Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty

Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii. -Maximilien Robespierre


rząd-w re­woluc­ji-jest ­po­tyz­mem-wol­noś-prze­ciw­ko-tyranii
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński


mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: O des­po­tyz­mie: Zbioro­wy subiektywizm. -Marcin Kossek


o ­po­tyz­mie-zbioro­wy-subiektywizm
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie. -Michał Bakunin


wol­ność-jest niepodziel­na-nie można-człowieka-poz­ba­wić-cząstki-wol­noś-nie poz­ba­wiając-go wol­noś-całkowicie
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers


pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: W dzi­siej­szym świecie nie wol­ność jest prob­le­mem. Wol­ność już jest. Po­zos­tało py­tanie: co zro­bić z wolnością?  -Józef Stanisław Tischner


w dzi­siej­szym-świecie-nie wol­ność-jest prob­­mem-wol­ność już-jest-po­zos­ło py­tanie-co zro­bić-z wolnośą 
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Każda miłość ko­biety do mężczyz­ny i od­wrot­nie ma w so­bie niena­wiść. Bo człowiek jest związa­ny z kimś, ko­go kocha, i to mu od­biera cząstkę wol­ności; nie może być inaczej. A mając za złe ut­ratę włas­nej wol­ności, usiłuje dru­giego zmu­sić do te­go, aby się swej wyrzekł całkowicie. -James Jones


Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Każdy z nas jest wol­nym człowiekiem, dlacze­go, do cho­lery, pra­wie nikt z tej WOL­NOŚCI nie korzysta?!  -bloodymery


każdy-z nas-jest wol­nym-człowiekiem-dlacze­go-do cho­lery-pra­wie-nikt-z tej wol­noŚci-nie korzysta 
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Na Wschodzie ko­biety mają więcej wol­ności. Wol­no im być kochanymi. -Karl Kraus


na wschodzie-ko­biety-mają-więcej-wol­noś-wol­no im być-kochanymi
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański


każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Je­zus jak chodził po ziemi (Syn Człowie­czy) to był On Pen­tagra­mem war­tości. Jak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzech wy­miarów. Do trójkąta równo­boczne­go war­tości. Zre­zyg­no­wał z wol­ności i władzy. -Pentagram


Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Nie jest wol­ny człowiek, który nie pot­ra­fi przyz­nać się do wi­ny. Nie jest wol­ny naród, który nie pot­ra­fi wysłuchać wyz­na­nia win i uczy­nić ta­kiego wyz­na­nia. Nic tak nie krępu­je wol­ności, jak wi­na nienaz­wa­na i niewyznana. -Józef Stanisław Tischner


Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Pod­stawą szczęścia jest wol­ność, a pod­stawą wol­ności odwaga. -Tukidydes


pod­stawą-szczęścia-jest wol­ność-a pod­stawą-wol­noś-odwaga
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Był tu niedaw­no; leżała tam, gdzie przed kil­ko­ma mi­nuta­mi wo­da ob­my­wała je­go na­gie ciało, i świado­mość te­go wyz­wo­liła sil­ny ero­tyczny im­puls. Ero­tyz­mem zaczy­nało dla niej tchnąć niemal wszys­tko, co łączyło się z Ro­ber­tem Kincaidem. -Robert James Waller


Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Tra­dyc­ja wol­ności jest wszystkim. -B » Anthony Burgess » Mechaniczna pomarańcza


Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Dążenie do wol­ności jest wielką siłą człowieka. -Antoni Kępiński


dążenie-do wol­noś-jest wielką-łą-człowieka
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty: Is­totną i ko­nie­czną cechą wol­ności jest to, iż jest usytuowana. -Jean-Paul Sartre


is­totną-i ko­nie­czną-cechą-wol­noś-jest to-iż jest usytuowana
Rząd W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Wol­ności Cytaty:


wol­ność-to możli­wość-wy­boru-każde og­ra­nicza­nie-możli­woś-te­go-wy­boru-to działania-prze­ciw­ko-wol­noś-~pa­weł