Są mar­ne Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Są mar­ne Cytaty: Na­zywam się Zagadka. Po­kusisz się o rozwiązanie? Nie mar­nuj sam czasu. Po­mar­nujmy go razem.   -Papużka
na­zywam ę-zagadka-po­kusisz ę-o rozwiązanie-nie-mar­nuj-sam-czasu-po­mar­nujmy-go razem- 
Są mar­ne Cytaty: I mar­sze woj­sko­we, i mar­sze we­sel­ne pro­wadzą do walki. -Noel Coward
i mar­sze-woj­sko­we-i mar­sze-we­sel­ne-pro­wadzą-do walki
Są mar­ne Cytaty: To nie ty mar­nu­jesz czas, to czas mar­nu­je ciebie. -Gene Fowler
to nie ty mar­nu­jesz-czas-to czas-mar­nu­-ciebie
Są mar­ne Cytaty: Sto­lica na Marsie Gdy­by Sa­wa nie za­kochała się w Warsie To może Sto­lica byłaby na Mar­sie Ja­ko pier­wsza, więc szkoda Bo te­raz na Mar­sa mo­da -  Tak ględził za­wis­tny Kra­kus w warsie. -awatar
Są mar­ne Cytaty: Jeśli byłam dla ciebie kimś ważnym, nie mar­twię się - nasze dro­gi powtórnie się skrzyżują. Jeśli ci na mnie nie za­leżało, nie mar­twię się – poz­wo­liłam so­bie nie tra­cić na ciebie czasu. -Gold Fishy
Są mar­ne Cytaty: Mar­twię się o NIEGO, codzien­nie myślę o NIM. Gdy GO nie widzę zas­ta­nawiam się czy nic się nie stało... A ON .... pew­nie na­wet o tym nie wiem. Nie do­myśla się nicze­go, żyje włas­nym życiem. A może.... ...może ON też o mnie myśli i mar­twi się???  -stokrotka123
Są mar­ne Cytaty: Zaw­sze będzie tak, że ktoś stwier­dzi, że mu­si coś sprze­dać. Ce­lem mar­ke­tin­gu jest sprze­dawa­nie niepot­rzeb­nych rzeczy. Za­daniem mar­ke­tin­gu jest poz­na­nie i zro­zumienie klien­ta, jak również zo­rien­to­wanie się, czy pro­dukt lub usługa od­po­wiadają je­mu i sa­me się sprzedają. -Peter Drucker
Są mar­ne Cytaty: Spo­ry pro­cent osób, które spo­tyka­my na uli­cach, to ludzie puści w środ­ku, a za­tem ludzi, którzy są już mar­twi. Szczęściem dla nas, nie dos­trze­gamy te­go i nie zda­jemy so­bie spra­wy. Gdy­byśmy wie­dzieli, jak wielu ludzi jest de fac­to mar­twych i ilu z nich spra­wuje władzę nad naszym życiem, ze zgro­zy pos­tra­dali­byśmy zmysły. -Nancy A. Collins
Są mar­ne Cytaty: Ko­go by­le co mar­twi, te­go i by­le co pociesza. -Feliks Chwalibóg
ko­go-by­-co mar­twi-te­go-i by­-co pociesza
Są mar­ne Cytaty: Przyk­ro mieć sy­na mar­notraw­ne­go za ojca. -Wiesław Brudziński
przyk­ro-mieć-sy­na-mar­notraw­ne­go-za ojca
Są mar­ne Cytaty: Nie mar­twię się o siebie. Opa­dam na twardą, zimną podłogę Ko­lana pieką otarte Od wielu godzin w głowie pustka Wiele myśli skłębionych Mar­twię się o ciebie. Każde­go dnia zajęty Chcąc za­pom­nieć, zapominasz Nie wiesz, cze­go chcesz Ale dużo bierzesz. Chciałabym zasnąć wcześnie Nie myśląc o tym jak będzie - W śnie zgu­bić się w lesie I nie wie­dzieć, co życie przyniesie. Zmar­twiona tyl­ko o samą siebie To marzenie. Nie wiem, po co ty mi tu­taj -  Idź i nie wracaj. -wonderful348
Są mar­ne Cytaty: Tyl­ko mar­twi nie mają nadziei. -Teokryt
tyl­ko-mar­twi-nie mają-nadziei
Są mar­ne Cytaty: U ludzi mar­ne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński
u ludzi-mar­ne-słowo-jest także-potęgą
Są mar­ne Cytaty: En mar tranquila todos son buenos pilotos. -Publio Siro
en-mar-tranquila-todos-buenos-pilotos
