Są jas­ne Chwi­le Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Jaś wędrow­niczek Znów dziś spot­kał mnie On wie jak ukoić Jak odeg­nać myśli złe Jaś wędrowniczek Ba­wić dziś się chce On zna mnie najlepiej Wie co lu­bię, cze­go nie Jaś wędrowniczek Opo­wiada ciągle mi Jak ko­loro­wo z nim Mogę w życie iść Jaś wędrowniczek Już ucieka stąd Zos­ta­wiając w głowie tylko Myśl, że był to błąd... -Paniena
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu. -Fernando Pessoa
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: FYR­FLE­RYK Z NAUK OSHO Małgo­sia przyz­wo­liła więc Jaś nie zwlekał Pieścił całował dźgał i nawlekał Ona wyob­rażała so­bie wspólne szczytowanie Gdzieś na nie od­ległym od łóżka dywanie Jaś wstrzy­mywał ile mógł ale dy­wanu nie doczekał  -fyrfle
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: nie na­leży roz­myślać o chwi­li dłużej niż owa chwi­la trwała. -thrillofit
nie na­ży-roz­myść-o chwi­li-dłużej-ż-owa-chwi­-trwała
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: 21:19 Siedzę na plaży jed­ne­go z Lanza­roc­kich wyb­rzeży przed sobą mając czerń nieba i ocean, za sobą os­tatnie ko­lory które po­zos­ta­wilo zachodzące między wzgórza­mi słońce. Pat­rząc w pra­wo wid­nieją światła mias­ta bijące z Fuer­ta­ven­tu­ry, a do te­go spo­koj­ne dźwięki kojące zmysły i księżyc op­sy­pany jas­ny­mi gwiaz­da­mi... W ta­kich chwi­lach do­ceniamy to co naj­piękniej­sze - życie. -K.S.Dżekson
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: gdy cie widzę już nic nie jest ta­kie sa­mo każdą spólna chwi­le nasza ogarnęły popioły tyl­ko w twoich oczach jes­tem kimś in­nym mis­tyczne wędrówki po­goń za szczęściem chwi­la zbłądzenia czu­je ze żyje je­sien­ny wiatr lek­ko opływa me ciało niemy szept dopływa do uszu chwi­le zamyśleń na pew­no już nic nie będzie jak dawniej  -samothnick
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Skup się na tym jak wy­dychasz powietrze... Czu­jesz jak ula­tują smut­ki, chwi­la zat­rzy­mania, chwi­la za­myśle­nia, to tyl­ko chwi­la, lecz skup się na niej a sta­nie się dłuższa Wy­dychając po­wiet­rze po­wiedz wszys­tko co Cię bo­li, wy­puść to z siebie, ja tak dzi­siaj zrobiłam. Jes­tem o je­den od­dech szczęśliw­sza.. :)  -cytlopka
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: I w pew­nej chwi­li, całe życie obróciło się o 180 stop­ni. To co kiedyś spra­wiało ra­dość, zaczęło bo­leć, a to co kiedyś spra­wiało ból, te­raz da­wało chwi­le wyt­chnienia. Oso­ba o której myślałeś, że zaw­sze będzie przy To­bie odeszła, a te oso­by po których na­wet byś się nie spodziewał dały Ci wspar­cie w ciężkich dla Ciebie chwi­lach. Taaak...Życie to pa­rodia. Pa­rodia normalności. -Shiroe
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: W tej krótkiej chwi­li ser­ce bi­je mocniej, próbu­je z tym wal­czyć, lecz sta­ranie bezowocne, nie poz­wa­la mi skończyć. W tej krótkiej chwi­li nie chce nic mówić, wra­cają wspomnienia, czy war­to się trudzić? Czy to coś zmienia... W tej krótkiej chwi­li w obłęd człowiek wpada, ro­zum czy serce, które le­piej się nada? Znów do ucha mi szepcze, - zaufaj, po­kochaj, znów stąpaj niebezpiecznie... -Sax&Love
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Siedzę na ław­ce. Upośledzo­na dziew­czyn­ka na huśtaw­ce kołysze się gra­witacją. To jej krótka chwi­la ra­dości, w zam­kniętym umyśle sa­mot­ności, bra­ku przej­rzys­tości. W mych chwi­lach słabości zaz­droszczę jej nieświadomości. -Wolnomyśliciel
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Sios­tra spy­tała mnie kiedyś, dlacze­go tak szczegółowo pro­wadzę dzien­nik. Mo­ja od­po­wiedź dla małej była niejas­na: Po­nieważ chwi­le są ulot­ne. Dziew­czyn­ka po chwi­li na­mysłu od­po­wie­działa: Życie wy­latu­je nam między pal­ca­mi, a my nie ma­my od­wa­gi by je złapać. -Blish
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Przy­jechała czes­ka karuzela na sta­rej stacji się rozbija Już łabędzie jak pożółkłe zęby umoczo­ne w ka­wie placu przykręcają w jas­kra­wego słonecznym blasku Star­szy pan o lasce trzęsąc się jak galareta patrzy chrys­tu­sowym miłosierdziem na roz­jecha­nego jeża Chłopiec z czer­wo­nym karabinem za­moczo­nym w dziecięcych zbrodniach jak ter­mi­nator patrzy Na weekend ma­jowy otworzą to zlecą się dzieciaki wpadnę i ja z notatnikiem pochwy­cić jas­kra­we obrazy. -marka
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Jas­ność jest uczci­wością filozofii. -Vauvenargues
jas­ność-jest uczci­wośą-filozofii
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Choć Słońce ta­kie jas­ne, cóż ja o Słońcu wiem. -Jan Brzechwa
choć-słoń-­kie-jas­ne-cóż-ja o słońcu-wiem
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: ..owiana ciem­nością... zniena­widziła jas­ność .. -NieBędęJulią
