Rządzić To Znaczy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rządzić To Znaczy Cytaty: Rządzić to znaczy móc na wszystko powiedzieć: nie. -Charles de Gaulle
rządzić-to-znaczy-móc-na-wszystko-powiedzieć-nie
Rządzić To Znaczy Cytaty: Światu zagraża niebezpieczeństwo, albowiem ludzie zaczęli rządzić naturą, zanim nauczyli się rządzić sobą. -Albert Schweitzer
Światu-zagraża-niebezpieczeństwo-albowiem-ludzie-zaczęli-rządzić-naturą-zanim-nauczyli-ę-rządzić-sobą
Rządzić To Znaczy Cytaty: Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku. -Luise Rinser
co-to-właściwie-znaczy-być-dorosłym-to-znaczy-wiedzieć-że-nie-cudów-to-znaczy-wiedzieć-że-daremnie-żyło-ę-nadzieją-to-znaczy-być
Rządzić To Znaczy Cytaty: -Ta­to... Co to znaczy być zdrowym?- -Ach syn­ku... To znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy inni.-  -karaczan19
ta­to-co to znaczy-być-zdrowym-ach-syn­ku-to znaczy-po­siadać-te ­me-cho­roby-co wszys­cy-inni- 
Rządzić To Znaczy Cytaty: O si­le i mądrości: Mężczyz­na znaczy te­ren, ko­bieta znaczy mężczyznę. -Marcin Kossek
o ­-i mądroś-mężczyz­na-znaczy-te­ren-ko­bieta-znaczy-mężczyznę
Rządzić To Znaczy Cytaty: Łatwiej ustanawiać prawa niż rządzić. -Lew Tołstoj
Łatwiej-ustanawiać-prawa-ż-rządzić
Rządzić To Znaczy Cytaty: Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle. -Kolakowski
Rządzić To Znaczy Cytaty: Każda kucharka powinna nauczyć się rządzić państwem. -Włodzimierz Lenin
każda-kucharka-powinna-nauczyć-ę-rządzić-państwem
Rządzić To Znaczy Cytaty: Lepiej rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie. -Henry Fielding
lepiej-rządzić-w-piekle-ż-być-pokojowym-w-niebie
Rządzić To Znaczy Cytaty: Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą. -Solon
ten-może-rządzić-innymi-kto-potrafi-kierować-sobą
Rządzić To Znaczy Cytaty: Ten może rządzić in­ny­mi, kto pot­ra­fi kiero­wać sobą. -Solon
ten-może-rządzić-in­ny­mi-kto-pot­ra­fi-kiero­wać-sobą
Rządzić To Znaczy Cytaty: Lepiej jest rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie. -Henry Fielding
lepiej-jest-rządzić-w-piekle-ż-być-pokojowym-w-niebie
Rządzić To Znaczy Cytaty: Prościej jest rządzić narodem, niż wychować czwórkę dzieci. -Winston Churchill
prościej-jest-rządzić-narodem-ż-wychować-czwórkę-dzieci
Rządzić To Znaczy Cytaty: Wolność to znaczy odpowiedzialność za swe czyny, a nie wstrzymywanie się od tych czynów. Wolność - to znaczy świadomy czyn. -Janina Wieczerska - Zabłocka
wolność-to-znaczy-odpowiedzialność-za-swe-czyny-a-nie-wstrzymywanie-ę-od-tych-czynów-wolność-to-znaczy-świadomy-czyn
Rządzić To Znaczy Cytaty: Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje. -Tomasz Mann
mieć-fan­tazję-nie znaczy-coś-so­bie-wy­myść-to znaczy-tworzyć-coś-z te­go-co istnieje
Rządzić To Znaczy Cytaty: Nie łatwo rządzić krajem, który posiada 246 gatunków sera. -Charles de Gaulle
nie-łatwo-rządzić-krajem-który-posiada-246-gatunków-sera
Rządzić To Znaczy Cytaty: Le­piej jest rządzić w piek­le, niż być po­kojo­wym w niebie. -Henry Fielding
le­piej-jest rządzić-w piek­-ż-być-po­kojo­wym-w niebie
Rządzić To Znaczy Cytaty: Jak trudno rządzić narodem produkującym więcej niż 300 gatunków sera! -Charles de Gaulle
jak-trudno-rządzić-narodem-produkującym-więcej-ż-300-gatunków-sera
Rządzić To Znaczy Cytaty: Wyk­ształco­ny nie znaczy oświecony... Dob­ry nie znaczy mistrz. -Duch_Sumienia
wyk­ształco­ny-nie znaczy-oświecony-dob­ry-nie znaczy-mistrz
Rządzić To Znaczy Cytaty: Sie­dział na tro­nie i łapał dech. Jak trud­no rządzić własną dupą, eh !  -Meron
sie­dział-na tro­nie-i łapał-dech-jak-trud­no-rządzić-własną-dupą-eh  
Rządzić To Znaczy Cytaty: Naj­lep­szym rządem jest ten, który nas uczy rządzić się samym. -Johann Wolfgang Goethe
naj­lep­szym-rządem-jest ten-który-nas-uczy-rządzić ę-samym
Rządzić To Znaczy Cytaty: Bóg jest je­dynym by­tem, który, aby rządzić, nie ma na­wet pot­rze­by istnieć. -Charles Baudelaire
bóg-jest ­dynym-by­tem-który-aby rządzić-nie  na­wet-pot­rze­by-istnieć
Rządzić To Znaczy Cytaty: Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna. -NightHuntress
Rządzić To Znaczy Cytaty: Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody. -Abraham Lincoln
Żaden-człowiek-nie-jest-dostatecznie-dobry-żeby-rządzić-drugim-człowiekiem-bez-jego-zgody
Rządzić To Znaczy Cytaty: W pysznych pałacach można znaleźć takich, którzy winni raczej trzody pasać, niż ludami rządzić. -Giovanni Boccaccio
w-pysznych-pałacach-można-znaleźć-takich-którzy-winni-raczej-trzody-pasać-ż-ludami-rządzić
Rządzić To Znaczy Cytaty: W demokracji większość wysiłków wszystkich partii idzie na udowodnienie, że inne partie nie potrafią rządzić. A przecież to oczywiste. -Henry Louis Mencken
w-demokracji-większość-wysiłków-wszystkich-partii-idzie-na-udowodnienie-że-inne-partie-nie-potrafią-rządzić-a-przecież-to-oczywiste
Rządzić To Znaczy Cytaty: Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić, żeby podążali za nim. -Charles Louis Montesquieu
kto-chce-rządzić-ludźmi-nie-powinien-gnać-ich-przed-sobą-lecz-sprawić-żeby-podążali-za-nim
Rządzić To Znaczy Cytaty: chcieć to cier­pienie, gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy. -thrillofit
Rządzić To Znaczy Cytaty: Zak­rzepły fałsz teorii Dar­wi­na, to me­todycznie wciela­ny zabobon by nieustępli­wie rządzić ludźmi w poczu­ciu wyższości. 013  -wdech
zak­rzepły-fałsz-teorii-dar­wi­na-to me­todycznie-wciela­ny-zabobon-by-nieustępli­wie-rządzić-ludźmi-w poczu­ciu-wyższoś-013 
Rządzić To Znaczy Cytaty: Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. -Napoleon Bonaparte
nie-polityka-powinna-rządzić-ludźmi-lecz-ludzie-polityką
Rządzić To Znaczy Cytaty: Szczęście nie znaczy nic, jeśli inni o nim nie wiedzą, a znaczy bardzo mało, jeśli go nie zazdroszczą. -Samuel Johnson
szczęście-nie-znaczy-nic-śli-inni-o-nim-nie-wiedzą-a-znaczy-bardzo-ło-śli-go-nie-zazdroszczą
Rządzić To Znaczy Cytaty: Łatwo nauczyć panować, trudno nauczyć się rządzić. -Anonim
Łatwo-nauczyć-panować-trudno-nauczyć-ę-rządzić
Rządzić To Znaczy Cytaty: *** A: ekstremalne! B: co to znaczy ekstremalne? A: noo, ta­kie bar­dzo faj­ne, zabawne *** A: zjesz z na­mi kolację? B: tak, a jedze­nie jest koszer­ne? A: oczywiście. C: co znaczy koszerne? A: bar­dzo smaczne ***  -Emilia Szumiło
Rządzić To Znaczy Cytaty: Jaki człowiek jest najmniej pożyteczny? Taki, który nie umie ani rządzić, ani być posłusznym. -Anonim
jaki-człowiek-jest-najmniej-pożyteczny-taki-który-nie-umie-ani-rządzić-ani-być-posłusznym
Rządzić To Znaczy Cytaty: Tylko prawda obraża. Słabość nigdy na nic się nie zda. Rządzić można tylko siłą i przez siłę. -Napoleon Bonaparte
tylko-prawda-obraża-słabość-nigdy-na-nic-ę-nie-zda-rządzić-można-tylko-łą-i-przez-łę