Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty

Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński


mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Is­to­ta miłości po­lega na tym, że zakłada ona be­zin­te­resow­ność, samą be­zin­te­resow­ność i tyl­ko bezinteresowność. -Gustaw Holoubek


is­to­-miłoś-po­lega-na tym-że zakłada-ona-be­zin­te­resow­ność-samą-be­zin­te­resow­ność-i tyl­ko-bezinteresowność
Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Miłość jest szkołą be­zin­te­resow­ne­go egoizmu. -aforystokrata


miłość-jest szkołą-be­zin­te­resow­ne­go-egoizmu
Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Miłość do Oj­czyz­ny jest jed­nym z tych rzad­kich, be­zin­te­resow­nych uczuć. Oj­czyznę kocha się w podzięce, kocha się za to, że na jej ob­szarze wyk­rzycza­lo się pier­wsze słowo, że ziemia użyczyła skraw­ka siebie na nasze sto­py. To, że oj­czyz­na jest nasza, wy­nika tyl­ko z jej łas­ki. I to nie my nią włada­my, ale ona na­mi, bo bez niej nie mieli­byśmy na­wet imienia. -jatoja


Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Najłat­wiej się odznaczyć pra­cując be­zin­te­resow­nie dla in­nych,bo mało współzawodników  -Feliks Chwalibóg


najłat­wiej ę-odznaczyć-pra­cując-be­zin­te­resow­nie-dla-in­nychbo-ło-współzawodników 
Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Są ta­kie dni kiedy ja­kiekol­wiek słowo jest zbędne, a be­zin­te­resow­ne przy­tule­nie ociera z twarzy zwątpienie...   -Papużka


są ­kie-dni-kiedy-ja­kiekol­wiek-słowo-jest zbędne-a be­zin­te­resow­ne-przy­tule­nie-ociera-z twarzy-zwątpienie- 
Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Be­zin­te­resow­ność zos­ta­je prze­cież zni­weczo­na z chwilą, kiedy się prze­konu­jemy, że jest użyteczna. -Tomasz Mann


be­zin­te­resow­ność-zos­­-prze­cież-zni­weczo­na-z chwilą-kiedy ę-prze­konu­jemy-że jest użyteczna
Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Je­dynym całko­wicie be­zin­te­resow­nym przy­jacielem, które­go można mieć na tym in­te­resow­nym świecie, ta­kim, który nig­dy go nie opuści, nig­dy nie okaże się niew­dzięcznym lub zdradziec­kim, jest pies. Po­całuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wy­liże ra­ny od­niesione w star­ciu z bru­tal­nością świata. Kiedy wszys­cy in­ni przy­jaciele odejdą, on pozostanie. -George Graham Vest


Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: po­daruj mi  tak be­zin­te­resow­nie je­den ciepły uśmiech wy­wołaj rumieńce na piego­watych policzkach zaw­stydź delikatnie głębią spojrzenia muśnij zniewalająco by świat na chwilę nie istniał za­kołuj się łza­mi szczęścia w utęsknionych oczach... i nig­dy nie wypuszczaj z si­deł w które mnie złapałeś… nicze­go nieświadomy... -Papużka


Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: skrzętnie pro­duku­je sieci niczym pająk pas­kudny tka je upar­cie godzi­nami ubo­ga w po­zytyw­ne uczucia niewi­docznie chwy­ta w per­fekcyj­ne pułapki pod­chodzi do is­to­ty po­woli za­ciera odnóża strach w oczach dostrzega wy­sysa ciepłe emocje z chłodem wypuszcza smut­ne, obo­lałe serca licząc na ko­lejną zdobycz bo­gatą w miłość i troskę życiodaj­ne so­ki spija jest bezproduktywna ob­darta z te­go co tak ceni szu­ka ciepłoty serca be­zin­te­resow­nej tyl­ko jej, na wyłączność nie lu­bi dzielić się z innymi tym cze­go tak pragnie szu­ka w amo­ku oka­leczając niewinnych…  -Papużka


Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, nie­sza­nowa­nie ludzkiej god­ności, tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce, na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia. -ks. Jerzy Popiełuszko


Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Jeżeli jest miej­sce spot­ka­nia się nieba z ziemią, to wykłada się jed­nym słowem: be­zin­te­resow­ność. To jest przejście z teorii do prak­ty­ki, wypróbo­wanie w życiu i spraw­dze­nie te­go, co tkwi w naszej głębi, pro­bierz naszej wiary w Bo­ga. Tu możemy się prze­konać, czy żyje­my dla Bo­ga, czy na sprzedaż. -Mieczysław Maliński


Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: w bez­sze­les­tnym oddechu ro­zed­rga­nie myśli de­likat­nie kołysze brzoza przy­kuwa szczegółami wej­rze­nie przeszłego splątania roz­biega­nych oczu naj­subtel­niej ujmuje pew­nym objęciem nadziei us­po­kajając roztrzęsienie be­zin­te­resow­nie podaruje prze­pełnione ma­gią uczucie które­go człowiek cza­sem nie daje  -Papużka


Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Cza­sami miłość by­wa in­te­resow­na, ale człowiek jest na ty­le głupi, że za­nim się zo­rien­tu­je, ona zdąży już ten in­te­res załatwić. -Kuba Wojewódzki


cza­sami-miłość-by­wa-in­te­resow­na-ale-człowiek-jest na ty­-głupi-że za­nim ę-zo­rien­­-ona-zdąży-już-ten-in­te­res
Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy. -Milton Friedman


rząd-nie roz­wiązu­-prob­lemów-rząd- tworzy
Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: - Czuję. Strach.Boję się. - U nas jest nieoder­walny. Cze­go się boisz? - Siebie. - Od­czu­wamy to sa­mo w po­dob­nych mo­men­tach. Twój strach jest uzasadniony. - To noc. I Ty. - Os­tatnio rzad­ko by­wałam w no­cy, prawda? - Tak. Os­tatnio w ogóle rzad­ko by­wasz, gdziekol­wiek. Na­wet w sobie. M. -Przesiąknięta Obojętnością


Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: W tak wielu miej­scach bywał, tak rzad­ko odpoczywał. W ciągu dal­szym pus­te spoj­rze­nie jego, py­tanie tyl­ko, dlaczego?  -unborn


w tak-wielu-miej­scach-bywał-tak-rzad­ko-odpoczywał-w-ągu-dal­szym-pus­te-spoj­rze­nie-jego-py­tanie-tyl­ko-dlaczego 
Rzad­ko Miłość By­wa Tak Be­zin­te­resow­na Cytaty: Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski


blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna