Rzuć Kamieniem W Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Rzuć kamieniem w tłum, a zawsze trafisz w głupca. -Mark Twain
rzuć-kamieniem-w-tłum-a-zawsze-trafisz-w-głupca
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Rzuć szczęścia­rza do wo­dy, a wypłynie z rybą w zębach. -Julian Tuwim
rzuć-szczęścia­rza-do wo­dy-a wypłynie-z rybą-w zębach
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Rzuć ka­mień w kałużę, będziesz miał błoto na twarzy. -Maryla Wolska
rzuć-ka­mień-w kałużę-będziesz-miał-błoto-na twarzy
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Rzuć kamień w kałużę, będziesz miał błoto na twarzy. -Maryla Wolska
rzuć-kamień-w-kałużę-będziesz-miał-błoto-na-twarzy
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Cierpienie jest kamieniem probierczym naszej własnej wartości. -Stanisław Czosnowski
cierpienie-jest-kamieniem-probierczym-naszej-własnej-wartoś
Rzuć Kamieniem W Cytaty: kiedy tonę tak we łzach rzuć okiem mos­ty dały mi popalić  -liliowięc
kiedy-ę-tak-we łzach-rzuć-okiem-mos­ty-dały-mi popalić 
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Prawo, gdy nie ma nic z boskiego daru, jest kamieniem u szyi. -Kostis Palamas
prawo-gdy-nie-nic-z-boskiego-daru-jest-kamieniem-u-szyi
Rzuć Kamieniem W Cytaty: W kobietę nigdy nie ciskaj kamieniem, chyba że jest to kamień szlachetny. -Francoise Sagan
w-kobietę-nigdy-nie-ciskaj-kamieniem-chyba-że-jest-to-kamień-szlachetny
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. -Jezus Chrystus
kto-z-was-jest-bez-grzechu-niech-pierwszy-rzuci-w-ą-kamieniem
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Kamieniem probierczym modlitwy jest wydanie swego życia - określone i szczere - tym, którzy nas potrzebują. -Carlo Maria Martini kard
kamieniem-probierczym-modlitwy-jest-wydanie-swego-życia-określone-i-szczere-tym-którzy-nas-potrzebują
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Człowiek nie może tak rzucać kamieniem, żeby nie trafić w Boga. -Anna Kamieńska
człowiek-nie-może-tak-rzucać-kamieniem-żeby-nie-trafić-w-boga
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się. -Juliusz Słowacki
dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Wszys­tko cze­go się wstydzisz, wszys­tkie two­je sek­re­ty i to co chcesz w so­bie zmienić czy­ni Ciebie tym kim jes­teś. To two­ja siła. Od­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będziesz człowiekiem. -tkaczu32
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Zgaś mnie przywarciem niecier­pli­wością rąk i ust Połam kon­we­nan­se od­dycham szyb­ciej niż bi­je mi ser­ce Szum mi w głowie wichrem opa­dających włosów Pod­nieś mnie wolno z niestałości Rzuć mnie teraz wznieś z powrotem teraz upuść teraz Um­rzeć z lek­ka - błogostan. -PannaDygresja
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Spi­jaj ze mnie krop­le rosy Wy­liż mo­je mok­re włosy Umyj mo­je słod­kie plecy Daj mi klap­sa bo śpią dzieci. Uwodż,cza­ruj i dogadzaj Nie przes­ta­waj i wygładzaj Rzuć na łoże białe czyste Kochaj ciało me ogniste. Lek­ko os­tro posuwiście Czad nor­malnie zajebiście Nie wy­rabiam wyposzczona Wreszcie czuję się spełniona… The­bes­tka­siaa 12.02.2016   -Thebestkasiaa
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. -Bruno Ferrero
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Trzeba oderwać się od szumów świata i wniknąć w samego siebie. Oto jestem: moje ramię, moja dłoń, moje palce, mój paznokieć. Cząstka mojego ciała, które stanowi harmonijną jedność. Ta jedność nie kończy się obrysem kształtu: tworzę wspólnotę z kamieniem, na którym siedzę, z trawą, której dotykam, z powietrzem wypełniającym mi płuca, z pejzażem wokół. Jestem sobą i jednocześnie drzewem, słońcem, ptakiem, ziemią. Ja, składnik nieogarnionej, pulsującej, doskonałej natury. -Aleksander Minkowski
Rzuć Kamieniem W Cytaty: Cze­mu tak się dzieję? Cze­mu mo­je ser­ce pus­tką wieję? Nic nie czuję, jak w odrętwieniu. Było tak dob­rze, a znów trwam w oziębieniu. Cze­mu nie mogło tak zostać? Cze­mu mo­ja psychi­ka nie może te­mu sprostać? Chy­ba jed­nak śmierć, moim przeznaczeniem. Smu­tek i pus­tka, moim na ser­cu kamieniem. Cze­mu nie zwy­ciężę z chorobą? Cze­mu nie pot­ra­fię być sobą? To mnie ata­kuje, jest dob­rze, a nag­le jest źle.. Cze­mu tak się dzieję? Kto to wie.. -I'm nothing