Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. -Duch_Sumienia
rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty:
rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Naj­prościej żyć włas­nym Ja a o reszcie za­pomi­nać. Wy­dawać się może wszys­tko w porządku a w rzeczy­wis­tości ... A rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem ... .........................................................................................................................................   -MarzycielS
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał. -Silvidian
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty:
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Uważamy słowo po­tocznie za cień rzeczy­wis­tości, za jej od­bi­cie. Słuszniej­sze byłoby twier­dze­nie od­wrot­ne: rzeczy­wis­tość jest cieniem słowa. Fi­lozo­fia jest właści­wie fi­lolo­gią, jest głębo­kim, twórczym ba­daniem słowa. -Bruno Schulz
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Miłość: rzeczy­wis­tość w krainie fantazji. -Maurice Talleyrand-Périgord
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Po­za rzeczy-wistością Nie szu­kaj już niczego, Bo wis­tość tych rzeczy Jest nie z świata tego. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
po­za-rzeczy-wistośą-nie-szu­kaj-już-niczego-bo-wis­tość-tych-rzeczy-jest-nie z świata-tego
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość często prze­ras­ta fikcję. -C » Maxime Chattam » Otchłań zła
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Kiedy za­mieniłeś moją rzeczy­wis­tość w przeszłość...?  -MistrzyniPióra
kiedy-za­mieniłeś-moją-rzeczy­wis­tość-w przeszłość 
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Cała rzeczy­wis­tość za­wiera się w chwi­li obecnej. -Deepak Chopra
cała-rzeczy­wis­tość-za­wiera ę-w chwi­li-obecnej
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość jest z tej sa­mej przędzy co i marzenia. -Władysław Stanisław Reymont
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: rzeczy­wis­tość ta przej­rzys­ta wycinanka nu­mer strzeżony  -Cykam
rzeczy­wis­tość-przej­rzys­-wycinanka-nu­mer-strzeżony 
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Miłość - sza­ra rzeczy­wis­tość - ból zmienia człowieka  -milosierny
miłość- sza­ra-rzeczy­wis­tość- ból-zmienia-człowieka 
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Je­go rzeczy­wis­ta war­tość mieści się w złotej powłoce węgla. -one drop for all
je­go-rzeczy­wis­-war­tość-mieś ę-w złotej-powłoce-węgla
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość to stały ad­res ludzkiej doli... Krys­ty­na A.Sz. 07.06.2016r. -krysta
rzeczy­wis­tość-to stały-ad­res-ludzkiej-doli-krys­ty­na-asz-07062016r
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość wzbudza u nas większe wrażenie niż fik­cja . -Chemicals
rzeczy­wis­tość-wzbudza-u nas-większe-wrażenie-ż-fik­cja
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość to idea stworzo­na dla ludzi poz­ba­wionych wyobraźni. -aforystokrata
rzeczy­wis­tość-to idea-stworzo­na-dla-ludzi-poz­ba­wionych-wyobraź
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość to coś, co nie zni­ka, kiedy przes­ta­je się w to wierzyć. -Philip Kindred Dick
rzeczy­wis­tość-to coś-co nie zni­ka-kiedy-przes­­ ę-w to wierzyć
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość często prze­ras­ta naj­piękniej­szy na­wet sen. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość nie zaw­sze jest tym, czym się wydaje. -Terry Pratchett
rzeczy­wis­tość-nie zaw­sze-jest tym-czym ę-wydaje
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Życie jest jak par­tia szachów: Ni­by czar­no biała rzeczy­wis­tość ,a ty­le możli­wości !  -Kossak
Życie-jest jak ­tia-szachów-ni­by-czar­no-biała-rzeczy­wis­tość-a ty­-możli­woś- 
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość często za­wodzi, gdy chodzi o drob­ne, przy­noszące sa­tys­fak­cję detale. -Terry Pratchett
rzeczy­wis­tość-często-za­wodzi-gdy-chodzi-o drob­ne-przy­noszą-­tys­fak­cję-detale
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Zna­joma z pra­cy widząc mój wy­raz twarzy zapytała: - Co się stało? - Nic! - od­po­wie­działem, po chwi­li do­dając - Do­padła mnie rzeczy­wis­tość! - Rzeczy­wiście, jest to prob­lem gdy ma się głowę w chmurach!  -CharlieKier
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Kiedy rzeczy­wis­tość staję się przy­jaz­na, to tak jak­by pójść w stronę słońca. Krys­ty­na A.Sz.14.06.2016r. -krysta
kiedy-rzeczy­wis­tość-staję ę-przy­jaz­na-to tak-jak­by-pójść-w stronę-słońca-krys­ty­na-asz14062016r
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Obudź się ze snu nadziei i roz­paczy. Otwórz oczy na rzeczy­wis­tość jest o wiele bar­dziej szara  -Sipa
obudź ę-ze snu-nadziei-i roz­paczy-otwórz oczy-na rzeczy­wis­tość-jest o wiele-bar­dziej-szara 
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Miłości można mieć, aż nad­to w objęciach włas­nej wyobrażni. I tyl­ko rzeczy­wis­tość może być jej zdradą. -Niusza
miłoś-można-mieć-aż nad­to-w objęciach-włas­nej-wyobraż-i-tyl­ko-rzeczy­wis­tość-może-być-jej-zdradą
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Człowiek rości so­bie pre­ten­sje, aby zdarze­nia sprzy­jały je­go in­ten­cjom. Lek­ce­waży prawdę, którą pro­pagu­je rzeczy­wis­tość. Jest głuchy na jej oczy­wis­te ar­gu­men­ty, jeżeli nie głosi ona te­go, co od­po­wiada je­go in­te­resom i nie pochle­bia je­go satysfakcji. -Stanisław Dygat
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym. -Bruno Schulz
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty:
nie- lat-nie  cza­su-jest tyl­ko-wszechświat-i rzeczy­wis­tość-~pa­weł-rychlica 
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Rzeczy­wis­tość na ogół różni się od te­go, co się o niej mówi, a ty zaw­sze my­liłaś słowa z prawdą. -Cornelia Funke
rzeczy­wis­tość-na ogół-róż ę-od te­go-co ę-o niej-mówi-a ty zaw­sze-my­liłaś-słowa-z prawdą
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Pod­sta­wowym obo­wiązkiem in­te­lek­tualis­ty jest myśleć i mówić prawdę. (…) Myśleć to znaczy zas­ta­nawiać się nad tym, kim jes­teśmy i ja­ka jest otaczająca rzeczy­wis­tość. Oz­nacza to siłą rzeczy od­po­wie­dzial­ność za słowo. -Zbigniew Herbert
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: Zabawne… Naj­pierw zakłama­liśmy rzeczy­wis­tość w słowach, a te­raz dzi­wimy się, że praw­dy nie da się opisać. -Papillondenuit
zabawne-naj­pierw-zakłama­liśmy-rzeczy­wis­tość-w słowach-a-te­raz-dzi­wimy-ę-że praw­dy-nie da ę-opisać
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: A co, jeżeli rzeczy­wis­tość tak nap­rawdę jest iluzją i nic nie is­tnieje? - Cóż, w ta­kim ra­zie zde­cydo­wanie przepłaciłem mój no­wy dywan. -Woody Allen
a co-żeli-rzeczy­wis­tość-tak-nap­rawdę-jest iluzją-i nic-nie is­tnieje- cóż-w ­kim-ra­zie-zde­cydo­wanie-przepłaciłem-mój
Rzeczy­wis­tość Budzi Cytaty: nie wy­god­na wygoda za­mykać szczęście w bańce bajce snach pryśnie przebudzi zabłądzi za rogiem rzeczy­wis­tość powróci i ty powrócisz do zna­nego już domu  -thrillofit
nie wy­god­na-wygoda-za­mykać-szczęście-w bań-bajce-snach-pryśnie-przebudzi-zabłądzi-za rogiem-rzeczy­wis­tość-powró-i