Rzeczywistością Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rzeczywistością Cytaty: Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim
za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Za złudze­nia płaci się rzeczywistością. -Leszek Kumor
za złudze­nia-płaci ę-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Trzeba żyć ręka w rękę z rzeczywistością. -Maria Corti
trzeba-żyć-ręka-w-rękę-z-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Człowiek jest dla człowieka pierwszą rzeczywistością. -Marcin Luter
człowiek-jest-dla-człowieka-pierwszą-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Nasze życie to wieczny rozbrat marzenia z rzeczywistością. -Vincent Van Gogh
nasze-życie-to-wieczny-rozbrat-marzenia-z-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Kobieta ciągle adorowana traci kontakt z rzeczywistością. -Zygmunt Kałużyński
Rzeczywistością Cytaty: W dzisiejszych czasach poranna utopia staje się rzeczywistością popołudnia. -Truman Capote
w-dzisiejszych-czasach-poranna-utopia-staje-ę-rzeczywistośą-popołudnia
Rzeczywistością Cytaty: Wiele z te­go, co początko­wo is­tnieje tyl­ko ja­ko wyob­rażenie, sta­je się rzeczywistością. -Giovanni Giacomo Casanova
wiele-z te­go-co początko­wo-is­tnieje-tyl­ko-ja­ko-wyob­rażenie-sta­ ę-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Każde myślenie jest łatwe i wygodne, jeśli nie liczy się z rzeczywistością. -Marcel Proust
każde-myślenie-jest-łatwe-i-wygodne-śli-nie-liczy-ę-z-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Wiele z tego, co początkowo istnieje tylko jako wyobrażenie, staje się rzeczywistością. -Giovanni Giacomo Casanova
wiele-z-tego-co-początkowo-istnieje-tylko-jako-wyobrażenie-staje-ę-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Jeśli sprawimy, aby prawdy ugięły się pred trudnościami, skońcymy z rzeczywistością. -Anonim
jeśli-sprawimy-aby-prawdy-ugięły-ę-pred-trudnościami-skońcymy-z-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować -Walt Disney
wszystkie-nasze-marzenia-mogą-stać-ę-rzeczywistośą-śli-mamy-odwagę-realizować
Rzeczywistością Cytaty: Kiedy sprawy zbytnio się komplikują, ubarwiam życie fikcją, łagodzę linię pomiędzy rzeczywistością i fantazją. -Kirk Douglas
kiedy-sprawy-zbytnio-ę-komplikują-ubarwiam-życie-fikcją-łagodzę-linię-pomiędzy-rzeczywistośą-i-fantazją
Rzeczywistością Cytaty: Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami. -Stanisław Brzozowski
swoboda-to-nie-nasza-zgoda-z-rzeczywistośą-lecz-zgoda-rzeczywistoś-z-nami
Rzeczywistością Cytaty: Różnica między filmem a życiem polega u mnie na tym, że dla mnie film jest rzeczywistością. -Zofia Loren
różnica-między-filmem-a-życiem-polega-u-mnie-na-tym-że-dla-mnie-film-jest-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Uważamy, że jeśli zwiększy się liczba ludzi wierzących w to, w co my wierzymy, to wiara ta stanie się rzeczywistością. -Paulo Coelho
uważamy-że-śli-zwiększy-ę-liczba-ludzi-wierzących-w-to-w-co-my-wierzymy-to-wiara-stanie-ę-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Każde kłam­stwo wy­powie­dziane na­wet ty­siąc ra­zy nie sta­nie się rzeczywistoscią. -Wilhelm Keppler
każde-kłam­stwo-wy­powie­dziane-na­wet-ty­ąc-ra­zy-nie sta­nie ę-rzeczywistoscią
