Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty

Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler


czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Po­wiet­rze jest pełne szczegółów, na­wet cisza jest dźwiękiem: im bar­dziej zwra­ca się na nią uwagę, tym bar­dziej wy­daje się skom­pli­kowa­na, złożona z wib­racji, które do­tykają się i znoszą wzajemnie. -Olga Tokarczuk


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara


im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


człowiekiem-bar­dziej-doświad­czo­nym-nie jest ten-który- więcej-lat-ale-ten-który-bar­dziej-czuł-smak-życia
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Jed­na tyl­ko rzecz pod­nieca zwierzęta bar­dziej niż roz­kosz, a jest nią ból. -Umberto Eco


jed­na-tyl­ko-rzecz-pod­nieca-zwierzę-bar­dziej-ż-roz­kosz-a jest ą-ból
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Bar­dziej kochałam two­je wa­dy, niż Ty mo­je zalety. -Charlotka


bar­dziej-kochałam-two­-wa­dy-ż-ty mo­-zalety
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nie jest miano­wicie prawdą, że — w miarę jak przechodzi­my od pla­nety do mo­jej włas­nej ręki — po­myłka sta­je się co­raz bar­dziej i bar­dziej niep­rawdo­podob­na. Ale w pew­nym pun­kcie jest ona już nie do pomyślenia. -W » Ludwig Wittgenstein » O Pewności


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej boli tym bar­dziej czuję się nieśmiertelny  -Conrack1410


im bar­dziej-boli-tym-bar­dziej-czuję ę-nieśmiertelny 
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej wątpiłem w Bo­ga, tym bar­dziej opie­sza­le Go szukałem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Ko­bieta nig­dy nie jest bar­dziej szcze­ra niż wte­dy, gdy mówi mi­lione­rowi: kocham cię. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: W grun­cie rzeczy oka­zuje się, że pil­no­wanie pieniędzy jest bar­dziej kłopot­li­we niż ich zdobycie. -Michel Eyquem de Montaigne


w grun­cie-rzeczy-oka­zuje-ę-że pil­no­wanie-pieniędzy-jest bar­dziej-kłopot­li­we-ż-ich-zdobycie
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Mil­cze­nie ra­ni bar­dziej niż słowo :(  -marcioszka21


mil­cze­nie-ra­-bar­dziej-ż-słowo- 
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nie ma nic bar­dziej stałego niż nieprzewidziane. -Paul Ambroise Valéry


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Nie ma nic bar­dziej względne­go niż piękno. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Młodzieży pot­rze­ba bar­dziej przykładów niż krytyki. -Joseph Joubert


młodzieży-pot­rze­ba-bar­dziej-przykładów-ż-krytyki
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Ludzie bar­dziej ce­nią so­bie pieniądze niż ludzi  -Ciarka


ludzie-bar­dziej-­ą-so­bie-pieniądze-ż-ludzi 
Ry­zyka Jest bar­dziej Ry­zykow­ny Niż Cytaty: Bar­dziej niż ka­mień mil­czy cień kamienia. -Ryszard Podlewski


bar­dziej-ż-ka­mień-mil­czy-cień-kamienia