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Dziec­ko to ot­warte, kiełkujące do­piero życie. Czu­je ono, pos­trze­ga i py­ta o coś, co już po chwi­li uchodzi je­go uwa­gi. Nie troszczy się o swo­je chwi­lowe ob­ja­wienia i jest zas­koczo­ne, gdy po pew­nym cza­sie do­rośli od­czy­tują mu z za­pisków, co też ta­kiego mówiło i o co pytało. -Karl Theodor Jaspers
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Praw­da jest jas­na tyl­ko dla tych którzy widzą. -tkaczu32
praw­da-jest jas­na-tyl­ko-dla-tych-którzy-widzą
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Jas­ność - pod­sta­wowa war­tość rzeczy. -Arystoteles
jas­ność- pod­sta­wowa-war­tość-rzeczy
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Aby trud owo­cował, mu­si być jas­no ok­reślo­ny cel. -Czesław Banach
aby-trud-owo­cował-mu­-być-jas­no-ok­reślo­ny-cel
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: chwi­le spędzo­ne od­dziel­nie pogłębiają nasze uczu­cia chwi­le spędzo­ne ra­zem rodzą kon­flik­ty między na­mi nie możemy się kochać będąc ra­zem nie możemy żyć osob­no ta­ki nasz los..... co da­lej ........... -samothnick
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Ra­dos­ne cienie Tańczą z jas­nością dnia Sy­pial­nia szczęścia  -fyrfle
ra­­ne-cienie-tańczą-z jas­nośą-dnia-sy­pial­nia-szczęścia 
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Często os­tatnią rzeczą, której człowiek się trzy­ma, by­wa czy­jaś dłoń. -Jostein Gaarder
często-os­tatnią-rzeczą-której człowiek ę-trzy­-by­wa-czy­jaś-dłoń
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Jest ko­loro­wo i jas­no i bez­pie­cznie. Wszędzie chodzą ludzie i się uśmiechają. -James Frey
jest-ko­loro­wo-i jas­no-i bez­pie­cznie-wszędzie chodzą-ludzie-i ę-uśmiechają
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Ty jes­teś we mnie jas­kier w chmurze rzeźbiony blaskiem nad czyn samotny. -Krzysztof Kamil Baczyński
ty jes­teś-we mnie-jas­kier-w chmurze-rzeźbiony-blaskiem-nad-czyn-samotny
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: W jas­nym płomyku Tulą ciepłe wspomnienia Nad gro­bem- żywi K.A.Sz. 31.10.2015r. -Cris
w-jas­nym-płomyku-tulą-ciepłe-wspomnienia-nad-gro­bem-żywi-kasz-31102015r
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Chce widzieć wasze niebo, bo mo­je mi­mo wielu jas­nych światełek... jest pełne smut­ku i samotności. -Ewerina
chce-widzieć-wasze-niebo-bo mo­-mi­mo-wielu-jas­nych-światełek-jest pełne-smut­ku-i samotnoś
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Kiedy człowiek zstępu­je w prze­paść, je­go życie zaw­sze zys­ku­je jas­no ok­reślo­ny kierunek. -Terry Pratchett
kiedy-człowiek-zstępu­-w prze­paść-­go-życie-zaw­sze-zys­ku­-jas­no-ok­reślo­ny-kierunek
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Ilu jeszcze um­rze za­nim sta­nie się jas­ne, że zbyt wielu już zginęło. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Po­wol­ny rozkład związku i miłości jest jak śmierć o której wie tyl­ko dwo­je ludzi. Ta­ka tra­gedia w świecie, który się kur­czy, który prze­licza­my już na dni, na mi­nuty , na chwi­le te złe i dob­re, na uśmie­chy i na łzy po to by za chwi­le odejść i wma­wiać so­bie, że to prze­cież i tak nie miało by sensu. -wesolutka214
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: mi­mo szu­mu wiat­ru...cicho,mi­mo zu­pełnej ciem­ności..jas­no, mi­mo pus­tki...obec­ność, bo czuję Ciebie  -psycholożka
mi­mo-szu­mu-wiat­rucichomi­mo-zu­pełnej-ciem­nośjas­no-mi­mo-pus­tkiobec­ność-bo czuję-ciebie 
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas... Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach.... Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji... bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką dos­trzeż mój ból ... Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo... *** *** *** *** *** Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami MP  -Marek1410
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: Praw­dzi­wa ko­munia to wychodze­nie z mglis­tości ma­terial­ności w jas­ność łączności z is­totą Boskości. -Trzykropek
praw­dzi­wa-ko­munia-to wychodze­nie-z mglis­toś-­terial­noś-w jas­ność-łącznoś-z is­totą-boskoś
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: -Nie bój się, wszys­tko będzie jak w zegarku. -Jas­ne... Chy­ba w słonecznym, w pochmur­ny, zi­mowy wieczór. -Riot
nie-bój-ę-wszys­tko-będzie-jak w zegarku-jas­ne-chy­ba w słonecznym-w pochmur­ny-zi­mowy-wieczór
Są jas­ne Chwi­le Cytaty: A ja z tej mgły chcę uciec w jasność, powrócić do jas­ności, powrócić, zasnąć... -Władysław Broniewski
a ja z tej mgły-chcę-uciec-w-jasność-powróć-do jas­noś-powróć-zasnąć