Rzeczywistością Cytaty: Kiedy ktoś marzy samotnie, to jest to tylko marzenie: kiedy marzymy wszyscy razem, to staje się to rzeczywistością. -Helder Camara abp
kiedy-ktoś-marzy-samotnie-to-jest-to-tylko-marzenie-kiedy-marzymy-wszyscy-razem-to-staje-ę-to-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością. -Simone Weil
teraźniejszość-jest-czymś-co-nas-wiąże-przyszłość-tworzymy-sobie-w-wyobraź-tylko-przeszłość-jest-czystą-rzeczywistośą
Rzeczywistością Cytaty: Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro. -Henri Bergson
cierpienie-jest-rzeczywistośą-straszną-i-czymś-nieznośnym-jest-taki-optymizm-który-zło-definiuje-a-priori-jako-mniejsze-dobro
Rzeczywistością Cytaty: Marzenie, które nam daje szczęście, jest rzeczywistością realniejszą i mniej zwodniczą od posiadania kopalni złota lub pola żyta, ale trzeba zasłużyć sobie na takie marzenia i uprawiać je z miłością... -Georges Duhamel
Rzeczywistością Cytaty: Rzeczywistość jest czymś samoistym. Rzeczywistość jest wszystkim. Ten, kto się kryje przed rzeczywistością, nie zasługuje na to, żeby żyć. -Matylda Canetti
rzeczywistość-jest-czymś-samoistym-rzeczywistość-jest-wszystkim-ten-kto-ę-kryje-przed-rzeczywistośą-nie-zasługuje-na-to-żeby-żyć
Rzeczywistością Cytaty: Dziw­ne, że zmysł do­tyku, nies­kończe­nie mniej ce­niony przez ludzi niż wzrok, w kry­tycznych chwi­lach tworzy główną, jeśli nie je­dyną więź między na­mi a rzeczywistością. -Władimir Nabokow
Rzeczywistością Cytaty: Do snu się już kładźcie upo­jeni kłamstwami, swoim samozachwytem i do zdrajców ufnością. A gdy się zbudzicie by nie usnąć znów nigdy, koszmar straszny już będzie rzeczywistością. -Angelique Cruelty
Rzeczywistością Cytaty: Najpewniejszy sposób na rozmijanie się z rzeczywistością, to ta żonglerka umysłowa, polegająca na wysuwaniu na pierwszy plan małych, prawdziwych, ale absolutnie nic nie znaczących faktów. To najlepszy sposób na odcinanie się od rzeczywistości. -Sybille Bedford
Rzeczywistością Cytaty: Coś, co rodzi się z wyob­raźni, może od­mienić rzeczy­wis­tość. Ta z ko­lei szyb­ko sta­je się sta­tyczna i zmienia się do­piero pod wpływem no­wych wyob­rażeń. Is­tnieje więc nieus­tająca za­leżność między fik­cją a rzeczywistością. -Nagisa Oshima
Rzeczywistością Cytaty: Ludzie mają życie za coś święte­go, wy­daje im się, że jest to ich je­dyna szan­sa i muszą je dob­rze wy­korzys­tać, zro­bić na wszys­tkich wrażenie...A ja uważam, ze to jest za­led­wie krótki przys­ta­nek w drodze do życia po śmier­ci.To ta­ki mały spraw­dzian, żeby zo­baczyć jak radzi­my so­bie z rzeczywistością. -Kurt Cobain
Rzeczywistością Cytaty:
Rzeczywistością Cytaty:
Rzeczywistością Cytaty: Jes­tem artystką wyz­na­je ci za dużo i tak trochę narcystycznie i bez­wstyd­nie za razem osaczo­na i uwięziona przez jed­no westchnienie na uczcie szeptów i jęków odgłosem uderzeń twe­go serca ah wie­cznie pa­dam u twych stóp po­kona­na i gdy­bym nie mogła spróbo­wać twe­go pocałunku sprze­dałabym serce życie popłynęło tak łatwo a ja tak zagubiona i Bóg jest mym świadkiem że wołam cię nocami po­woli po­padam w cza­row­ny obłęd fan­tazja sta­je się rzeczywistością i budzi się namiętność gdy mam cię w ramionach os­tatnia miłos­na pieszczota os­tatnie oddanie.   -czarna mamba