod­nieca-zwierzę-bar­dziej-ż-roz­kosz-a jest ą-ból
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Bar­dziej kochałam two­je wa­dy, niż Ty mo­je zalety. -Charlotka
bar­dziej-kochałam-two­-wa­dy-ż-ty mo­-zalety
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nie jest miano­wicie prawdą, że — w miarę jak przechodzi­my od pla­nety do mo­jej włas­nej ręki — po­myłka sta­je się co­raz bar­dziej i bar­dziej niep­rawdo­podob­na. Ale w pew­nym pun­kcie jest ona już nie do pomyślenia. -W » Ludwig Wittgenstein » O Pewności
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej boli tym bar­dziej czuję się nieśmiertelny  -Conrack1410
im bar­dziej-boli-tym-bar­dziej-czuję ę-nieśmiertelny 
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej wątpiłem w Bo­ga, tym bar­dziej opie­sza­le Go szukałem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Ko­bieta nig­dy nie jest bar­dziej szcze­ra niż wte­dy, gdy mówi mi­lione­rowi: kocham cię. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: W grun­cie rzeczy oka­zuje się, że pil­no­wanie pieniędzy jest bar­dziej kłopot­li­we niż ich zdobycie. -Michel Eyquem de Montaigne
w grun­cie-rzeczy-oka­zuje-ę-że pil­no­wanie-pieniędzy-jest bar­dziej-kłopot­li­we-ż-ich-zdobycie
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Mil­cze­nie ra­ni bar­dziej niż słowo :(  -marcioszka21
mil­cze­nie-ra­-bar­dziej-ż-słowo- 
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nie ma nic bar­dziej stałego niż nieprzewidziane. -Paul Ambroise Valéry
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nie ma nic bar­dziej względne­go niż piękno. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Młodzieży pot­rze­ba bar­dziej przykładów niż krytyki. -Joseph Joubert
młodzieży-pot­rze­ba-bar­dziej-przykładów-ż-krytyki
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Ludzie bar­dziej ce­nią so­bie pieniądze niż ludzi  -Ciarka
ludzie-bar­dziej-­ą-so­bie-pieniądze-ż-ludzi