Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty

Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nig­dy nie ry­zykuj tym, cze­go nie chcesz stra­cić... Chy­ba, że brak ry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko. -karaczan19


nig­dy-nie ry­zykuj-tym-cze­go-nie chcesz-stra­ć-chy­ba że brak-ry­zyka-jest bar­dziej-ry­zykow­ny-ż-ryzyko
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88


im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną. -Karol Szymanowski


mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze. -Jean de La Bruyére


by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło. -Josephine Hart


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Wszys­tko jest pros­tsze, niż zdol­ni jes­teśmy po­myśleć, a jed­nocześnie bar­dziej za­wikłane, niż można pojąć. -Johann Wolfgang Goethe


wszys­tko-jest pros­tsze-ż-zdol­-jes­teśmy-po­myść-a jed­nocześnie-bar­dziej-za­wikłane-ż-można-pojąć
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Życie jest bar­dziej złożone niż dekalog. -Michal Viewegh


Życie-jest bar­dziej-złożone-ż-dekalog
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Jest co­raz bar­dziej normalne Tyl­ko to co jest bar­dziej nachalne Naj­lep­sze jest to co się sprzeda Chu­jowe to co sprze­dać się nie da Każdy to widzi, w środ­ku miasta Sta­tua z gówna wyrasta  -Kazik Staszewski


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nic nie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­ność kobiety. -Karl Kraus


nic-nie jest bar­dziej-niezgłębione-ż-po­wie­rzchow­ność-kobiety
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Bar­dziej niebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niż pożar w młodości. -Dimitrios Kamburoglu


bar­dziej-niebez­pie­czna-jest is­kra-na sta­rość-ż-pożar-w młodoś
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Jeśli nie ma­cie za­miaru stu­diować ana­tomii, sztu­ki ry­sun­ku i per­spek­ty­wy, ma­tema­tyki i es­te­tyki oraz nauki o bar­wach, pozwólcie, że po­wiem wam, iż jest to bar­dziej ob­jaw le­nis­twa niż geniuszu. -Salvador Dalí


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!


codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg


im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nie jes­tem wa­riatką, po pros­tu mo­ja lo­gika jest nieco bar­dziej pokręco­na niż twoja. -Emmalice


nie-jes­tem-wa­riatką-po pros­-mo­ja-lo­gika-jest nieco-bar­dziej-pokręco­na-ż-twoja
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać. -Bruno


im bar­dziej-chcesz-być-wi­doczny-tym-bar­dziej-cię-nie widać
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS


im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami