Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty

Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy. -Milton Friedman


rząd-nie roz­wiązu­-prob­lemów-rząd- tworzy
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Ludzie się rzad­ko zmieniają, dla­tego głupotą jest im wy­baczać. Tym­bar­dziej jeśli wie­rzysz, że to miłość. -Mateusz Piecki Schizoidalny


ludzie ę-rzad­ko-zmieniają-dla­tego-głupotą-jest im wy­baczać-tym­bar­dziej śli-wie­rzysz-że to miłość
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Rzad­ko by­wa ogień bez dy­mu, a rzadziej jeszcze miłość bez kłopotów. -Wincenty Ignacy Marewicz


rzad­ko-by­wa-ogień-bez-dy­mu-a rzadziej-jeszcze-miłość-bez-kłopotów
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński


mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta


praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: - Czuję. Strach.Boję się. - U nas jest nieoder­walny. Cze­go się boisz? - Siebie. - Od­czu­wamy to sa­mo w po­dob­nych mo­men­tach. Twój strach jest uzasadniony. - To noc. I Ty. - Os­tatnio rzad­ko by­wałam w no­cy, prawda? - Tak. Os­tatnio w ogóle rzad­ko by­wasz, gdziekol­wiek. Na­wet w sobie. M. -Przesiąknięta Obojętnością


Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Daj mi rząd dusz! -Adam Mickiewicz


Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Każdy naród ma ta­ki rząd, na ja­ki zasłużył. -Joseph de Maistre


Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Partia kieruje, a rząd rządzi. -Edward Gierek


Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Człowiekiem epo­ki rzad­ko by­wa człowiek interesu. -Dominik Opolski


człowiekiem-epo­ki-rzad­ko-by­wa-człowiek-interesu
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: His­to­ria rzad­ko ma coś wspólne­go z elegancją. -Maria Dąbrowska


his­to­ria-rzad­ko- coś-wspólne­go-z elegancją
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Rozsądni ludzie rzad­ko tworzą historię. -Terry Goodkind


rozsądni-ludzie-rzad­ko-tworzą-historię
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Blis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmi. -Edgar Allan Poe


blis­cy-sąsie­dzi-rzad­ko-by­wają-przyjaciółmi
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: To, co w ko­biecie po­ciąga, rzad­ko nas do niej przywiązuje. -Joseph Collins


to-co w ko­biecie-po­ąga-rzad­ko-nas-do niej-przywiązuje
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Ob­serwuj, słuchaj, rzad­ko osądzaj i nie chciej za dużo. -Platon


ob­serwuj-słuchaj-rzad­ko-osądzaj-i nie chciej-za żo
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Kto łat­wo przy­taku­je, rzad­ko słowa dotrzyma. -Lao Cy


kto-łat­wo-przy­taku­-rzad­ko-słowa-dotrzyma
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Człowiek rzad­ko my­li się dwa ra­zy – na ogół trzy lub więcej. -John Perry Barlow


człowiek-rzad­ko-my­li ę-dwa-ra­zy- na ogół-trzy-lub-więcej
Rzad­ko Miłość By­wa Cytaty: Człowiek - is­to­ta ro­zum­na, która z niewiado­mych przyczyn rzad­ko to okazuje. -Tadeusz Szyfer


człowiek- is­to­-ro­zum­na-która-z niewiado­mych-przyczyn-rzad­ko-to okazuje