Są sy­tuac­je Cytaty

Są sy­tuac­je Cytaty: Ma­li w wielu sy­tuac­jach z góry mają przechlapane. -Kapitan


ma­li-w wielu-sy­tuac­jach-z góry-mają-przechlapane
Są sy­tuac­je Cytaty: Człowiek nie wy­biera sy­tuac­ji, ale mu­si jej sprostać. -Andrzej Szczypiorski


człowiek-nie wy­biera-sy­tuac­ji-ale-mu­-jej-sprostać
Są sy­tuac­je Cytaty: Za­leżnie od sy­tuac­ji, strach pa­raliżuje lub do­pin­gu­je mózg. -NightHuntress


za­żnie-od sy­tuac­ji-strach-pa­raliżuje-lub-do­pin­gu­-mózg
Są sy­tuac­je Cytaty: Pew­ne­go przy­jaciela poz­na­je się w sy­tuac­ji niepewnej. -Cyceron


pew­ne­go-przy­jaciela-poz­na­ ę-w sy­tuac­ji-niepewnej
Są sy­tuac­je Cytaty: Być wyjątkiem to sy­tuac­ja wspa­niała, ale jakże bolesna. -Alfred Musset


być-wyjątkiem-to sy­tuac­ja-wspa­niała-ale-jakże-bolesna
Są sy­tuac­je Cytaty: Sy­tuac­je kry­zyso­we sta­nowią test dla autorytetów. -Jan Józef Szczepański


sy­tuac­-kry­zyso­we-sta­nowią-test-dla-autorytetów
Są sy­tuac­je Cytaty: Z każdej sy­tuac­ji jest kil­ka wyjść - każde na in­nym poziomie. -Wiesław Brudziński


z każdej-sy­tuac­ji-jest kil­ka-wyjść- każde-na in­nym-poziomie
Są sy­tuac­je Cytaty: Nie ma złego kierun­ku, jeśli ro­bisz to co czujesz. By­wają tyl­ko trud­ne sy­tuac­je do zniesienia. -PróbujPatrzećKolorowo


nie- złego-kierun­ku-śli-ro­bisz-to co czujesz-by­wają-tyl­ko-trud­ne-sy­tuac­-do zniesienia
Są sy­tuac­je Cytaty: Naj­lep­szym wyjściem z trud­nej sy­tuac­ji jest przejście przez nią. -Robert Lee Frost


naj­lep­szym-wyjściem-z trud­nej-sy­tuac­ji-jest przejście-przez-ą
Są sy­tuac­je Cytaty: Niektóre sy­tuac­je mogą tak człowieka prze­rosnąć, że żadną miarą Go nie zmierzysz. -opuszczona


niektóre-sy­tuac­-mogą-tak-człowieka-prze­rosnąć-że żadną-miarą-go nie zmierzysz
Są sy­tuac­je Cytaty:


naj­ważniej­sza-jest nadzieja-wiara-i możli­woś-wyjścia-z trud­nej-sy­tuac­ji-~pa­weł-rychlica 
Są sy­tuac­je Cytaty: Naj­gor­sze sy­tuac­je to te, gdzie jak­byś nie postąpił, ra­nisz ludzi, których kochasz nad życie... -Majka08


naj­gor­sze-sy­tuac­-to te-gdzie-jak­byś-nie postąpił-ra­nisz-ludzi-których-kochasz-nad-życie
Są sy­tuac­je Cytaty: Nie ma ta­kich sy­tuac­ji, w których by jeszcze miłość nie miała cze­goś do powiedzenia. -Stefan Wyszyński


nie- ­kich-sy­tuac­ji-w których-by jeszcze-miłość-nie miała-cze­goś-do powiedzenia
Są sy­tuac­je Cytaty: Op­luć, olać bliską osobę... rzecz niemal dziś codzienna. Za­baw­ne , gdy w pot­rze­bie - sy­tuac­ja z goła całkiem zmienna. -Xmen


op­luć-olać-bliską-osobę-rzecz niemal-dziś-codzienna-za­baw­ne- gdy-w pot­rze­bie- sy­tuac­ja-z goła-całkiem-zmienna
Są sy­tuac­je Cytaty: Gdy­by większość Po­laków w obec­nej sy­tuac­ji wkroczyła na drogę praw­dy, sta­libyśmy się na­rodem wol­nym już teraz. -ks. Jerzy Popiełuszko


gdy­by-większość-po­laków-w obec­nej-sy­tuac­ji-wkroczyła-na drogę-praw­dy-sta­libyśmy ę-na­rodem-wol­nym-już-teraz
Są sy­tuac­je Cytaty:


jest-ty­-możli­woś-w wyjściu-z trud­nych-sy­tuac­ji-ważne-jest-by im sta­wić-czoło-i działać~pa­weł-rychlica 
Są sy­tuac­je Cytaty: Bo ja się nie podjąłem pra­cy w przed­szko­lu, tyl­ko pre­zyden­ta państwa, które jest w ok­reślo­nej sy­tuac­ji i ma ok­reślo­ne interesy. -Lech Kaczyński


bo ja ę-nie podjąłem-pra­cy-w przed­szko­lu-tyl­ko-pre­zyden­-państwa-które-jest w ok­reślo­nej-sy­tuac­ji-i  ok­reślo­ne
Są sy­tuac­je Cytaty: Wy­marzyłam so­bie słowa i sy­tuac­je które za­pew­ne nig­dy nie będą mieć miej­sca... marzyć prze­cie nikt mi nie zabroni. -wesolutka214


wy­marzyłam-so­bie-słowa-i sy­tuac­-które-za­pew­ne-nig­dy-nie będą-mieć-miej­sca-marzyć prze­cie-nikt-mi nie zabroni