Rychlica  Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rychlica  Cytaty:
my-ludzie-wró­my-skąd-przyszliśmy-~ pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
wszechświat-to oj­ciec-na­tura-to mat­ka-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
niena­wiść-to ba­gaż-ciĘŻaru-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
człowiek-wro­go-trak­­-świat-i siebie-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
ta-pla­neta-umieraludzie-ją za­bijają-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
10987654321- czas-roz­począć-myś­nie-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
po­dob­no-roz­mo­wa-ze zmarłym-ot­wiera-umysł-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
pa­nu-bo­gu-tyl­ko-człowiek ę-nie udał-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
Życie-to ągłe-ś­ganie-marzeń-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
ludzie-cho­rują-i umierają-z po­wodu-lo­su-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
jes­tem-wdzięczny-bo­gu-że dał-mi życie~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
je­dyne-co jest pew­ne-to toże-kiedyś-um­rze­my-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
Życie-to niesa­mowi­-podróż-do wnętrza-gle­by-~ pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
w życiu-liczy ę-wiara-w po­ten­cjał-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
język-jest żywy-mar­twy-i zmien­ny-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
naj­piękniej­sze-w życiu-jest to-że ­my-wybór-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
nig­dy-nie jest za późno-na od­mienienie-życia~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
człowiek-człowieka-kar­mi-codzien­nie-strachem-~pa­weł-rychlica
Rychlica  Cytaty:
ot­wieram-umysł-i myślę-co by  na­pisać-na pa­pie­rze- ~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
dąż-do te­go-co dla-ciebie-naj­cenniej­sze-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
od­bu­dowa-i idea-to coś-co po­win­no-nas-połączyć-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
naj­częściej-za­wodzą-nas-ci-którym zaufa­liśmy-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
nadzieja-często-po­jawia-i zni­kato-­ka-chwi­lowa-is­kier­ka-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
czy-da ę-dot­knąć-coś-co jest niewidzial­ne-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
kos­mos-jest cu­dow­ny-tyl­ko-ludzie-to ­ku­dy-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
diabel­ska-moc-tkwi-w czy­nach-człowieka-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
w kłam­stwach-i w ogłupieniu-naj­częściej-żyją-ci najsłab­-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
wyb­rańcem-jest ę-od początku-życia-aż do śmier­-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
spokój-ducha-to coś-co po­win­no-każde­go-z nas-do­ęgnąć-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
ob­rażając-i po­żając-ko­gośob­rażasz-i po­żasz-też-siebie~-pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:
smu­tek-i łzy-pro­wadzą-człowieka-do­nikąd-~ pa­weł-rychlica