Rychlica  Cytaty

Rychlica  Cytaty:


my-ludzie-wró­my-skąd-przyszliśmy-~ pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


wszechświat-to oj­ciec-na­tura-to mat­ka-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


niena­wiść-to ba­gaż-ciĘŻaru-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


człowiek-wro­go-trak­­-świat-i siebie-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


ta-pla­neta-umieraludzie-ją za­bijają-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


10987654321- czas-roz­począć-myś­nie-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


po­dob­no-roz­mo­wa-ze zmarłym-ot­wiera-umysł-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


pa­nu-bo­gu-tyl­ko-człowiek ę-nie udał-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


Życie-to ągłe-ś­ganie-marzeń-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


ludzie-cho­rują-i umierają-z po­wodu-lo­su-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


jes­tem-wdzięczny-bo­gu-że dał-mi życie~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


je­dyne-co jest pew­ne-to toże-kiedyś-um­rze­my-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


Życie-to niesa­mowi­-podróż-do wnętrza-gle­by-~ pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


w życiu-liczy ę-wiara-w po­ten­cjał-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


język-jest żywy-mar­twy-i zmien­ny-~pa­weł-rychlica 
Rychlica  Cytaty:


naj­piękniej­sze-w życiu-jest to-że ­my-wybór-~pa­weł-rychlica