Są mar­ne Cytaty: Ocean myśli Deszczo­wy mar­co­wy dzień Ra­na kolejna 22.09.15  -Lola_♡
ocean-myśli-deszczo­wy-mar­co­wy-dzień-ra­na-kolejna-220915 
Są mar­ne Cytaty: Tyl­ko mar­twi uj­rze­li ko­niec wojny. -Platon
tyl­ko-mar­twi-uj­rze­li-ko­niec-wojny
Są mar­ne Cytaty: Jak wilk ko­maro­wi po­może, to ko­mar i ko­nia zmoże. -Samuel Adalberg
jak-wilk-ko­maro­wi-po­może-to ko­mar-i ko­nia-zmoże
Są mar­ne Cytaty: W na­turze człowieka leży mar­no­wanie da­nych mu szans. -respirer
w na­turze-człowieka-ży-mar­no­wanie-da­nych-mu szans
Są mar­ne Cytaty: Nie rób mar­mo­lady z owoców całego życia. -Jerzy Leszczyński
nie-rób-mar­mo­lady-z owoców-całego-życia
Są mar­ne Cytaty: Afo­rys­ty­ka to rzeźbienie słów w mar­murze myśli. -Aldona Różanek
afo­rys­ty­ka-to rzeźbienie-słów-w mar­murze-myśli
Są mar­ne Cytaty: nieHAiKU Mi­zer­na miłość - Umiera, od jednego Mar­ne­go słowa   -wdech
niehaiku-mi­zer­na-miłość-umiera-od jednego-mar­ne­go-słowa- 
Są mar­ne Cytaty: Młode: ziemniaki, Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka -  Wniebowstąpienie. -fyrfle
młode-ziemniaki-ko­per-mar­chew-ka­pus­tka- -wniebowstąpienie
Są mar­ne Cytaty: W tym do­mu w R'lyeh cze­ka w uśpieniu mar­twy Cthulhu. -L » Howard Philip Lovecraft » Zew Cthulhu
Są mar­ne Cytaty: Para aprender a rezar no hay como viajar por mar. -Proverbio inglés
para-aprender-a-rezar-no-hay-como-viajar-por-mar
Są mar­ne Cytaty: Hay que llegar al final desnudo como los hijos de la mar. -Antonio Machado
Są mar­ne Cytaty:
język-jest żywy-mar­twy-i zmien­ny-~pa­weł-rychlica 
Są mar­ne Cytaty: ...i próbuję być dziel­na, gdy w duszy gra żałob­ny mar­sz . -Olusia1007
i-próbuję-być-dziel­na-gdy-w duszy-gra-żałob­ny-mar­sz
Są mar­ne Cytaty: Nie bliz­ny czy­nią mar­twym, a żywe rany. -Papillondenuit
nie-bliz­ny-czy­ą-mar­twym-a żywe-rany
Są mar­ne Cytaty: Miłość - naj­bar­dziej poetyc­ka for­ma mar­no­wania czasu. -Alexander Engel
miłość- naj­bar­dziej-poetyc­ka-for­-mar­no­wania-czasu
Są mar­ne Cytaty: Nie mar­tw się o mo­je bliz­ny na ciele, te w psychi­ce są o wiele gorsze. -Nieżywy
nie-mar­tw ę-o mo­-bliz­ny-na ciele-te w psychi­-są o wiele-gorsze
Są mar­ne Cytaty: Nie ma cza­su na katharsis Ta­ki to teatr jest marny Va­nitas va­nita­tum I wszys­tko głupo­ta Wi­dow­nia przeludniona Je­den żyje, dru­gi kona Du­ra lex, sed lex Sex! Sex! I nie dzi­wi już nikogo Że Bru­tus con­tra me. (Va­nitas va­nita­tutum et om­nia va­nitas – mar­ność nad mar­nościami i wszys­tko marność; Du­ra lex, sed lex – su­rowe pra­wo, ale prawo; Et tu, Bru­ta con­tra me – I Ty Bru­tusie prze­ciw­ko mnie )  -Andrea
Są mar­ne Cytaty: czas szyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­poty .... -badtomek
czas-szyb­ko-prze­mija-a ty i tak-mar­nu­jesz-go na glu­poty
Są mar­ne Cytaty: spo­za firanki oczy złak­nione wrażeń - mar­twa natura  -Maverick123
spo­za-firanki-oczy-złak­nione-wrażeń-mar­twa-natura 
Są mar­ne Cytaty: Nie można niszczyć te­raźniej­szości , za­mar­twiając się przyszłością. -bluecaffe
nie-można-niszczyć-te­raźniej­szoś- za­mar­twiając ę-przyszłośą
Są mar­ne Cytaty: Rząd in­te­resu­je się mar­twym człowiekiem więcej niż żywym. -John Steinbeck
rząd-in­te­resu­ ę-mar­twym-człowiekiem-więcej-ż-żywym