Są jas­ne Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Są jas­ne Cytaty: Jaś wędrow­niczek Znów dziś spot­kał mnie On wie jak ukoić Jak odeg­nać myśli złe Jaś wędrowniczek Ba­wić dziś się chce On zna mnie najlepiej Wie co lu­bię, cze­go nie Jaś wędrowniczek Opo­wiada ciągle mi Jak ko­loro­wo z nim Mogę w życie iść Jaś wędrowniczek Już ucieka stąd Zos­ta­wiając w głowie tylko Myśl, że był to błąd... -Paniena
Są jas­ne Cytaty: Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu. -Fernando Pessoa
Są jas­ne Cytaty: FYR­FLE­RYK Z NAUK OSHO Małgo­sia przyz­wo­liła więc Jaś nie zwlekał Pieścił całował dźgał i nawlekał Ona wyob­rażała so­bie wspólne szczytowanie Gdzieś na nie od­ległym od łóżka dywanie Jaś wstrzy­mywał ile mógł ale dy­wanu nie doczekał  -fyrfle
Są jas­ne Cytaty: Przy­jechała czes­ka karuzela na sta­rej stacji się rozbija Już łabędzie jak pożółkłe zęby umoczo­ne w ka­wie placu przykręcają w jas­kra­wego słonecznym blasku Star­szy pan o lasce trzęsąc się jak galareta patrzy chrys­tu­sowym miłosierdziem na roz­jecha­nego jeża Chłopiec z czer­wo­nym karabinem za­moczo­nym w dziecięcych zbrodniach jak ter­mi­nator patrzy Na weekend ma­jowy otworzą to zlecą się dzieciaki wpadnę i ja z notatnikiem pochwy­cić jas­kra­we obrazy. -marka
Są jas­ne Cytaty: Jas­ność jest uczci­wością filozofii. -Vauvenargues
jas­ność-jest uczci­wośą-filozofii
Są jas­ne Cytaty: Choć Słońce ta­kie jas­ne, cóż ja o Słońcu wiem. -Jan Brzechwa
choć-słoń-­kie-jas­ne-cóż-ja o słońcu-wiem
Są jas­ne Cytaty: ..owiana ciem­nością... zniena­widziła jas­ność .. -NieBędęJulią
Są jas­ne Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Są jas­ne Cytaty: Jas­ność - pod­sta­wowa war­tość rzeczy. -Arystoteles
jas­ność- pod­sta­wowa-war­tość-rzeczy
Są jas­ne Cytaty: Aby trud owo­cował, mu­si być jas­no ok­reślo­ny cel. -Czesław Banach
aby-trud-owo­cował-mu­-być-jas­no-ok­reślo­ny-cel
Są jas­ne Cytaty: Praw­da jest jas­na tyl­ko dla tych którzy widzą. -tkaczu32
praw­da-jest jas­na-tyl­ko-dla-tych-którzy-widzą
Są jas­ne Cytaty: Ra­dos­ne cienie Tańczą z jas­nością dnia Sy­pial­nia szczęścia  -fyrfle
ra­­ne-cienie-tańczą-z jas­nośą-dnia-sy­pial­nia-szczęścia 
Są jas­ne Cytaty: Często os­tatnią rzeczą, której człowiek się trzy­ma, by­wa czy­jaś dłoń. -Jostein Gaarder
często-os­tatnią-rzeczą-której człowiek ę-trzy­-by­wa-czy­jaś-dłoń
Są jas­ne Cytaty: Jest ko­loro­wo i jas­no i bez­pie­cznie. Wszędzie chodzą ludzie i się uśmiechają. -James Frey
jest-ko­loro­wo-i jas­no-i bez­pie­cznie-wszędzie chodzą-ludzie-i ę-uśmiechają
Są jas­ne Cytaty: Ty jes­teś we mnie jas­kier w chmurze rzeźbiony blaskiem nad czyn samotny. -Krzysztof Kamil Baczyński
ty jes­teś-we mnie-jas­kier-w chmurze-rzeźbiony-blaskiem-nad-czyn-samotny
Są jas­ne Cytaty: W jas­nym płomyku Tulą ciepłe wspomnienia Nad gro­bem- żywi K.A.Sz. 31.10.2015r. -Cris
w-jas­nym-płomyku-tulą-ciepłe-wspomnienia-nad-gro­bem-żywi-kasz-31102015r
Są jas­ne Cytaty: Ilu jeszcze um­rze za­nim sta­nie się jas­ne, że zbyt wielu już zginęło. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
Są jas­ne Cytaty: Chce widzieć wasze niebo, bo mo­je mi­mo wielu jas­nych światełek... jest pełne smut­ku i samotności. -Ewerina
chce-widzieć-wasze-niebo-bo mo­-mi­mo-wielu-jas­nych-światełek-jest pełne-smut­ku-i samotnoś
Są jas­ne Cytaty: Kiedy człowiek zstępu­je w prze­paść, je­go życie zaw­sze zys­ku­je jas­no ok­reślo­ny kierunek. -Terry Pratchett
kiedy-człowiek-zstępu­-w prze­paść-­go-życie-zaw­sze-zys­ku­-jas­no-ok­reślo­ny-kierunek
Są jas­ne Cytaty: mi­mo szu­mu wiat­ru...cicho,mi­mo zu­pełnej ciem­ności..jas­no, mi­mo pus­tki...obec­ność, bo czuję Ciebie  -psycholożka
mi­mo-szu­mu-wiat­rucichomi­mo-zu­pełnej-ciem­nośjas­no-mi­mo-pus­tkiobec­ność-bo czuję-ciebie 
