Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty

Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Gdy mi jest smut­no lu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nek, bo dzięki nim mo­je łzy pełne cier­pienia i nie­szczęścia są jeszcze bar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­we. A wówczas... smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­bie wal­czyć o szczęście. -Kaye


Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88


im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: cier­piące oczy na twarzy tańczy uśmiech naj­większa z cnót  -bez.odwagi


cier­pią-oczy-na-twarzy-ńczy-uśmiech-naj­większa-z cnót 
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Cier­piące ko­biety przy­wiązują się do człowieka szyb­ciej, moc­niej i na dłużej. -Janusz Leon Wiśniewski


cier­pią-ko­biety-przy­wiązują ę-do człowieka-szyb­ciej-moc­niej-i na dłużej
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Zaw­sze jest człowiek bar­dziej cier­pięcy od ciebie. -Ezop


zaw­sze-jest człowiek-bar­dziej-cier­pięcy-od ciebie
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Nie ma nic bar­dziej ga­dat­li­wego niż ko­bieta, która cier­pi w milczeniu. -Paul Géraldy


nie- nic-bar­dziej-ga­dat­li­wego-ż-ko­bieta-która-cier­pi-w milczeniu
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk


Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Bo naj­bar­dziej nie cier­pię wol­ne­go cza­su, kiedy budzą się wspom­nienia i odżywają oba­wy o przyszłość. -Olivia Goldsmith


bo naj­bar­dziej-nie cier­pię-wol­ne­go-cza­su-kiedy-budzą ę-wspom­nienia-i odżywają-oba­wy-o przyszłość
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: To nie od­rzu­cona miłość naj­bar­dziej cier­pi, ale ta, której nie zaufano. -Indygoo


to nie od­rzu­cona-miłość-naj­bar­dziej-cier­pi-ale-której nie zaufano
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!


codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg


im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać. -Bruno


im bar­dziej-chcesz-być-wi­doczny-tym-bar­dziej-cię-nie widać
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler


czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS


im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Jeszcze bar­dziej nudną od cu­dow­ne­go dzidziusia jest tyl­ko je­go mamusia. -Janina Ipohorska


jeszcze-bar­dziej-nudną-od cu­dow­ne­go-dzidziusia-jest tyl­ko-­go-mamusia
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Różni­ce spra­wiały,że wy­dawał się jeszcze bar­dziej fascynujący... -anja


róż­-spra­wiałyże-wy­dawał ę-jeszcze-bar­dziej-fascynujący
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara


im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Są jeszcze Bar­dziej Cier­piące Cytaty: Im bar­dziej boli tym bar­dziej czuję się nieśmiertelny  -Conrack1410


im bar­dziej-boli-tym-bar­dziej-czuję ę-nieśmiertelny