Są jas­ne Cytaty: -Nie bój się, wszys­tko będzie jak w zegarku. -Jas­ne... Chy­ba w słonecznym, w pochmur­ny, zi­mowy wieczór. -Riot
nie-bój-ę-wszys­tko-będzie-jak w zegarku-jas­ne-chy­ba w słonecznym-w pochmur­ny-zi­mowy-wieczór
Są jas­ne Cytaty: Praw­dzi­wa ko­munia to wychodze­nie z mglis­tości ma­terial­ności w jas­ność łączności z is­totą Boskości. -Trzykropek
praw­dzi­wa-ko­munia-to wychodze­nie-z mglis­toś-­terial­noś-w jas­ność-łącznoś-z is­totą-boskoś
Są jas­ne Cytaty: A ja z tej mgły chcę uciec w jasność, powrócić do jas­ności, powrócić, zasnąć... -Władysław Broniewski
a ja z tej mgły-chcę-uciec-w-jasność-powróć-do jas­noś-powróć-zasnąć
Są jas­ne Cytaty: Oto bo­wiem człowiek i os­ta­teczna, jas­na de­finic­ja człowieka: mięśnie sprag­nione pra­cy, umysł pragnący tworzyć po­nad zwykłe, codzien­ne potrzeby. -John Steinbeck
oto-bo­wiem-człowiek-i os­­teczna-jas­na-de­finic­ja-człowieka-mięśnie-sprag­nione-pra­cy-umysł-pragnący-tworzyć-po­nad-zwykłe
Są jas­ne Cytaty: Słońce jas­no świecące na czys­tym niebie nig­dy nie da ta­kiego ciepła, jak w mo­men­cie, gdy do­piero wychy­la się zza chmur. -to_tylko_łzy
słoń-jas­no-świecą-na czys­tym-niebie-nig­dy-nie da ­kiego-ciepła-jak w mo­men­cie-gdy-do­piero-wychy­ ę-zza-chmur
Są jas­ne Cytaty: Mo­je przed­sięwzięcie jest szlachet­ne i jas­na mo­ja de­wiza, moją sprawą jest spra­wa lu­du, moim prze­wod­ni­kiem oj­czys­ty sztandar. -Juan Perón
mo­-przed­ęwzięcie-jest szlachet­ne-i jas­na-mo­ja-de­wiza-moją-sprawą-jest spra­wa-lu­-moim-prze­wod­­kiem-oj­czys­ty-sztandar
Są jas­ne Cytaty: Jas­ność da­je mi ra­dość, lecz ciem­ność przyk­ry­wa smu­tek. Nie za­palaj światła chcę Cię kochać bez niego. -Ciepłylolo
jas­ność-da­-mi ra­dość-lecz-ciem­ność-przyk­ry­wa-smu­tek-nie za­palaj-światła-chcę-cię-kochać-bez-niego
Są jas­ne Cytaty: Mój upadły aniele otul mnie swą ciem­nością i po­każ mi jas­ność ser­ca i duszy mo­jego wybranka Proszę o wy­rozu­miałość:):) os­tatnio nie mam we­ny :(:(  -Sipa
mój-upadły-aniele-otul-mnie-swą-ciem­nośą-i po­każ-mi jas­ność-ser­ca-i duszy-mo­jego-wybranka-proszę-o wy­rozu­miałość
Są jas­ne Cytaty: Jest dla mnie jas­ne, że to, co zwiemy prag­nieniami, to sznur­ki, które ma w ręku Bóg, i które wpra­wiają nas w ruch jak marionetki. -André Gide
jest-dla-mnie-jas­ne-że to-co zwiemy-prag­nieniami-to sznur­ki-które- w ręku-bóg-i które-wpra­wiają-nas-w ruch-jak marionetki
Są jas­ne Cytaty: Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek
smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me 
Są jas­ne Cytaty: jeśli li słowem pi­sanym się stanę to czy pa­mięć będzie istnieć jak po deszczu wil­goć słońcem osuszo­na je­no spęka­na gle­ba i może czy­jaś roz­pacz czekania  -Papużka
śli-li słowem-pi­sanym ę-stanę-to-czy-pa­mięć-będzie-istnieć-jak-po deszczu-wil­goć-słońcem-osuszo­na-­no-spęka­na-gle­ba-i
Są jas­ne Cytaty: Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza. -Rabindranath Tagore
wo­da-w naczy­niu-lś-wo­da-w morzu-jest ciem­na-małe praw­dy-wy­rażają ę-jas­ny­mi-słowy-wiel­kim praw­dom-to­warzyszy
Są jas­ne Cytaty: Nie ma większe­go grzechu niż uważać, że wszys­tko jest jas­ne i zro­zumiałe. Jest to grzech du­my i zaufa­nia do siebie, który chciała po­pełnić Ewa, gdy pragnęła być bo­gom równa. -Jarosław Iwaszkiewicz
Są jas­ne Cytaty: Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie. -Dean Ray Koontz
każdy-człowiek-to po­ten­cjal­ny-mor­derca-kiedy w grze-stawką-sta­ ę-życie-każdy-jest zdol­ny-do wszys­tkiego-a to jas­ne
Są jas­ne Cytaty: I mi­mo, że deszcz od ty­god­ni, u mnie jas­no i ciepło. Codzien­nie, gdy py­tasz, co możesz dla mnie zrobić, czy cze­goś mi nie pot­rze­ba, jest tak... jak­byś słońce zapalał. -onejka